Download Arlette Geneve Cucerirea Scotianului PDF

TitleArlette Geneve Cucerirea Scotianului
File Size19.2 MB
Total Pages460
Document Text Contents
Page 2

ARLETTE GENEVE

CUCERIREA
SCOŢIANULUI

TRILOGIA PENWORD - V0L.3

Traducere: Otilia Carmen Spânu

Editura LIDER

Page 230

A r l e t t e G e n e v e _________
chipul lui Brandon. Arătătorul lui
luat-o de pe masă, în ciuda supărării. Se simţea pierdută
cauza comportamentului său schimbător dar o încânta cofcAj
tactul cu el. în dimineaţa aceea Brandon părea accesibil c* i
şi cum nu ar mai fi fost supărat pe ea.

- E ilegitim? l-a întrebat după o vreme. Nu, nu-mi spune,
chiar nu mă interesează. 1

Dar Brandon nu a ţinut cont de părerea ei şi i-a răspuns '
ceva la care ea în niciun caz nu se aştepta. ’

- Mă confunzi cu Sebastian de la Cruz.
V orbele au fost ca o palmă pentru Marina, care a clipit de ;

mai multe ori, cu totul surprinsă de răspunsul lui. Instinctiv ,
şi-a mişcat braţul şi l-a lăsat în poală ca să rupă contactul cu
el, dar Brandon nu i-a îngăduit, i-a luat mâna şi a strâns-o
într-a lui, reţinându-i-o. Marina regreta profund zidul care
îi despărţea.

- Din câte ştiu, don Sebastian de la Cruz nu are niciun
bastard, i-a spus ea acră. I

Brandon i-a strâns mâna fără să-şi dea seama. îl jignea !
până în măduva oaselor că îl apăra pe un blestemat de tâlhar, i

- Până acum, i-a răspuns pe un ton sec. j
Marina a înţeles perfect insinuarea voalată. .
- Vrei să ştii dacă m-am culcat cu Sebastian? Atunci de |

ce nu mă întrebi direct, ca să terminăm odată cu asta? Bran- j
don a înghiţit cu greu. Murea să ştie dar nu o va întreba ni- 1
ciodată. Era prea mândru ca s-o facă. Pentru că nu e nevoie, 1
nu-i aşa? Marina simţea durere în inimă, un sentiment de i
tristeţe care era nou pentru ea şi care nu semăna cu nimic
din ce simţise înainte. Supărarea a desenat un rictus amar pe
chipul ei, pe care Brandon l-a privit cu apatie, chiar dacă o
secundă după aceea s-a căit că o supărase. Frumoşii ochi ai \
Marinei se acoperiseră cu un văl de tristeţe pentru care ei
era singurul vinovat. Sebastian e un bărbat excepţional, i-a _
230 1I

Page 231

C u cerirea Sc o ţ ia n u l u i
spus ea cu buzele strânse într-o strâmbătură de furie, şi ni-

Iţdodată nu a fost un rival. Am acceptat cererea lui în căsăto­
rie pentru un motiv foarte important şi care nu are nicio
legătură cu ce îţi închipui.

Brandon a privit-o cu duritate. Ea nici nu-şi închipuia bă­
nuielile amare care îl otrăveau de câte ori îşi amintea săru­
tul ei cu tâlharul spaniol la moşia „Stejărişurile”. îi fierbea
sângele, îşi simţea inima strânsă şi trebuia să o facă să plă­
tească pentru nestatornicia ei.

-U iţi că m-ai făcut să accept ceva ce dispreţuiam. Marina
nu putea să îngăduie ca el să mai vorbească rostind vorbe
usturătoare dar a continuat să tacă. Ţi-am spus că vei regreta
ca m-ai obligat să-mi îndeplinesc reparaţia.

- Şi unde ne duce situaţia asta? l-a întrebat ea dezamăgită.
- Unde vreau eu, i-a răspuns el cu glas controlat dar su­

părat.
E | i-a susţinut privirea un moment lung şi încordat.
- Limpede ca lumina zilei, laird McGregor, dar uiţi ceva

foarte important, în jocul ăsta pot juca doi.
Ameninţarea l-a pironit în scaun, dar nu putea să îngă­

duie ca ea să continue cu reproşurile. Era singura vinovată
pentru situaţia în care se găseau.

- Mă ameninţi? a întrebat el.
Marina a negat dând din cap.
- N u ameninţ niciodată, fac avertizări, ceea ce este cu

toi altceva, i-a spus ea cu inima cât un purice.
Se dovedise agresivă, ofensivă dar o dureau îngrozitor

muielile lui Brandon în privinţa ei şi a lui Sebastian. Era o
Ipsă de încredere neîntemeiată. Ea ar putea s-o înlăture cu
p singură declaraţie din parte-i dar el o considerase vinovată
fi asta era ceva ce Marina nu avea de gând să uite. Dacă
pfandon era un scoţian arogant, ea era o cordobeză orgo-

I
oasă şi cu o demnitate care nu va îngădui să fie pusă sub

231

Page 459

_______________________C u cerirea Sc o ţ ia n u l u i
glezul depăşise limitele toleranţei ei. Ea voise să-şi ceară scuze
pentru că îi vărsase vinul în cap dar atitudinea lui flegmatică a
pus-o în defensivă. încordarea dintre ei stârnea scântei neîn­
cetate de energie. Dumneata ţi-ai căutat-o! Cristopher a fost
aşa de iute că ea nu a putut să se opună. A luat-o pe sus şi a co­
borât cele trei trepte spre grădină. Ştia cum să îi smulgă scuza
pe care i-o datora din momentul în care a cunoscut-o. Cu o lo­
vitură de picior â deschis uşa serei frumoase, pline de flori exo­
tice, a ajuns la o bancă din lemn şi a aşezat-pe genunchii lui cu
faţa în jos, de parcă ar fi fost o fetiţă. A început să-i dea palme
la fund. Agata era atât de stupefiată că nu putea să scoată un cu­
vânt, dar prima palmă a durut-o cu adevărat. Asta e pentru văi­
cărelile dumitale! De data asta ea nu s-â plâns. Asta, pentru că
mi-ai luat arma fără să ceri voie! Ea continua să tacă, dar pros­
tovanul uita că datorită faptului că îi luase arma îi speriase pe
hoţi. Asta, pentru că mi-ai vărsat vinul în cap! Âgata şi-a muş­
cat buzele, ea nu era vinovată că el stătea ascuns. Şi asta pen­
tru căVn-ai insultat. O dureau fesele din cauza bătăii dar nu a
scos niciun sunet. Cristopher a ridicat-o iarăşi în picioare şi a
privit-o în ochii care promiteau răzbunare absolută. Era cu ade­
vărat frumoasă! Pe buzele lui s-a ivit un zâmbet pe care a reu­
şit să-l ascundă la timp. Dacă femeia împlinea ameninţarea pe
care o promiteau ochii ei, gâtul lui era în primejdie. Şi deodată,
fiind conştient de vulnerabilitatea ei, dorinţa de a o săruta i-a
străpuns măruntaiele. Ce se întâmpla cu el?! O vedea atât de
frumoasă că dorea să-i bea supărarea de pe buze. Cristopher şi
a pierdut uzul raţiunii, i-a strecurat degetele pe sub braţe, bu-
curându-se de moliciunea pielii ei. Ea nu s-a depărtat. Atacul
brutal asupra fundului ei o lăsase paralizată şi neînstare să reac­
ţioneze. Ruşina o copleşea, furia o consuma iar englezul avea
zilele numărate. Şi asta pentru ceea ce mă faci să simt de câte
ori tc privesc.

Gura lui Cristopher a coborât peste a ei ca un lup flămând,
gemetele pe care le scotea ea fără să vrea îl înnebuneau. Săru-

459

Page 460

A r l e t t e G e n e v e _______________________
tul a fost la fel de brutal ca sentiijientele descoperite ale amân­
durora, dar Agata nu a protestat. După surpriza de început, şi-
a relaxat membrele în braţele lui. îl ura pe englezul ăla dar îi
plăcea sărutul pe care i-1 dădea chiar dacă era motivat de răz­
bunare şi hrănit de dorinţă. Cristopher i-a muşcat buza de jos
şi ea a început să-i întoarcă sărutul cu aceeaşi pasiune şi deo­
dată o durere de nesuportat în părţile intime l-a lăsat tară su­
flare. Şarpele cu clopoţei îl lovise cu genunchiul. Numai
printr-o minune nu s-a îndoit de mijloc şi a putut s-o ţină îna­
inte de a se întoarce. Ca să scape, Âgata l-a lovit peste faţă cu
mâna stângă şi l-a zâgâriat pe obraz cu inelul de pe deget.

- Mai atinge-mă o dată şi eşti un om mort!
Cristopher i-a dat drumul ca să-şi ducă mâna la obrazul

rănit; o picătură de sânge îi păta vârful degetelor. Âgata s-a în­
tors şi a ieşit din seră cu spatele atât de încordat că părea o
coardă de ghitară gata să se rupă. îl tutuise pentru prima oară.
Când durerea s-a micşorat îndeajuns ca să poată să meargă,
Cristopher a făcut o promisiune înainte de a se întoarce în sa­
lonul de bal.

- O să vedem dacă îţi vei ţine promisiunile, Pisico!

SFÂRŞIT

Similer Documents