Download Bab 5 - CAHAYA - Modul Fizik SPM Bahasa Melayu PDF

TitleBab 5 - CAHAYA - Modul Fizik SPM Bahasa Melayu
File Size840.1 KB
Total Pages26
Document Text Contents
Page 1

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4 Tahun 2013

Cikgu Khairul Anuar. SMK Seri Mahkota, Kuantan. 1


BAB 5 CAHAYA

5.1 Pantulan Cahaya

Pantulan cahaya pada Cermin Satah

 Cermin bertindak memantulkan cahaya.


 Sinar tuju ialah alur cahaya yang menuju ke arah
permukaan cermin.


 Sinar pantulan ialah alur cahaya yang terpantul
daripada permukaan cermin


 Normal ialah satu garisan yang serenjang dengan
permukaan cermin di mana fenomena pantulan
berlaku.


 Sudut tuju, i ialah sudut sudut di antara garis
normal dan alur sinar tuju.


 Sudut pantulan, r ialah sudut di antara garis
normal dan alur sinar pantulan.


Hukum pantulan cahaya

Hukum 1 Sinar tuju, garis normal dan sinar pantulan berada pada satah yang
sama.

Hukum 2 Sudut tuju, i = Sudut pantulan, rSinar pantulan

Sinar tuju
Normal

Cermin

i

Normal

Cermin

r

Sinar tuju Sinar pantulan

Page 2

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4 Tahun 2013

Cikgu Khairul Anuar. SMK Seri Mahkota, Kuantan. 2


Pantulan pada
permukaan rata

 Permukaan yang rata akan memantulkan cahaya yang
seragam untuk menghasilkan satu imej.


 Contohnya kita dapat melihat imej kita dalam cermin
satah.

Pantulan pada
permukaan tidak rata

 Permukaan yang tidak rata akan memantulkan cahaya
yang tidak seragam menyebabkan imej tidak terhasil.


 Contohnya kita tidak dapat melihat imej kita dalam
sehelai kertas.

Latihan 5.1 (a) : Hukum pantulan cahaya
(1) Lukiskan alur-alur sinar pantulan(2) Tentukan nilai .

(3) Lukiskan alur-alur sinar pantulan


(4) Lukiskan alur-alur sinar pantulan


50
oPage 13

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4 Tahun 2013

Cikgu Khairul Anuar. SMK Seri Mahkota, Kuantan. 13


Latihan 5.2 (a) : Pembiasan Cahaya dan indeks biasan

(1)Tentukan indeks biasan bongkah X.(2)Jika indeks biasan kaca ialah 1.54,
tentukan sudut .

(3) Tentukan sudut
biasan ketika cahaya
keluar semula ke
udara dan lakarkan
sinar cahaya apabila
keluar daripada prisma
kaca. (Indeks biasan
kaca = 1.5)
(4) Laju cahaya dalam udara ialah 3 x 108
ms-1 dan laju cahaya dalam kaca ialah
2 x 108 ms-1.
Tentukan indeks biasan kaca.


Dalam Nyata, H dan Dalam Ketara, h

Dalam Nyata , H Diukur dari permukaan air ke objek
Dalam Ketara, h Diukur dari permukaan air ke imej
Indeks biasan, n

h Ketara, Dalam

H Nyata, Dalam
biasan, Indeks  n

Dalam Nyata, H

Dalam Ketara, h

Objek

Imej

Bongkah X

Udara

40

45

60

30

Kaca

Udara

30



Page 14

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4 Tahun 2013

Cikgu Khairul Anuar. SMK Seri Mahkota, Kuantan. 14


Latihan 5.2 (b) : Pembiasan cahaya, indeks biasan, dalam nyata dan dalam ketara

(1) Seekor ikan kelihatan berada sedalam
2.5 m oleh seorang pemerhati. Berapakah
dalam sebenar ikan itu berada di dalam air.
[Indeks biasan air = 1.33](2)


(a) Lukiskan gambar rajah sinar yang menunjukkan kaki kelihatan pendek.


(b) Kedalaman air ialah 0.4 m. Kira kedalaman imej kaki pada P dari permukaan air.

[Indeks biasan air = 1.33]
(3) Seorang budak boleh melihat seekor ikan
sedang berenang di dasar sebuah kolam.
Jika dalam sebenar kolam itu ialah 1.6 m,
berapakah dalam ketara ikan itu?
[ Indeks biasan air kolam, n = 1.33]

Page 25

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4 Tahun 2013

Cikgu Khairul Anuar. SMK Seri Mahkota, Kuantan. 25


Gambar rajah sinar bagi teleskop astronomi dalam pelarasan normal

 Kanta objek berfungsi .................................... cahaya selari dari objek jauh untuk

membentuk ........................ yang nyata, .............................. dan ...............................

di .................................. kanta objek, Fo.

 Kanta mata diselaraskan kedudukannya sehingga ......................... terbentuk di

................................ kanta mata, Fm.

 Kanta mata berfungsi sebagai .......................................... dengan ............................

menjadi objeknya.

 Dalam pelarasan normal, imej akhir terbentuk di .................................

 Ciri-ciri imej akhir yang terbentuk ialah ..............................., ............................... dan

..........................................

 Pembesaran linear, M bagi teleskop astronomi dihitung menggunakan rumus:

Pembesaran linear, M =
o

i

h objek, Tinggi

h imej, Tinggi
atau

=
m

o

f mata, kanta fokus Panjang

f objek, kanta fokus Panjang Pelarasan normal bagi sebuah teleskop astronomi = fo + fm.Fm

Sinar
dari

objek
jauh

Imej maya
di infiniti

Kanta objek Kanta mata

fo fm

Fo
Fm

Imej 1

Page 26

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 4 Tahun 2013

Cikgu Khairul Anuar. SMK Seri Mahkota, Kuantan. 26


Mikroskop majmuk
 Mikroskop majmuk digunakan untuk melihat objek seni

seperti bakteria.


 Ia terdiri daripada dua buah kanta cembung:
(a) Kanta objek dengan panjang fokus, fo
(b) Kanta mata dengan panjang fokus, fm.


 Ciri-ciri kanta objek:

(a) Mempunyai diameter yang ....................................

(b) Mempunyai ketebalan yang lebih .........................
daripada kanta mata.

(c) Mempunyai panjang fokus yang lebih ......................
daripada kanta mata.


 Ciri-ciri kanta mata:
(a) Mempunyai diameter yang ................................

(b) Mempunyai ketebalan yang lebih ................ daripada
kanta objek.

(c) Mempunyai panjang fokus yang lebih ........................
daripada kanta objek.Kanta objek

Kanta mata

Gambar rajah sinar bagi mikroskop majmuk dalam pelarasan normal


 Objek seni diletakkan antara ............ dan ............ dari kanta objek untuk

menghasilkan ....................... yang nyata, .......................... dan .................................

 Kanta mata diselaraskan sehingga ......................... terbentuk lebih ..........................

daripada ...................................... kanta mata, Fm.

 Kanta mata berfungsi sebagai ...................................... untuk menghasilkan

..................................... yang maya, ..................................... dan ...................................

 Pembesaran linear, M bagi mikroskop majmuk dihitung menggunakan rumus:

Pembesaran linear, M =
o

i

h objek, Tinggi

h imej, Tinggi Pelarasan normal bagi sebuah mikroskop majmuk > fo + fm.Fo 2Fo

Fo Fm Fm

Objek
seni

Kanta objek Kanta mata

fo fm

Imej 1

Imej 2

Kanta
mata

Kanta
objek

Similer Documents