Download Afariti Seba PDF

TitleAfariti Seba
File Size2.5 MB
Total Pages52
Document Text Contents
Page 2

٣


ÖNSÖZ�������� �
���
���� ��� ������

��� ���� �
��

�� �

���
��� ���
����� � ���
��� � ������ �
��

�������� � ���
� �!�" ������#
$�� �%� �& '���(�
� � '���(��� � �)�
*� �
� �! �+�,�� ��" '-�,�. ��" ��#
�/���0
���1�2�$�3
4� �5
6���7 8

�"
9�:�,�& ��
; 8�<�*�.�
� �

��
���; �8
=�6�"
���#���!
��
�!
�� �>�
� ��"

7����:���"

? ��
@�
A
7��B�"
����C�
� ��"
���

D������

����E
7


Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdulillâhis semîıd deyyânir raufur rahîmur
rahmânul latîful hannânul mennânu halakal insâne
ve allemehul beyân. Vesselâtu vesselâmu alâ bedri
felekil ekvâni seyyidinâ Muhammedinil Mustafa min
hulâseti veledi adnâni ve radiyallâhu an âlihi ve
ashâbihi vel mecdi vel muşerrefi ve tâbiîhim bi hayri
ihsân.


(Bismillâhirrahmânirrahîm.
Gizli ve aşıkar her şeyi işiten, herkesin hesabını çok iyi
bilen, bütün mahlukata şevkat ve merhamet eden,

Page 26

٢٧


PAZAR GÜNÜNÜN BEŞİNCİ İFRİTİ

Pazar gününün beşinci ifritinin ismi Ğardeyûşin
($���(�)��%*) dir. Bu İfritinde birçok güçlü ve şiddetli tasarruf
yetkisi vardır. Özel saati Pazar gününün veya gecesinin
beşinci saati olan zühal saatidir. Bu ifritin harfleri budur:

Kelimeleride budur:


�q

I���G D��A� �G D�1'*���*�5 D-���G�{��� Dk��(�C���2DI���G ��(


Keyşenâkin yâ zuhretin fetaytûfin helacin hedşîman
hedşînâ


Muellif buyuruyorki: Ey Talip! Bilki; Bu ifritin en çok
tasarruf yetkisinin olduğu alan (Terbi el süryani) Süryani
tarzı define terbi'leridir. Bu tarz usulleri bu kitap dışında
hiçbir eserde bulamazsın. Bu usül dahilinde
belirteceğimiz Ayet ve Esmaların dışında başka bir şey
üzerinde durma!
Bu ifritin ismi altı harften oluşmaktadır. Her bir harfi
bir ismi temsil etmektedir ki, dolayısıyla altı tane özel
isim oluşmaktadır. Her isim bir huddamın ismidir ve her
huddamda aşağıda belirteceğimiz Ayetlerin hizmetinde
bulunmaktadır. Her bir harfinin temsil ettiği isimler özel
süryanice isimlerdir. Ğardeyûşin isimli ifritin isminin ilk

harfi olan Ğayın (+) harfinin temsil ettiği süryanice isim

Page 27

٢٨

Ğartaşelû ( ""%,��%*��-�. ) dur. Kendisine denk düşen ve
hizmetinde bulunduğu Ayeti kerime:


D|��1�7�� ��
; �1' �&�K��" D�
���" D|��7 ��
; �1' �&���B�$ �8
(�7���
Dg�8�I ��
;
�� �
; ��'F�(�! 8
(��'� ��;�" D9�̀/��<�O�;Yâ beniyye lâ tedhulû min bâbin vâhidin vedhulû
min ebvâbin meteferrikatin ve mâ uğnî ankum
minallâhi min şetin.


İkinci harf olan Ra (�) harfinin Süryanice ismi Ra'şelû
(��-�.����) dur. Bunun Ayeti kerimesi:


�"� �1' �&�K��
���@�(! 8
(�r�� ����2��; ���G1�7�� ���G���;�� 'p���� ��
;

;D��<�# 8
5 D9�_����$� Dg�8�I ��
;
�� ����@��s�̀ �|1'T�A��Ve lemmâ dehalû min haysu emerahum ebûhum mâ
kâne yuğnî anhum minallâhi min şeyin illâ hâcetin fî
nefsin ya'kûbe kadâhâ


Üçüncü harf olan Dal ()) harfinin Süryanice ismi
Deylesemû ( %-�(�)���%/ ) dur. Ayeti kerimesi de budur:


�W��̀�" ��@�
5 1���2�6� ��@��0���;�" ��@����>�;
��
���
7 8/7�6 ��


W���
>� ��2 Dl�1�; 8
5 ��
@
7 ^
��>�B �8
G�" j��
��6 j61'<�r�

Page 51

٥٢

tamesan tahiyen hakiye hakiyeken. Telihın yel
haşahiye hahakın hay fetin ya mea’ şeral melaikete
en tüm el müseyyerune bil azabe aleyhim ya mea
şeral aferi yi teveten tekımu minhum fe inneküm
mün tekımune şealin şea’yeteyalin ya leha fillev mi
ya lumin eş yedin şeyrumin garumin ha din yer fıkin
fey ğaleha ya ruhin bi hakke hazihil esmaı
aleykümilla ma fealtüm ma ener teküm bihisseate
esreu bi keza bi hakka sel umin şe leumin şeyrumin
şeyerumin ham halin. Ve tahurekin ve teali nurike
ve entel kuddusul azimu kalyekümin fey tabirin
yevme leha hadi he key en kiylin lehakiye keyeke ya
mea şeral huddame esra u berake llahu fikum ve
aleyküm ve innehu lakesemun lev tea’lemune
azimun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul
azimu ecibu bi hakke ya nekiritin nekiritin hu reynin
hu reynin na ru hin be ruhin eş me hin eşme hın
şema hın şemahın el ali alel kulli berehın enteytuhın
en teytuhin Şeleşinin şeleşinin ekri ekrukin ekri
ekrukin tebareke münevverunuuru mudebberul
umura ya hayhinin hayhinin el acele el acele ya
ehleşşemsi bi hakke taişinin tanuşin tan şuşin,n
haytaneşinin ev ereşinin seymeşının. Enraşınin
haymeşinin azaşinin anişinin ayaneşınin key
şemeve şinin en ke u şinin esnatışının.
Tea’tahaşınin er temaşınin yet takeşıninke tu şinin
ekey meşe em ke kışe er yenışının berakallahu fi
küm ve aleykum..

BİTTİ

Page 52

٥٣

İÇİNDEKİLER

Önsöz 3

Pazar gününün birinci ifriti 7

Pazar gününün birinci ifritin birinci hatemi 10

Pazar gününün birinci ifritin ikinci hatemi 13

Pazar gününün ikinci ifriti 14

Pazar gününün ikinci ifritin birinci hatemi 16

Pazar gününün ikinci ifritin ikinci hatemi 18

Pazar gününün üçüncü ifriti 19

Pazar gününün üçüncü ifritin birinci hatemi 23

Pazar gününün dördüncü ifriti 24

Pazar gününün dördüncü ifritin hatemi26

Pazar gününün beşinci ifriti 27

Pazar gününün beşinci ifritin birinci hatemi 33

Pazar gününün beşinci ifritin ikinci hatemi 34

Pazar gününün beşinci ifritin üçüncü hatemi 35

Pazar gününün altıncı ifriti 36

Pazar gününün altıncı ifritin i hatemi 38

Pazar gününün yedinci ifriti 40

Pazar gününün yedinciifritin hatemi 41

Bütün amellerde kullanılan davet 46

Similer Documents