Download DauHoang-KTMT-Chuong 3a - CPU Pipeline PDF

TitleDauHoang-KTMT-Chuong 3a - CPU Pipeline
File Size765.9 KB
Total Pages39
Document Text Contents
Page 20

BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

www.ptit.edu.vn
GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU

BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
Trang 20

CHƯƠNG 3a – CPU PIPELINE

3a.5 Quản lý rẽ nhánh trong pipeline

Khi gặp lệnh rẽ nhánh, các lệnh kế tiếp đã nạp bị đẩy ra khỏi
pipeline và sau đó các lệnh từ địa chỉ đích được nạp vào

Similer Documents