Download Chandika Sahasrakshar Mala Mantra PDF

TitleChandika Sahasrakshar Mala Mantra
File Size296.2 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 2

Shri Raj Verma ji

Contact- 09897507933, 07500292413pf.Mdk lgòk{kj ea= mxz ,oa izHkko’kkyh gSA bldk
ra=ksDr ikB djus ls egkHk;] vdky&e`R;q] vkfFkZd&gkfu]
vfHkpkfjd&fØ;k rFkk vlk/; jksxkas ls eqfDr feyrh gSA leLr
’k=q o xzgksa dh dqn`f"V ls tkid dh j{kk gksrh gSA dk;Z flf)
gsrq de ls de 108 ikB fuR; ,d ekg rd djus pkfg;sA
fo’ks"k ladV esa 11000 ikB fof/kiwoZd lEiUu djsaA leLr ;e
fu;eksa dh tkudkjh xq#eq[k ls izkIr djsaA

fofu;ksx%& ¬ vL; Jh loZfoKku egkjkKh lIRk’krh

jgL;kfr jgL;e;h ijk’kfä Jhenk|k Hkxorh flf)pf.Mdk

lglzk{kjh egkfo|k ea=L; JhekdZ.Ms; lqes/kk _f"k%] xk;È;kfn

ukukfo/kkfu NankfUl] uodksfV ’kfä;qäk Jheknk|k Hkxorh
flf)p.Mh nsork] Jhenk|k Hkxorh flf)p.Mh izlknknf[kys"VkFksZ
tis fofu;ksx%A

Page 5

Shri Raj Verma ji

Contact- 09897507933, 07500292413

’kaf[kfu ifùfu fuf[ky HkSjokf/kifr leLr ;ksfxuh ifjo`rs! dkfy
dadkfy rksj rksrys lqrkjs Tokykeqf[k fNUueLrds Hkqous'ofj !
f=iqjs yksd tufu fo".kqo{kLFkyk yadkfjf.k! vftrs vfers
vejkf/kis vuwi lfjrs xHkZoklkfn nq%[kki&gkfjf.k eqfä{ksekf/k"k;fu
f’kos ’kkfUr dqekfj nsfo! lwän’k ’krk{kjs pf.M pkeq.Ms
egkdkfy&egkyf{e&egkljLofr =;h foxzgs! izlhn izlhn loZ
euksjFkku~ iwj; lokZfj"V fo?ua Nsn;&Nsn;] loZxzg ihMk Tojksxz
Hk;a fo/oal;&fo/oal;] loZ f=Hkqou tkra o’k;&o’k;] eks{kekxZa
n’kZ;&n’kZ;] KkuekxZa izdk’k;&izdk’k;] vKkureks uk’k;&uk’k;]
/ku/kkU;kfn dq#&dq#] loZdY;kf.k dYi;&dYi;] eka j{k&j{k
lokZin~H;ks fuLrkj;&fuLrkj;A ee otza ’kjhja lk/k;&lk/k;] ¬

,sa gzha Dyha pkeq.Mk;S foPps ueks·Lrqrs LokgkA ¬ ,sa gzha Dyha

ueksnsO;S egknsO;S] f’kok;S lrra ue%A ue% izÑR;S Hknzk;S] fu;rk%
iz.krk Lerke~ A

¬ ,sa gzha Jha loZeaxy ekaxY;s f’kos lokZFkZ lkf/kds ’kj.;Fks

È;Ecds xkSfj ukjk;f.k ueks·LrqrsA

¬ ,sa gzha Jha loZLo:is losZ’ks loZ’kfä lefUors Hk;sH;L=kfg

uks nsfo! nqxsZ nsfo! ueks·LrqrsA

Similer Documents