Download Drept Civil, Drepturi Reale Principale, Corneliu Bîrsan, Ediția 2, 2015 PDF

TitleDrept Civil, Drepturi Reale Principale, Corneliu Bîrsan, Ediția 2, 2015
File Size28.0 MB
Total Pages505
Document Text Contents
Page 1

CORNELIU BÎRSAN

DREPT CIVIL. DREPTURILE
REALE PRINCIPALE

în reglementarea noului Cod civil

Ediţia a 2-a, revizuită si actualizatăf f /

r 2 015

Page 2

^ J L v 0 c > O X £ X .

Drept civil.
Drepturile reale principale

în re g le m e n ta re a n o u lu i Cod c iv il

Ediţia a 2-a, revizuită şi actualizată

i

Page 252

240 D rep tu rile rea le p rinc ipa le

lor. Nici referirea la inadm isib ilitatea partajului în privinţa proprietăţii com une în de­
vă lm ăşie nu este exactă111, deoarece art. 358 NCC prevede, în mod expres, că în
tim pul com unităţii, deci în tim pul existenţei proprietăţii com une în devălm ăşie, bu­
nurile com une pot fi îm părţite, în tot sau în parte, prin act încheiat în form ă autenti­
că notarială, în caz de bună învoia lă, ori, în caz de neînţelegere, prin hotărâre ju ­
decătorească.

Că partajul poate fi in terzis prin lege în alte cazuri în care aceasta ar înscrie o
asem enea in terdicţie [art. 671 alin. (1) partea finală], aceasta este o altă problem ă
ce ţine de ... viitoru l rămas „deschis” în materie.

Apoi, art. 671 alin. (2) NCC dispune că partajul poate fi cerut în cazul părţilor
com une din c lăd irile cu mai m ulte etaje sau apartam ente atunci când aceste părţi
încetează a mai fi destinate fo losinţe i com une. Numai că, aşa după cum am arătat
mai sus, art. 658 NCC reglem entează modul în care se poate ajunge la încetarea
destinaţie i com une a părţilor com une din clăd irile cu mai m ulte etaje sau aparta­
mente, arătând că, dacă s-a decis astfel în cond iţiile prevăzute de text, priv ito r la
aceste bunuri urm ează a se aplica dispoziţiile referitoare la coproprie ta tea ob işnu i­
tă şi tem porară, ceea ce înseam nă, într-o asem enea situaţie, că partajul va deveni
pe deplin posibil. Concluzia? Cum s-a spus121, textul art. 671 alin. (2) este ... perfect
inutil.

în sfârşit, potrivit art. 671 alin. (3) NCC, în cazul proprietăţii periodice şi în ce le ­
lalte cazuri de coproprie ta te forţată, partajul este posibil num ai prin bună învoială,
în aceste m aterii fiind exclus partajul judiciar. De această dată, textul în discuţie
este clar şi precis, determ inând dom eniul de aplicare a regulii pe care o conţine,
anum e parta jarea num ai prin convenţia părţilor a proprietăţii periodice şi a bunurilor
aflate în coproprie ta te forţată, atunci când o asem enea partajare apare ca posibilă.

Am văzut că parta ju l poate fi suspendat prin lege, prin convenţia părţilor ori pe
cale judecătorească. Potrivit art. 672 NCC, convenţiile priv itoare la suspendarea
parta ju lu i încheiate în tre coproprie tari nu pot avea o durată mai mare de 5 ani; în
cazul im obile lor, textu l im pune încheierea lor în form ă autentică şi respectarea
form alită ţilo r de pub lic itate prevăzute de lege, adică notarea lor în cartea funciară,
devenind astfe l opozabile terţilor. De asem enea, instanţa sesizată cu o acţiune de
partaj poate d ispune suspendarea pronunţării partajului pentru cel mult un an,
„pentru a nu se aduce prejudicii grave in tereselor celorlalţi coproprie ta ri” , iar dacă
perico lul producerii unor astfel de prejudicii este în lă tura t îna in te de îm plin irea te r­
m enului acordat de instanţă, aceasta, la cererea părţii in teresate, va putea reveni
asupra m ăsurii suspendării, continuând judecata pricinii.

261. Reguli privitoare la modul de îm părţire; efectele partajului. Articolu l
676 NCC stabileşte regulile aplicabile operaţiunii ju rid ice de îm părţire a bunurilor
prin partaj. Textul dispune că parta jarea bunurilor aflate în coproprie ta te se va face,
în primul rând, în natură, proporţional cu cota-parte a fiecăru i coproprie tar; dacă

[1] Sau, cum s-a spus, referirea art. 671 alin. (1) la proprieta tea com ună în devălm ăşie
este, cel puţin în parte, eronată, deoarece, potrivit art. 358, partajul în tim pul existenţei
com unităţii legale este, în principiu, posibil; a se vedea M. N ico lae , op. cit. (2012), p. 188,
nota nr. 1.

[2) A se vedea E. C helar u , op. cit. (2012), p. 728.

Page 253

VI. M od a lită ţile ju r id ice a le d rep tu lu i de p rop rie ta te 241

bunul este indivizibil ori nu este com od partajabil în na turăsparta ju l se va face în
u n u j^ in tre urm ătoare le două moduri:

% )'bunul va putea fi a tribu it în întregul său, în schim bul unei sum e de bani, nu­
m ită sultă, în favoarea unuia ori a mai m ultor coproprie tari, la cererea acestora;

b); bunul va putea fi vândut în modul stabilit de coproprie tari ori, în caz de neîn­
ţe legere între aceştia, la licitaţie publică, în condiţiile legii, vânzare urm ată de d is­
tribu irea preţului către coproprie tari proporţional cu cota-parte din drept ce aparţine
fiecăru ia dintre e

Cât priveşte 'ctele parta ju lu i, d ispoziţiile noului Cod civil se îndepărtează de
la soluţia anterioară potrivit cu careivpartajul se considera a avea efect declara tiv de
drepturi, institu ind regula e fectu lu i translativ de proprie ta te a l pa rta ju lu i: Sub regi­
mul ju rid ic al fostu lu i Cod civil în materie, efectul declarativ de d re p tu rîa f partajului
era consacrat de art. 786, primul text din secţiunea ce reglem enta, printre altele,
efectele îm părţirii, care dispunea că fiecare coerede este prezum at că a m oştenit
s ingur şi im ediat toate bunurile care com pun „partea sa” sau care le-a prim it în
urma licitaţiei, dacă astfel se finaliza partajul, şi că nu a fost n iciodată proprie tar pe
cele la lte bunuri.

D im potrivă, art. 680 alin. (1) NCC dispune că fiecare coproprie ta r devine pro­
prietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sum elor de bani ce i-au fost a tri­
buite ca urm are a parta ju lu i111 num ai cu începere de la data stabilită în ac tu l de p a r­
taj, dacă acesta s-a făcut în mod voluntar, dar nu mai devrem e de data încheierii
actulu i, sau, dacă partajul s-a realizat pe cale jud ic iară, de la data răm ânerii defi­
n itive a hotărârii judecă to reş ti pronunţate în cauză.

Totuşi, potrivit art. 680 alin. (2) NCC, în cazul im obile lor, efectele ju rid ice ale
partajului se vor produce numai dacă actul de partaj încheiat în form ă autentică
sau hotărârea judecătorească rămasă defin itivă, după caz, au fost înscrise în ca r­
tea funciară. în acelaşi timp, legea fundam enta lă c iv ilă prevede că actele încheiate,
în condiţiile legii, de un coproprie tar cu privire la bunul com un rămân valabile şi
sunt opozabile celui căruia i-a fost atribuit bunul în urma partajului. S intagm a „în
cond iţiile legii” are a fi raportată la d ispoziţiile art. 640-641 NCC analizate mai sus,
care reglem entează condiţiile în care pot fi efectuate actele ju rid ice de conservare,
de adm in istrare şi de d ispoziţie privitoare la bunul comun.

262. Desfiinţarea p a rta ju lu i. ’̂ r t ic o lu l 684 NCC reglem entează „desfiin ţa rea”
partajului voluntar. Ream intim că acest partaj este un act jurid ic, mai precis un con­
tract, astfe l că, şi sub regim ul fostu lu i Cod civil, în practica jud ic ia ră s-a decis că,
pentru a fi valabil, un asem enea contract trebuie să îndeplinească toate condiţiile
de va lid ita te a unui act ju rid ic121. Aceeaşi este şi soluţia noului Cod civil în materie,
astfel că, potriv it art. 684 alin. (1), partajul prin bună învoia lă poate fi desfiin ţat
pentru aceleaşi cauze ca şi contracte le, respectiv pentru cauze de nulitate absolută
ori de nulitate relativă.

l1] După cum s-a observat, în m ăsura în care aceste sum e de bani nu au fost încasate în
mod efectiv la m om entul realizării partajului, coproprietarul căru ia i-au fost atribu ite este un
proprietar „nom ina l” , respectiv un simplu creditor al acestor sume; a se vedea M. N ico lae ,
op. cit. (2012), p. 190, nota nr. 3.

[2! A se vedea C .S.J., s. civ., dec. nr. 1173/1991, în Dreptul nr. 1/1992, p. 109.

Page 504

Introducere în dreptul civil
Io n e l R e g h im Ş e rb a n D iaconescu , P a u l Vasilescu

4 A -

ISBN 978-606-678-802-1
135 lei, 808 p.

Aplicarea unui nou Cod civil im pune o revizu ire a m a te riilo r şi in s titu ţ ii lo r ju rid ice ,
astfel cum au fos t ele im aginate de leg iu itor. Din această perspectivă, cartea de
faţă cons titu ie proba a u to rilo r ei de a su rp rinde e lem ente le de nou ta te legislativă,
de a marca d ife ren ţe le faţă de vechiu l d re p t civil şi de a incita la dezbatere . Orice
so lu ţie ju rid ică este una logică, discursivă şi în tem eia tă pe tex te actuale, dar aceasta
nu înseam nă că a lte rna tive le nu a r exista. în fond , d re p tu l c iv il are specificu l şi de
a genera d ispute , inc lusiv unde adevărul ju r id ic a r părea m an ifest. Toate acestea
poate şi p e n tru că el are tă ria să îşi m anifeste sp ir itu l n o rm a tiv d inco lo de legea
pozitivă şi uneori ch ia r îm p o triva ei. Aventura d re p tu lu i c ivil e pe cât de inc itan tă ,
pe a tâ t de reve la toare : ne provoacă să scrutăm p ro funzim ea sp ir itu lu i epocii pe
care o tră im .

Page 505

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

Sub sem nătu ra b in e cu n o scu tă a P ro fe so ru lu i C o rn e liu B îrsan, lu c ra rea de
fa ţă a n a liz e a ză în d e ta liu re g im u l ju r id ic al b u n u r i lo r , reg le m e n ta t de Cartea
a IIl-a d in n o u l C od c iv i l.

în succes iunea in d ic a tă de C o d u l c iv i l , sun t tra ta te toa te aspecte le im p o r ­
tan te p r iv in d d re p tu r ile rea le : n o ţiu n e şi c la s if ic a re , d e lim ita re a faţă de d re p ­
tu r i le de crean ţă , d o b â n d ire a d re p tu r ilo r rea le , re g im u l ju r id ic al p ro p r ie tă ţii
p r iv a te şi ce l al p ro p r ie tă ţ ii p u b lic e , m o d a lită ţ ile ju r id ic e şi apărarea d re p tu lu i
de p ro p rie ta te , su p e rfic ia , u z u fru c tu l, u z u l şi a b ita ţia , s e rv itu ţile , posesia şi
p u b lic ita te a d re p tu r ilo r reale .

Pentru a s u b lin ia c o n tin u ita te a , d a r şi pe n tru a sesiza m a i uşor e le m e n te le
de nou ta te , p rezen ta rea tu tu ro r in s t itu ţ i i lo r este re a liza tă p r in co m p a ra re a
d is p o z iţ i i lo r a n te r io a re cu c e le a le n o u lu i c o d , ia r c o m e n ta r ii le şi o p in ii le
a u to ru lu i sun t în s o ţite de num eroase tr im ite r i la lite ra tu ra de s p e c ia lita te şi la
s o lu ţii d in ju r is p ru d e n ţa n a ţio n a lă şi a C u rţ ii E u ropene a D re p tu r ilo r O m u lu i.

A ceastă a 2-a e d iţ ie a fost re v iz u ită şi a c tu a liz a tă la n iv e lu l a n u lu i 2 0 1 5 ,
f i in d avu te în vede re u lt im e le m o d if ic ă r i a le le g is la ţie i sp e c ia le m e n ţio n a te în
c u p r in s u l c u rs u lu i, p re cu m şi d o c tr in a şi s o lu ţi ile recen te d in p ra c tic a ju d i­
c ia ră .

Preţ: 79 lei

reduceri de până la 30%
pentru comenzi on line

www.hainangiu.ro

http://www.hainangiu.ro

Similer Documents