Download Cartea Tehnica a Constructiei PDF

TitleCartea Tehnica a Constructiei
File Size94.7 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 3

Receptia ca ultima faza a constructiei, va fi consemnata in documentatia tehnica formata din

urmatoarele documente:

 procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate

acestora - pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica

a constructiei;

 alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie, prin care se prevad verificari sau

cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.

2.2. Centralizatorul cartii tehnice

Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al

dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.

2.3. Responsabilitatea intocmirii cartii tehnice

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor, impreuna cu proiectantul sau de catre

constructor daca se stabileste prin contract, astfel:

Proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda investitorului, pe masura elaborarii si cel

mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrarilor, documentatia privind proiectarea si documentatia

tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp.

Comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de

constructie predau investitorului documentatia tehnica privind executia.

Investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad in sarcina proiectantului si

comisiilor de receptie, le completeaza cu actele ce cad in sarcina sa, le indosariaza si intocmeste

centralizatorul, urmanad ca dupa receptia finala a obiectului de constructie, investitorul sa retina un

exemplar complet.

Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu

de catre comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei, precum si de catre

organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu, periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimentelor.

Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pana la

demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-

teritoriale, pentru pastrare.

Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii

de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

3

Similer Documents