Download Aklat Ng Cinco Vocales Tomo 1 PDF

TitleAklat Ng Cinco Vocales Tomo 1
Tags Deities Creator Deity Theism Monotheism
File Size284.8 KB
Total Pages120
Document Text Contents
Page 119

1

-o0o-

141

CONSAGRASYON SA GAMIT

Manalangin ng:

1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria

1- Sumasampalataya

saka isunod ng 3 beses ang oraciong ito:

KUT

KUINIT

SUCDI

KUYAT

PILARA

INCOT

LIITOM

MARIATAM

MARIATAM

MARIATAM

DOREKTE

Page 120

1

JESUS

RITNTE

FUERTE

DIME

Saka umihip pa krus sa mga gamit.

ALPHA ET OMEGA

Similer Documents