Download 6. Isi Kandungan Assignment PDF

Title6. Isi Kandungan Assignment
File Size281.2 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

ISI KANDUNGANIsi Kandungan
Penghargaan

Muka Surat

i

ii


Tugasan 1 (Individu)

1.0 Makna Sejarah Lisan

1.1 Konsep, Kaedah-kaedah dan Sumber Lisan

1.2 Perkembangan Sejarah Lisan di Malaysia

Tugasan 2 (Individu)

2.0 Merancangkan projek lawatan dan melakukan proses rakaman

dengan orang sumber, kemudian mentranskrip, disokong

dengan bukti-bukti untuk didokumentasikan. Sediakan satu

pendokumentasian projek lawatan tersebut.

2.1 Menerangkan sejauh manakah Projek Jejak Kembara Sejarah

dan rakaman dapat meneroka peluang keusahawanan. Bincangkan.3.0 Rujukan

4.0 Lampiran

- Kertas Cadangan Pendidikan Sejarah Kembara

Sejarah Ke Gua Tempurung 2017

- Surat Permohonan Lawatan

- Brosur

- Soalan-soalan Temu Bual

- Transkripsi

- Gambar-gambar

- Video

- Audio

- Surat Penghargaan & Terima Kasih1

1-3

3-45-8

8-910

Similer Documents