Download Bitka Na Neretvi PDF

TitleBitka Na Neretvi
File Size3.5 MB
Total Pages32
Table of Contents
              Pozadina
Partizanska ofanziva na Neretvi
	Napad NOVJ na Drežnicu
	Napad NOVJ na Prozor
	Panika u Mostaru
	Kašnjenje Đurišićevih četnika
	Napad NOVJ na Ramu
Osovinska koncentracija
	Dolazak nemačkih i četničkih pojačanja
	Napad NOVJ na Jablanicu
	Razgraničenje četnika i Nemaca
	Bitka za Konjic
	Dolazak Baćovićevih četnika
	Plan o razoružanju četnika
	Opšti četnički napad na partizane
	Protivudar NOVJ kod Gornjeg Vakufa
	Rušenje mosta na Neretvi i zaokret NOVJ
	Nepoverenje četnika i okupatora
	Četničko slavlje
	Partizanski proboj
Nastavak borbi u Hercegovini
	Dolazak Mihailovića na front
	Povlačenje Mihailovića u Srbiju
	Prodor partizana u Crnu Goru
Posledice
Posleratno suđenje Mihailoviću
U popularnoj kulturi
Literatura
Izvori
Vidi još
Vanjske veze
Text and image sources, contributors, and licenses
	Text
	Images
	Content license
            
Document Text Contents
Page 1

Bitka na Neretvi

Za istoimeni film videti Bitka na
Neretvi (film)

Bitka na Neretvi, poznata i kao bitka za ranjenike, je za-
jednički naziv za seriju bitaka u dolini Neretve između
jugoslovenskih partizana i sila Osovine tokom februara
i marta 1943. godine. Partizani su ofanzivom u dolini
Neretve tokom februara naneli teške gubitke Italijanima,
nakon čega su početkom marta izvršili proboj iz osovin-
skog obruča, rasturivši četničke snage.
U okviru bitke na Neretvi vođene su borbe za
Prozor, Jablanicu, Konjic, Gornji Vakuf i druga mesta.
Narodnooslobodilačka vojska je povela ofanzivu u dolini
Neretve kako bi osujetila nemačko-italijansku operaciju
Weiss, pokrenutu sa namerom okruženja i uništenja
Bihaćke republike i glavnine ustaničkih snaga u Jugoslav-
iji. U prvoj fazi Vajs I, januara 1943. godine, udružene
snage Osovine su napale prostranu slobodnu teritoriju,
poznatu kao Bihaćka republika, dok je Glavna operativna
grupa NOVJ započela prodor od Bihaća ka Mostaru.
Nakon teških gubitaka na Neretvi, koje je posebno pretr-
pela divizija Murđe, italijanska komanda je pozvala čet-
nike i Nemce u pomoć. Četnički vođa Mihailović je, uz
pomoć Italijana, postavio “mišolovku” u kanjonu Neretve
sa namerom da dokrajči partizane. Četničke snage su
brojale oko 12.000 i zaposjele sve visove sa lijeve strane
Neretve, tako da su partizani bili sa sviju strana opkol-
jeni u dolini rijeke. U gotovo beznadežnom položaju, oni
napadaju Nijemce kod Vakufa, Italijane kod Prozora, te
Talijane, Nijemce, ustaše i četnike u kod Konjica, nakon
čega prelaze reku.
Unatoč teškim gubicima, partizani su sačuvali znatne
snage, osigurali sigurnost Vrhovnom štabu, spasili svoje
ranjenike, te nastavili sa borbama.
I pored zamašne podrške fašističke Italije, četničke snage
na Neretvi su potpuno razbijene. Partizani su osovin-
sko okruženje razbili na sektoru što su ga držali čet-
nici, potukli ih u nizu uzastopnih bitaka i potisnuli u
Sandžak i Crnu Goru.[3] Nakon ovoga počinje opadanje
Mihailovićevog četničkog pokreta i gubitak savezničke
podrške.[3]

1 Pozadina

Nijemci su, uz pomoć svojih saveznika, htjeli zauzeti

Plan Vrhovnog štaba NOVJ za proboj preko Neretve kroz itali-
jansku odbranu.

Bihaćku republiku, uništiti glavninu partizanskih snaga
i Vrhovni štab NOVJ. Sile osovine su okupile devet
divizija, šest njemačkih, tri talijanske, te dvije hrvatske
divizije i velik broj četničkih i ustaških formacija za
operaciju Vajs. Hercegovske četnike Petra Baćovića oku-
patori su transportovali čak u Liku kako bi učestvovali u
napadu na partizansku republiku. Procjenjuje se da je
preko 150 000 osovinskih vojnika napalo i opkolilo znato
malobrojnije partizanske snage. Bihać je pao krajem jan-
uara, a zajedno sa njim i veliki delovi slobodne teritorije.
General Dragoljub Mihailović, kao “legalni” zapovednik
Jugoslovenske vojske, je vršio prinudnu mobilizaciju re-
gruta za ovu osovinsku operaciju. Mnogi borci su mobil-
isani sa pričom da idu u borbu protiv ustaša i NDH, a kada
su videli da ih vode protiv partizana, moral je drastično
pao.[4] 7. februara major Petar Baćović izveštava gener-
ala Mihailovića da sa Italijanima napada partizane u Kra-
jini, da njegovi ljudi traže da se vrate kući, da su neki
Đujućevi ljudi prešli partizanima, i da četnici ne mogu
držati ništa od teritorije koju su oteli partizanima, izvan
italijanske žice:

„Prekosutra preduzimam sledeću operaciju: sa 2000 ljudi
i italijanskom artiljerijom napadam pravac Strmica —
Tiškovac — Srb, gde je gro komunističkih snaga... Do-
bio sam za vojsku veš i šatorska krila, šest bacača, 2 topa i
municiju. Naši ljudi traže da se vrate kući... Đujićevih 130
ljudi sa bacačima i teškim oruđem otišlo je partizanima.
Ponavljam, a to mi je i dužnost, da na teritoriji Dinarske
oblasti nema ni jedno slobodno mesto, niti su ga dinarci u

1

https://sh.wikipedia.org/wiki/Bitka_na_Neretvi_(film)
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bitka_na_Neretvi_(film)
https://sh.wikipedia.org/wiki/NOVJ
https://sh.wikipedia.org/wiki/Sile_Osovine
https://sh.wikipedia.org/wiki/1943
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnici
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bitka_za_Prozor_1943.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Napad_NOVJ_na_Jablanicu_1943.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bitka_za_Konjic_1943.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Narodnooslobodila%C4%8Dka_vojska_Jugoslavije
https://sh.wikipedia.org/wiki/Operacija_Weiss
https://sh.wikipedia.org/wiki/Operacija_Weiss
https://sh.wikipedia.org/wiki/Biha%C4%87ka_republika
https://sh.wikipedia.org/wiki/Operacija_Vajs_I
https://sh.wikipedia.org/wiki/Biha%C4%87ka_republika
https://sh.wikipedia.org/wiki/Biha%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/Mostar
https://sh.wikipedia.org/wiki/Divizija_Mur%C4%91e
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetni%C4%8Dki
https://sh.wikipedia.org/wiki/Dra%C5%BEa_Mihailovi%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/Napad_NOVJ_na_Gornji_Vakuf_1943.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Napad_NOVJ_na_Prozor_februara_1943.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bitka_za_Konjic_1943.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoslovenska_vojska_u_otad%C5%BEbini
https://sh.wikipedia.org/wiki/Saveznici_i_Jugoslavija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Saveznici_i_Jugoslavija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Biha%C4%87ka_republika
https://sh.wikipedia.org/wiki/Vrhovni_%C5%A1tab_NOVJ
https://sh.wikipedia.org/wiki/Divizija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Italija
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnici
https://sh.wikipedia.org/wiki/Usta%C5%A1kih
https://sh.wikipedia.org/wiki/Operacija_Weiss

Page 2

2 2 PARTIZANSKA OFANZIVA NA NERETVI

stanju držati, izvan talijanske žice.[5]“

(―)

Kako bi osujetili osovinski plan za okruženjem i uništen-
jem, partizani su preduzeli protivofanzivu ka dolini
Neretve. 14. februara rukovodilac četničkih operacija
Zaharije Ostojić javlja majoru Andriji Veskoviću da su
partizani u Lici poraženi, da se povlače ka Hercegovini i
da ih treba dokrajčiti sa Italijanima:

„Komunisti u Liki tučeni. Njihove glavne snage povlače se
ka Hercegovini i već su delom prišle desnoj obali Neretve...
Momenat je da se otsudno tuku... Od Grahova nadiru
Hercegovci i Dinarci sa Talijanima, a od Prozora će ići
Crnogorci i Hercegovci sa 4000 Talijana od Imotskog.[6]“

(―)

2 Partizanska ofanziva na Neretvi

Uništena italijanska kolona na Neretvi 16. februara, 1943.

U prodoru ka Nerevi, partizani su od 9. do 22.
februara 1943 na prostoru Drežnica, Prozor, Ivan-sedlo,
Konjic, Jablanica, ovladali svim neprijateljskim uporiš-
tima (izuzev Konjica), rušeći železničku prugu Mostar—
Sarajevo i ostale komunikacije na pravcima svog nastu-
panja. Onesposobljavanje toliko komunikacija za tako
kratko vreme je izazvalo čuđenje italijanskih okupatora:

Komunisti, pored ostalog, raspolažu inžin-
jerijskim jedinicama, i to: pionirima, miner-
ima i pontonirima. Ovo se zaključuje takođe
i iz činjenice da su oni uspeli da poruše ko-
munikacije od Drežnice do Konjica takvom
veštinom da bi o tome trebalo da razmisle i
kompetentne osobe, koje raspolažu adekvat-
nom opremom.[7]

– ZABELEŠKA GUVERNATORATA
CRNE GORE IZ PRVE POLOVINE 1943.

O ORGANIZACIJI I NAČINU VOĐENJA
BORBE JEDINICA NOV I POJ

2.1 Napad NOVJ na Drežnicu

Na levoj obali Neretve kod Drežnice Druga proleterska brigada
sa Četvrtom crnogorskom uništila je italijansku kolonu koja je
išla u pomoć opkoljenim italijanskim snagama u Prozoru.

Druga proleterska divizija je 15. februara izbila na
Neretvu i u noći između 16. i 17. februara, razbivši nepri-
jateljske jedinice, zauzela Drežnicu i Grabovicu. Neki
njeni delovi su prešli na levu obalu reke. Istog dana,
rukovodilac četničkih operacija Zaharije Ostojić javlja
generalu Mihailoviću:

„16. II. U svome povlačenju ka Hercegovini, komunisti su
noćas prešli na levu obalu Neretve...[8]“

(Telegram generalu Mihailoviću o partizanskom prelasku
Neretve)

Čim je vest potvrđena, general Mihailović preko Ostojića
naređuje mobilizaciju novih trupa u Crnoj Gori, Bosni,
Hercegovini i Sandžaku. Nameravao je da dočeka razbi-
jene delove NOVJ na Neretvi i dokrajči ih.[8]

16. 2. 1943. Na putu s. Jablanica - s. Drežnica je-
dinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile 1.
bataljon 260. puka italijanske divizije Murđe, koji se kre-
tao uz Neretvu, i zauzele italiianska uporišta Drežnicu i
Grabovicu (kod Mostara). Poginulo je 86, a zarobljeno
286 italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 12
ranjenih.[9]

17. februara Zaharije Ostojić javlja generalu Mihailoviću
da partizani nadiru bez otpora, a Đurišićeve trupe neće
stići na vreme:

„Komunističko nadiranje bez otpora... zauzeli žel. stanicu
Drežnicu i napali Konjic. Jačina njihovih snaga ceni se na
6.000 ljudi proletera iz Crne Gore, Hercegovine i Srbije...
Pošto sam uveren da Crnogorci ne mogu stići na vreme, jer
sam čuo da su raspušteni kućama umesto da ostanu u Ča-
jničkom srezu kako sam molio, sa raspoloživim snagama
učiniću sve što mogu do poslednjeg čoveka.[10]“

https://sh.wikipedia.org/wiki/14._februar
https://sh.wikipedia.org/wiki/Zaharije_Ostoji%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/Mostar
https://sh.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://sh.wikipedia.org/wiki/15._februar
https://sh.wikipedia.org/wiki/NOVJ
https://sh.wikipedia.org/wiki/16._2.
https://sh.wikipedia.org/wiki/2._proleterska_divizija
https://sh.wikipedia.org/wiki/17._februar

Page 16

16 3 OSOVINSKA KONCENTRACIJA

(―)

Zapovednik četničkih snaga Zaharije Ostojić je namer-
avao da udruženim snagama napadne jedinice 2. pro-
leterske divizije na sektoru Drežnica — Jablanica, ali
su italijani imali drukčiji plan. Italijanska komanda je
tražila da jedinice divizije »Murđe« i Zetski četnički
odred napadaju na 9. dalmatinsku diviziju pravcem
Široki Brijeg — Imotski, a četnici Limsko-sandžačkih
odreda (major Vesković) sa italijanskim jedinicama i ar-
tiljerijom, pravcem Metković — Imotski. Sa italijan-
skim planom složili su se major Radulović i pukovnik
Stanišić, ali Ostojić je bio žestoko protiv. 3. marta Osto-
jić preti prekim sudom majoru Raduloviću, ukoliko pri-
hvati "žabarski plan":

„Pošto bednici žabarski, pored toga što nam oni u Mostaru
i Konjicu duguju živote, i pored svih vas tamo hoće da nas
vuku za nos, iako raspolažemo snagom da za 24 sata za-
uzmemo celu Hercegovinu, rešio sam da prekinemo svaku
dalju vezu sa njima, ako ne prihvate naše zahteve...

Svima komandantima saopštiti da budu gotovi za napad
na Talijane, ako ma šta preduzmu protivu nas... Saopštiti
svima komandantima da tražim bezuslovno izvršavanje
naređenja, jer ću ih inače smesta smenjivati i stavljati pod
preki sud. Niko ne sme da daje ma kakve pristanke na
žabarske planove, nego ima samo da izvršava naređenja
Vrhovne komande.[68]“
(NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA
DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 3. MARTA 1943. IZASLANIKU
VRHOVNE KOMANDE ZA PREGRUPISAVANJE ČETNIČKIH
JEDINICA U DOLINI NERETVE)

U depeši od 3. marta Ostojić javlja generalu Mihailoviću
o uspesima na frontu, i Lukačevićevoj popularnosti kod
okupatora:

„Voja razbio drugu diviziju a Bajo i Pantić diviziju
Peka Dapčevića. Boljševici beže ka Prozoru i dolinom
Drežanike. Naši gone... Pobeda je naša...

Inače talijani i nemci Voji daju sve i prvi ga pozdravl-
jaju. Zovu ga četničkim đeneraloim. Voja je stekao rano
opštu popularnost, ne samo kod naših, nego čak i kod
okupatora.[55]“
(―)

Istovremeno, on se žali Mihailoviću kako Italijani nisu
usvojili njegov plan ("čim je otklonjena opasnost od
Mostara i Konjica, žabari hoće da komanduju”). On
javlja Draži da će povući trupe na levu obalu i pustiti “da
boljševici zakolju žabarske garnizone”, ako se on pre njih
ne reši na to. Ostojić zaključuje:

„Bojim se da mi žabari ne pokvare sve planove za
uništenje boljševika, a opet ne možemo bez njihove hrane i
municije.[55]“

(―)

3.8 ProtivudarNOVJkodGornjegVakufa

Nakon neuspeha u napadu na Konjic, Vrhovni štab donosi od-
luku o rušenju mosta na Neretvi i udaru u suprotnom smeru,
prema Gornjem Vakufu, od 3. do 5. februara.

Našavši se u okruženju, Tito je doneo odluku o promeni
težišta dejstava. Naredio je da se minira most u Jablanici,
da se na Neretvi zadrže samo zaštitnice, a da glavnina
snaga usiljenim maršem krene nazad u susret Nemcima,
prema Gornjem Vakufu. Između Gornjeg Vakufa i Pro-
zora nastupala je borbena grupa sastavljena od nemačke
717. divizije, dva bataljona 718. divizije i ustaškog 5.
stajaćeg djelatnog zdruga. Na ove snage trebalo je da
izvede protivnapad 9 brigada NOVJ, da ih potisne prema
Bugojnu, i na taj način olakša operativnu situaciju gru-
pacije NOVJ.
Protivnapad kod Gornjeg Vakufa zamišljen je kao op-
eracija opkoljavanja: dve brigade Prve proleterske di-
vizije trebalo je usiljenim maršem da zaobiđu nemačke
krilne položaje i da se po dubini sa severa spuste prema
cesti Gornji Vakuf - Bugojno, dok je 7. divizija sa
Trećom krajiškom brigadom trebalo da nastupa sa južne
strane. Na središnje nemačko-ustaške snage napadale su
dve brigade Druge divizije i Prva dalmatinska.
Do 4. marta partizanske snage se povlače na desnu obalu
Neretve i ruše sve mostove na reci.
Usled različite polazne udaljenosti, napad nije počeo jed-
novremeno. Jedinice su se uključivale po delovima, kako
su pristizale. Tokom 3. i 4. marta pritisak na nemačko-
ustaške snage je rastao, tako da su one 4. marta počele da

https://sh.wikipedia.org/wiki/Dre%C5%BEnica
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jablanica
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iroki_Brijeg
https://sh.wikipedia.org/wiki/Imotski
https://sh.wikipedia.org/wiki/3._mart
https://sh.wikipedia.org/wiki/3._mart
https://sh.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jablanica_(BiH)
https://sh.wikipedia.org/wiki/Neretva
https://sh.wikipedia.org/wiki/Gornji_Vakuf-Uskoplje
https://sh.wikipedia.org/wiki/117._lova%C4%8Dka_divizija_(Nema%C4%8Dka)
https://sh.wikipedia.org/wiki/118._lova%C4%8Dka_divizija_(Nema%C4%8Dka)
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bugojno
https://sh.wikipedia.org/wiki/Gornji_Vakuf-Uskoplje

Page 17

3.10 Nepoverenje četnika i okupatora 17

se povlače. Opkoljavanje međutim nije uspelo - severni i
južni bočni napadni klinovi ostali su međusobno udaljeni
oko 7 kilometara. Tokom napada borci Druge proleterske
brigade zarobili su majora Artura Štrekera, komandanta
3. bataljona 738. puka.

Grupa mladih boraca NOVJ sa zarobljenim nemačkim majorom
Šterkerom.

Imajući u rukama 25 nemačkih vojnika, među kojima i
jednog majora, oko 100 vojnika NDH i oko 600 Italijana,
Vrhovni štab odlučio je da inicira razmenu zarobljenika
i pregovore sa Nemcima o primirju. Razgovori pred-
stavnika dveju strana koji su usledili poznati su kao
Martovski pregovori. Ovaj događaj je posle rata različito
tumačen i široko komentarisan.

a) U sadašnjoj situaciji nema razloga zbog
kojeg bi nemački Vermaht vršio ratne akcije
protiv Narodnoslobodilačke vojske Jugoslav-
ije, pogotovo u svetlu položaja, neprijatelja i
interesa obe strane - prema tome, bilo bi u in-
teresu obe strane kad bi neprijateljstva prestala.
U vezi s tim, nemačka komanda i ova dele-
gacija trebaju odrediti svoje predloge koji se
tiču eventualne zone i navesti ciljeve ekonom-
skih i drugih interesa.

b) Narodnoslobodilačka vojska Jugoslavije
smatra četnike glavnim neprijateljima.[69]

– Partizanski predlog primirja Nemcima

Borbena dejstva nastavila su se nezavisno od ovih razgov-
ora. 5. marta izviđački bataljon 369. legionarske divizije
ušao je u Livno.

3.9 Rušenje mosta na Neretvi i zaokret
NOVJ

Dok su se nemačke snage kod Gornjeg Vakufa povlačile
u Bugojno, Tito je već 4. marta naredio još jedan zaokret
za 180 stepeni, te usiljeni marš jedinica i bolnice nazad
na Neretvu, u cilju njenog forsiranja.
Ovo oštro manevrisanje kojem je Tito pribegao u dva
navrata, predmet je različitih tumačenja. Prema jednom

Srušeni most na Neretvi u toku četvrte neprijateljske ofanzive
1943.

koje je sugerisao Tito, to je bio jedinstven plan u kome je
rušenje mosta na Neretvi trebalo da obmane neprijatelja
u pogledu smera proboja. Alternativna tumačenja zasni-
vaju se na neizvesnosti da li se moglo znati da će, nakon
rušenja mosta, prelazak Neretve kod Jablanice uopšte
biti moguć. Sećanje Ljuba Vučkovića, tada komandanta
Druge dalmatinske, potkrepljuje prvu verziju.

„U štab brigade, koji je bio u selu Slatini, 4. marta oko
podne je stigao kurir motociklist s naređenjem da se ko-
mandant brigade hitno javi u Vrhovni štab... Dok sam
izlagao situaciju na frontu brigade, dok sam pričao o
neprijatelju, njegovoj jačini i o našim položajima drug
Tito me je upitao da li je neprijatelj ponovo u Jablanici.
Kada sam mu odgovorio potvrdno, on je rekao da to ni-
jesmo smjeli dozvoliti. Rekao sam da zadatak brigade nije
bio da brani Jablanicu već pravce koji vode iz Jablanice
prema dolini Rame, ali da će, ako je to potrebno, Jablan-
ica već u toku noći ponovo biti u našim rukama. Na to
je drug Tito kratko odgovorio: »Da, biće potrebno«. Po-
drobno me je, zatim, upoznao sa situacijom prema Gorn-
jem Vakufu, koja se iz časa u čas mijenjala u našu korist...
Zatim je izdao usmeno naređenje o predstojećem radu
Druge dalmatinske. Drug Tito je postavio brigadi ovaj za-
datak: »U što kraćem vremenu ponovo osloboditi Jablan-
icu i pripremiti se za forsiranje Neretve. Neretvu forsirati
na sektoru od Rame do Donje Jablanice, na mjestu koje
sami odaberemo. Forsiranje izvršiti gaženjem ili čamcima,
ili preko srušenog mosta u Jablanici, kako štab brigade oci-
jeni da je najsigurnije. Priprema da bude što kraća, jer je
zadatak neophodno potrebno izvršiti u toku naredna dva
dana«.[70]“

(―)

3.10 Nepoverenje četnika i okupatora

https://sh.wikipedia.org/wiki/Druga_proleterska_udarna_brigada
https://sh.wikipedia.org/wiki/Druga_proleterska_udarna_brigada
https://sh.wikipedia.org/wiki/Arthur_Strecker
https://sh.wikipedia.org/wiki/Vrhovni_%C5%A1tab_NOVJ
https://sh.wikipedia.org/wiki/Martovski_pregovori
https://sh.wikipedia.org/wiki/5._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/369._legionarska_divizija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Livno
https://sh.wikipedia.org/wiki/Gornji_Vakuf-Uskoplje
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bugojno
https://sh.wikipedia.org/wiki/4._3.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Neretva
https://sh.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito
https://sh.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito
https://sh.wikipedia.org/wiki/Neretva
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jablanica_(BiH)

Page 31

12.2 Images 31

• Datoteka:Flag_of_Germany_1933.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_German_Reich_
%281935%E2%80%931945%29.svg License: Public domain Contributors: Own work Original artist: Fornax

• Datoteka:Flag_of_Independent_State_of_Croatia.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Flag_of_
Independent_State_of_Croatia.svg License: Public domain Contributors: Zakonska odredba o državnom grbu, državnoj zastavi,
Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda, 28. travnja 1941, Nr.XXXVII-53-Z.p.−1941 — 30.
travnja 1941. Original artist: public domain by User:Zscout370

• Datoteka:Flag_of_Italy_(1861-1946).svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Flag_of_Italy_
%281861-1946%29.svg License: CC BY-SA 2.5 Contributors: http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Original artist: F
l a n k e r

• Datoteka:Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Italy_
%281861-1946%29_crowned.svg License: CC BY-SA 2.5 Contributors:
http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1669
Original artist: F l a n k e r

• Datoteka:Flag_of_SFR_Yugoslavia.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Flag_of_SFR_Yugoslavia.svg
License: Public domain Contributors: Own work Original artist: Flag designed by Đorđe Andrejević-Kun[3]

• Datoteka:Flag_of_Serbia,_1941-1944.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Serbia%2C_
1941-1944.svg License: Public domain Contributors: Flag_of_serbia_1941_1944.JPG (Original source image taken from here: Nenad M.
Jovanović, Grbovi, zastave i himne u istoriji Srbije, Beograd, 2010.)
Original artist: File:Flag of serbia 1941 1944.JPG: official flag of the Serbia under German occupation

• Datoteka:Flag_of_the_NSDAP_(1920–1945).svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_
the_NSDAP_%281920%E2%80%931945%29.svg License: Public domain Contributors: Original PNG version created by
de:Benutzer:Kookaburra with the name "Bild:Flag Germany 1933.png” in de.wikipedia; uploaded to the Wikimedia Commons by
User:Guanaco, later converted to SVG by User:Rotemliss and later modified by other Wikimedia Commons people. Original artist: ?

• Datoteka:Flag_of_the_Slovene_Home_Guard.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Flag_of_the_
Slovene_Home_Guard.svg License: CC0 Contributors: Own work Original artist: Emblem created by Tadej5553, colour pattern and
tricolour flag by R-41

• Datoteka:Flag_of_the_Soviet_Union.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.
svg License: Public domain Contributors: http://pravo.levonevsky.org/ Original artist: СССР

• Datoteka:Flag_of_the_United_Kingdom.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_
Kingdom.svg License: Public domain Contributors: Own work per data at http://flagspot.net/flags/gb.html Original artist: Original flag by
Acts of Union 1800

• Datoteka:Foča_maj_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/d/dd/Fo%C4%8Da_maj_1943.jpg License: ? Con-
tributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Italijani_i_četnici_u_Jablanici_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/3/3d/Italijani_i_%C4%
8Detnici_u_Jablanici_1943.jpg License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Italijanski_kamion_u_Rami.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/1/1d/Italijanski_kamion_u_Rami.jpg
License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Josip_Broz_Tito_Bihać_1942.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Josip_Broz_Tito_Biha%
C4%87_1942.jpg License: Attribution Contributors: Marxists Internet Archive Original artist: Unknown

• Datoteka:Jugoslavija_i_Evropa_maj_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Jugoslavija_i_
Evropa_maj_1943.jpg License: CC BY-SA 3.0 Contributors: Own work (Reference: HRONOLOGIJA NARODNOOSLOBODI-
LAČKOG RATA 1941-1945) Original artist: Dada

• Datoteka:Lukačević_i_Nemci.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/9/97/Luka%C4%8Devi%C4%87_i_Nemci.jpg
License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Nazi_Swastika.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Nazi_Swastika.svg License: Public do-
main Contributors: Own work Original artist: Fibonacci

• Datoteka:Partizani_u_Prozoru.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/3/3c/Partizani_u_Prozoru.jpg License: ? Con-
tributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Partizani_u_osvojenom_italijanskom_uporištu_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/1/14/
Partizani_u_osvojenom_italijanskom_upori%C5%A1tu_1943.jpg License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Pavle_Đurišić.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/5/59/Pavle_%C4%90uri%C5%A1i%C4%87.jpg Li-
cense: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Peko_Dapčević.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Peko_Dap%C4%8Devi%C4%87.jpg Li-
cense: Public domain Contributors: Vladimir Dedijer, Dnevnik, knjiga I (str. 170), Beograd 1945. Original artist: Unknown

• Datoteka:Petar_Baćović_agituje.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/f/f1/Petar_Ba%C4%87ovi%C4%87_agituje.
jpg License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Prelaz_partizana_preko_Neretve.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Prelaz_partizana_
preko_Neretve.jpg License: Public domain Contributors: Vladimir Dedijer, Dnevnik, knjiga II (str. 113), Beograd 1945. Original artist:
Unknown

• Datoteka:Prenošenje_ranjenika_u_dolini_Neretve_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/
Preno%C5%A1enje_ranjenika_u_dolini_Neretve_1943.jpg License: Public domain Contributors: http://www.znaci.net/fotogalerija/
fotogalerija02.html Original artist: Unknown

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_German_Reich_%25281935%25E2%2580%25931945%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_German_Reich_%25281935%25E2%2580%25931945%2529.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Fornax
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Flag_of_Independent_State_of_Croatia.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Flag_of_Independent_State_of_Croatia.svg
//en.wikisource.org/wiki/hr:Zakonska_odredba_o_dr%25C5%25BEavnom_grbu,_dr%25C5%25BEavnoj_zastavi,_Poglavnikovoj_zastavi,_dr%25C5%25BEavnom_pe%25C4%258Datu,_pe%25C4%258Datima_dr%25C5%25BEavnih_i_samoupravnih_ureda
//en.wikisource.org/wiki/hr:Zakonska_odredba_o_dr%25C5%25BEavnom_grbu,_dr%25C5%25BEavnoj_zastavi,_Poglavnikovoj_zastavi,_dr%25C5%25BEavnom_pe%25C4%258Datu,_pe%25C4%258Datima_dr%25C5%25BEavnih_i_samoupravnih_ureda
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Flag_of_Italy_%25281861-1946%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Flag_of_Italy_%25281861-1946%2529.svg
http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm
//commons.wikimedia.org/wiki/User:F_l_a_n_k_e_r
//commons.wikimedia.org/wiki/User:F_l_a_n_k_e_r
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Italy_%25281861-1946%2529_crowned.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Italy_%25281861-1946%2529_crowned.svg
http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1669
//commons.wikimedia.org/wiki/User:F_l_a_n_k_e_r
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Flag_of_SFR_Yugoslavia.svg
http://www.fotw.net/flags/yu_fy.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Serbia%252C_1941-1944.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Serbia%252C_1941-1944.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_serbia_1941_1944.JPG
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_serbia_1941_1944.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_the_NSDAP_%25281920%25E2%2580%25931945%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_the_NSDAP_%25281920%25E2%2580%25931945%2529.svg
//de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Kookaburra
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Guanaco
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Rotemliss
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Flag_of_the_Slovene_Home_Guard.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Flag_of_the_Slovene_Home_Guard.svg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Tadej5553&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:R-41&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr6212.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://flagspot.net/flags/gb.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/d/dd/Fo%25C4%258Da_maj_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/3/3d/Italijani_i_%25C4%258Detnici_u_Jablanici_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/3/3d/Italijani_i_%25C4%258Detnici_u_Jablanici_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/1/1d/Italijanski_kamion_u_Rami.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Josip_Broz_Tito_Biha%25C4%2587_1942.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Josip_Broz_Tito_Biha%25C4%2587_1942.jpg
http://www.marxists.org/archive/tito/1945/05/09.htm
http://www.marxists.org/admin/legal/images.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Jugoslavija_i_Evropa_maj_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Jugoslavija_i_Evropa_maj_1943.jpg
http://www.znaci.net/00001/53.htm
http://www.znaci.net/00001/53.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/9/97/Luka%25C4%258Devi%25C4%2587_i_Nemci.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Nazi_Swastika.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Fibonacci
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/3/3c/Partizani_u_Prozoru.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/1/14/Partizani_u_osvojenom_italijanskom_upori%25C5%25A1tu_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/1/14/Partizani_u_osvojenom_italijanskom_upori%25C5%25A1tu_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/5/59/Pavle_%25C4%2590uri%25C5%25A1i%25C4%2587.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Peko_Dap%25C4%258Devi%25C4%2587.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/f/f1/Petar_Ba%25C4%2587ovi%25C4%2587_agituje.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/f/f1/Petar_Ba%25C4%2587ovi%25C4%2587_agituje.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Prelaz_partizana_preko_Neretve.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Prelaz_partizana_preko_Neretve.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Preno%25C5%25A1enje_ranjenika_u_dolini_Neretve_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Preno%25C5%25A1enje_ranjenika_u_dolini_Neretve_1943.jpg
http://www.znaci.net/fotogalerija/fotogalerija02.html
http://www.znaci.net/fotogalerija/fotogalerija02.html

Page 32

32 12 TEXT AND IMAGE SOURCES, CONTRIBUTORS, AND LICENSES

• Datoteka:Razrušena_stara_austrijska_kasarna_u_Jablanici_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/
46/Razru%C5%A1ena_stara_austrijska_kasarna_u_Jablanici_1943.jpg License: Public domain Contributors: Vladimir Dedijer, Dnevnik,
knjiga II (str. 113), Beograd 1945. Original artist: Unknown

• Datoteka:Standard_of_the_Prime_Minister_of_SFR_Yugoslavia.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/
a0/Standard_of_the_Prime_Minister_of_SFR_Yugoslavia.svg License: Public domain Contributors: Vector image based on image of the
standard at this link.[2] Original artist: R-41

• Datoteka:Stjepan_Stevo_Filipović.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Stjepan_Stevo_Filipovi%C4%
87.jpg License: Public domain Contributors: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Muzej Revolucije Narodnosti Ju-
goslavije [2] Original artist: probably Slobodanka Vasić [3]

• Datoteka:The_Bridge_on_Neretva_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/The_Bridge_on_
Neretva_1943.jpg License: Public domain Contributors: http://znaci.net/damjan/fotogalerija.php?slika_po_strani=50&fraza=&stranica=
48 Original artist: Unknown

• Datoteka:Uništena_italijanska_kolona_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Uni%C5%A1tena_
italijanska_kolona_1943.jpg License: Public domain Contributors: Vladimir Dedijer, Dnevnik, knjiga II (str. 113), Beograd 1945. Original
artist: Unknown

• Datoteka:Uništena_neprijateljska_tehnika_na_Neretvi_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/5/5f/Uni%
C5%A1tena_neprijateljska_tehnika_na_Neretvi_1943.jpg License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Uništena_njemačka_tanketa_kod_Konjica_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/d/d1/Uni%C5%
A1tena_njema%C4%8Dka_tanketa_kod_Konjica_1943.jpg License: ? Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Ustaške_vođe_u_rejonu_Prozora_1943.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Usta%C5%
A1ke_vo%C4%91e_u_rejonu_Prozora_1943.jpg License: Public domain Contributors: http://znaci.net/damjan/fotogalerija.php?slika_
po_strani=50&fraza=&stranica=92 Original artist: Unknown

• Datoteka:Wikiquote-logo.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg License: Public do-
main Contributors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Yugoslav_Partisans_flag_1945.svg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_the_
Democratic_Federal_Yugoslavia.svg License: Public domain Contributors: Transferred from en.wikipedia to Commons. Original
artist: The original uploader was Zscout370 at Engleski Wikipedia

• Datoteka:Zaharije_Ostojic1.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/2/28/Zaharije_Ostojic1.jpg License: ? Contribu-
tors: ? Original artist: ?

• Datoteka:Zaplenjeni_tenk_na_Neretvi.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Zaplenjeni_tenk_na_
Neretvi.jpg License: Public domain Contributors: Vladimir Dedijer, Dnevnik, knjiga II (str. 113), Beograd 1945. Original artist: Unknown

• Datoteka:Četnici_i_Nemci_na_Neretvi.jpg Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/%C4%8Cetnici_i_
Nemci_na_Neretvi.jpg License: Public domain Contributors: Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta,
knjiga šesta (str. 32), Beograd 1960. Original artist: Unknown

12.3 Content license
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Razru%25C5%25A1ena_stara_austrijska_kasarna_u_Jablanici_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Razru%25C5%25A1ena_stara_austrijska_kasarna_u_Jablanici_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Standard_of_the_Prime_Minister_of_SFR_Yugoslavia.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Standard_of_the_Prime_Minister_of_SFR_Yugoslavia.svg
http://zeljko-heimer-fame.from.hr/descr/yu-sfrj.html
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:R-41&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Stjepan_Stevo_Filipovi%25C4%2587.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Stjepan_Stevo_Filipovi%25C4%2587.jpg
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1050224
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ovekovecila-herojsku-smrt.lt.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/The_Bridge_on_Neretva_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/The_Bridge_on_Neretva_1943.jpg
http://znaci.net/damjan/fotogalerija.php?slika_po_strani=50&fraza=&stranica=48
http://znaci.net/damjan/fotogalerija.php?slika_po_strani=50&fraza=&stranica=48
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Uni%25C5%25A1tena_italijanska_kolona_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Uni%25C5%25A1tena_italijanska_kolona_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/5/5f/Uni%25C5%25A1tena_neprijateljska_tehnika_na_Neretvi_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/5/5f/Uni%25C5%25A1tena_neprijateljska_tehnika_na_Neretvi_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/d/d1/Uni%25C5%25A1tena_njema%25C4%258Dka_tanketa_kod_Konjica_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sh/d/d1/Uni%25C5%25A1tena_njema%25C4%258Dka_tanketa_kod_Konjica_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Usta%25C5%25A1ke_vo%25C4%2591e_u_rejonu_Prozora_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Usta%25C5%25A1ke_vo%25C4%2591e_u_rejonu_Prozora_1943.jpg
http://znaci.net/damjan/fotogalerija.php?slika_po_strani=50&fraza=&stranica=92
http://znaci.net/damjan/fotogalerija.php?slika_po_strani=50&fraza=&stranica=92
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_the_Democratic_Federal_Yugoslavia.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_the_Democratic_Federal_Yugoslavia.svg
http://en.wikipedia.org/
//en.wikipedia.org/wiki/User:Zscout370

Similer Documents