Download BandinakJó Szövegértés 3 Apáczai PDF

TitleBandinakJó Szövegértés 3 Apáczai
File Size6.4 MB
Total Pages14
Table of Contents
              00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013
00000014
            
Document Text Contents
Page 1

Név: ----------------

Feladatlapok a szövegértés felmérésére
3. osztály

Eredmények összesítése

Elért pontszám
Elérhető pont
Eredmény %-ban

Év eleji

36

Félévi

30

Tavaszi

25

Évvégi

26

Javasolt értékelés:
91-100% 5
75- 90% 4
50- 74% 3
33- 49% 2
0- 32% l

Kiválóan megértetted az olvasottakat!
Jól dolgoztál!
A többszöri figyelmes elolvasás segít a megértésben!
Gyakorold szorgalmasabban az olvasást!
Gyakorold szorgalmasabban az olvasást!

AP-030122 Hétszínvirág munkafüzet

Page 2

Év eleji felmérés Az új srác A

Anna és Lili épp a lovaikat nyergelik fel.
- Szerinted milyen az új srác? - kérdezi Anna.
- Tökfej! - vágja rá Lili.
Anna igazából rokonszenvesnek tartja a fiút. De Lili válasza után ezt már nem vallhat ja be.
Az új fiú kivezeti a póniját az istállóból.
- Sziasztok. Janinak hívnak - mondja barátságosan. - Ti is kilovagoltok?
- Igen, de egyedül! - vágja rá Lili.
A fiú elvörösödik. Aztán felül a lovára és elindul - egyedül.
- Azért nem kellett volna ilyen barátságtalannak lenned! - véli Anna.
Lili megvonja a vállát.
A két lány kilovagol az erdőbe. A pónijaik, Totó és Dodó vidáman ügetnek. Így csupa élvezet

a lovaglás!
Hirtelen Dodó sántítani kezd. Lili rögtön leszáll róla és megvizsgálja a lábát.
- Csak nem sérült meg? - kérdezi Anna ijedten.
- Nem tudom - feleli Lili. - De inkább gyalog megyek.
Anna is leszáll a lováról. Szörnyű messze van a lovastanya! Ráadásul a lányok nagyon aggód-

nak a póni miatt.
Hirtelen patadobogást hallanak a hátuk mögül. Az új srác a pónijával. Jani rögtön észreveszi,
hogy Dodó sántít.
- Hadd nézzem! - mondja. Először megtapogatja a póni lábát. Azután megvizsgálja a patkó-

ját. Egy kő szorult bele. Jani kiveszi.
- Most újra lovagolhatsz rajta! - mondja Lilinek.
Igaza van. Dodó már nem sántít.
- Köszönöm, hogy segítettél. Lovagoljunk együtt? - kérdezi Lili.
Jani Annára és Lilire mosolyog.
- Miért is ne? - feleli.

Sabine Rahn - Kajsza Krisztina fordítása

l. Keretezd be a történet szövegében a szereplők nevét!

2. Nevezd meg a történet helyszÍneit!

_/3

__________________________ /2

3. SzÍnezd ki kékkel a két lány, zölddel Jani és barnával Dodó cselekvéseit a szöveg alapján!

felnyergelik kivezeti leszáll elindul kilovagol

üget kiveszi megtapogatja sántít mosolyog

_/10

2

Page 7

! "#$%&'($)*& +$((,# $-.%/0%/,12%), *$/$ 3(4'& 50',+,6%, , 7$8$9$#./(:

=! >?#) ,+4 , *$/$ /#@5$-.7$':

A$+B(3+,9)0'/4-,& *&,(( 3(,/C(0((, 5&//#, ,# $-.%6$, /#,*,%,( ./ , *$)5.(1

>0-B,' ,6,%(, +$5$''&, +474%D+, *,E/6, ,6&/$-$%$(1

A&%$54-B0(( , 6&/$-.%1

F! GD(0+), *$/$ H&4'B#D$/$*.'B$&( , /#4*0#0(( %./#$6,+,I94':

J!K H&?6&/$-.%*,/'&( [email protected](, 8,%64%,!

!

=!K *$)5$ &/*$-6.%&,# $-.%6.(!

F!

L!K# $-.%6$#@+)/.-+$5$/(8M#.H$/ 8.%9.'$6!

N!K*,E/64',6 $-.%I$E/$'B.%$849, 80-,!

O!

L! [email protected]$(6$#($//, /#$%$I+M6($(($&%$./ (3+,9)0'/4-,&%,: 2%)$#$6$(, *$-8$+$+MH$+B%$:

;<

;<=

;<N

!"J!

*,E/6,

$-.%

A&+B$'1

HC#$+-M

%.*R+(

A&.%(1

*$%( 6.I*3(,(4/45,+ 7$E/,I(, ,# $-$%$(!

*$%(

*$%( ,#( ,6,%(,QH0-BH,97D60+9,',6'$6&!

*$%(

;<F
[email protected]+), [email protected]#*0')4/06 3(4' T 5,-B A 7$(U5$+Q*$+B&6/#$%$I+M%$&++$'$6:

K6&*$%Q,# 'B$%!;; K6&8$99$+*$-B , 8,+',6Q,'',6 7$(@%&6, 8$9$!;;

[email protected]$(.//#$+Q*&'( $%M5$+!;; A&'.+ (3),(+,',77Q ,''4+ H&?77!;; ;;<F

O!P$%$($#)7$ , /#,5,6 %060' .%($+*U*$-8$+$+M&(, *$++$((R6+.5M/#D/0%7,':

H&[email protected]'($+(Q/#$%.'BQ6C54'E/&Q7$6.I#$+(

(054774+X(W$+&'(.#($Q$+&',+(Q3(0+.%($Q*$-+D-0((Q $+*$'(

H,97D60+W)&E/.%-$(Q)&E/$6/#&6QHC#$+$-QH$(5$'6$)&6 ;<O

Y//#$/$'W ;<=Z

Page 8

Tavaszi felmérés Egy élő kövület A

l. A kacsacsőrű emlős első kitömött példánya 1800 körül került Európába. Az emberek nem
akarták elhinni, hogy létezik ilyen különös lény a valóságban, mely a Föld őskorának állatai ra
emlékeztet bennünket.
2. Ez a furcsa, ritka állat csak Ausztráliában él. A síkságon és a hegyekben egyaránt előfordul.
Üregét a folyók, tavak partj ába ássa. Járatokkal ellátott lakásának két kijárata van: egyik a szá-
razföld irányába, másik a víz felé.
3. A kacsacsőrű emlős körülbelül 60 cm-es, testtömege 70 dkg és 2 és fél kg között változik.
Olyan, mintha különböző állatokból rakták volna össze. esőre a kacsáéra emlékeztet. Teste
a hódra hasonlít. A lábujjai közt feszülő úszóhártya a békát idézi. Tojásokat rak, mint a gyík.
Testét puha szőr fedi, kicsinyeit emlőjéből táplálja, mint az emlősök. Kétéltű állat, jól érzi magát
a szárazföldön, még inkább a vízben. Ha lemerül, sokáig marad a víz alatt, mert be tudja csukni
a fülnyílásait. Orrcimpái a esőre hegyén vannak, szemei fejének felső részén.
4. Táplálékát széles csőrével a víz fenekén keresi. Mindent eszik: puhatestűeket, rákféléket, apró
halakat, vízi rovarokat, de vízi növényeket is. Az élelmet pofazacskójában raktározza el, és csak
nyugalomban rágja meg.
5. A nőstény 2-3 cseresznye nagyságú, fehér és puha tojását az alagút mélyén lévő, levelekkel
bélelt vackába rakja. A fiókák 10-12 nap múlva kelnek ki. Ez idő alatt az anya nem hagyja el
a fészkét, nem is eszik. Akikelt fiókák gyengék és gyámoltalanok, mert 7 napig nem esznek.
Az anyjuk csak ezután tudja szoptatni őket.

A természet csodái című könyv alapján

l. EgészÍtsd ki a szöveg vázlatát!

1. Egy különös állat
2. _

3. Testfelépítése, érzékszervei

4. _

5. _

_/6

2. Keretezd be a szövegben, mekkora az állat nagysága és testtömege!

3. Írd ki a szövegből, me1y állatokra miért emlékeztet a kacsacsőrű emlős!

_/2

Akacsára a esőre miatt

_/9

4. Húzd alá a szövegben ceruzával, mivel táplálkozik a kacsacsőrű emlős! _/5

5. Húzd alá a szövegben kék színnel az állat tojására és fiókái ra vonatkozó mondatokat!

_/3

Összesen: __ /25

10

Page 13

! " #$%&'#&()#*+,*-&#+&./(, 0120 -($%&34&50 %210-('6

78*+' %91':0325;9- <&5,&==;>1950?

78+&#*+'&21:2405 0 :2'#[email protected]?

78' '052A-91'5&#80( 053;01?

78 1&''0 125;#8'0+'2-250#[email protected]'01:0? CDE

E!FG'91, 0 .825;(G %2(10':95,0'9#0'6

H%!I C

J! K!" %)1&3*5;&#*+*-&

L! C

H=!I>1950491,93-230 CDE

M!<&+&-, :&3 0 '2412(0'405 *- -(N5&(, #*##&1<&5,&==;>1950'[email protected],95-2308'6

> 7 ! O P " < # O

$ " % & ' ! & P

( ' P < % ! ) P % Q
" # $ > * + ' , $ R

J - ( J O 7 ( . (

& * / " , $ ( S & O

O 0 & R P " ' 7 " O

$ 7 O J + 1 > ! ( 2

R T P U O < ' 3 4 U

V!78 0(W0:8 A-0#0 :&-*4&5 =9+,B1.0'9'' &1)?<&+&'&(, 4&0( 91%0-:25;4056

CDV

567

X!78 1&.&'%01G-239-0( 91%0-9''-($%&34&5?

CDL

C DM

^--(&-&5I CDLV

Y!N+,1&W:8' @&1&5'&5&#0 #$%&'#&()-(0%0#W#8=&@&(*-&#0( 91%0-9''-($%&34&56

'Z5),8# &+&3&''&[0 =95010'W C

&15;9:'0 0( 219: C

5&: %91''$44&' 5;B39,01:0 C

\'*1&'50]83 C

KM

Page 14

Választható szövegek a hangos olvasás felméréséhez

Mátyás király meg a rátótiak

Egyszer Mátyás király Rátóton utazott keresztül. Éppen a falu közepén eltörött a hintója kere-
ke. Amint ott vesztegelt, a faluban elterjedt a híre, hogy itt van Mátyás király.
Megtudta az elöljáróság is. A király elé járultak, és nagy tisztelettel bekísérték a községházára,

hogy pihenjen meg, amíg a kereket megjavítják. Míg Mátyás pihent, az elöljáróság tanácskozott,
mivel vendégelj ék meg.
- Kínáljuk meg dióval! - javasolta a jegyző.
- Inkább vendégeljük meg szilvával! - mondta a bíró, mert hogy Rátóton ritka jó szilva terem.

Ebben meg is egyeztek.
Kosarakba szilvát raktak, s felsorakoztak, hogya király elé vonuljanak. A bíró kitanította

őket, hogy mindent úgy tegyenek, ahogy ő tesz. Amikor a király elé értek, a bíró megbotlott a
szőnyegben, a drága, jóféle szilva mind Mátyás elé borult. No, a többi atyafi sem volt rest! Sorra
megbotlottak a király előtt, s kiborították a szilvát. Mátyás király majd hanyatt esett a kacagástól.
A testőrei méregbe gurultak az ostoba rátótiak láttán, felmarkolták a sok kiborult szilvát, s mind
a fejükhöz csapkodták.
Az elöljárók fejvesztetten menekültek ki az ajtón a bírójukkal egyetemben. Mikor megállot-

tak, az egyikük felkiáltott:
- Mégiscsak okos ember a mi bíró urunk, tudta, hogy szilvát kell vinni a királynak! Képzeljék

el, kegyelmetek, mi lett volna, ha diót vittünk volna?!
népmonda

A csimpánz - az ember közeli atyafia

A Földön kétszáz majomfaj él. Ezek a legfejlettebb állatok. A csoporton belül az emberszabású
majmok különleges helyet töltenek be. Kinézetük, testük működése és szellemi képességeik alap-
ján a legközelebbi rokonaink.
Az emberhez legjobban hasonlító majomfaj a csimpánz.
Tudósok és kutatók régóta figyelik a csimpánzok életét. Megállapították, hogy nagyon intelli-

gens állatok. Képesek arra, hogy szerszámokat készítsenek és használják is azokat. Lefilmezték,
hogyan ütöttek le botokkal érett gyümölcsöket a fáról. Máskor látták, miképpen üldöznek el a
család hímjei botokkal és kövekkel egy leopárdot.
A csimpánzok nemcsak növényevők. Szívesen fogyasztanak gyümölcsöket, bogyókat, levele-

ket és gyökereket. Nem vetik meg azonban a rovarokat, a kisebb gyíkokat, a madártojásokat és
-fiókákat, sőt még a kisebb emlősök húsát sem.
Néha a csimpánzok egy csoportja a füves pusztákon leül egy termeszvár köré. Vékony ágakat

és fűszálakat dugnak be a termeszdomb járataiba. Ezután nagy gonddal kihúzzák, és élvezettel
fogyaszt ják el a gallyba, fűszálba kapaszkodó rovarokat.
A csimpánzok tehát mindenevők. Étrendjük hasonló az emberéhez.

16

Similer Documents