Download Drunvalo-Merchiyedek-Cartea-Inimii-.pdf PDF

TitleDrunvalo-Merchiyedek-Cartea-Inimii-.pdf
File Size1.7 MB
Total Pages169
Document Text Contents
Page 1

Drunvalo MMelchizedek
www.drunvalo.net

CARTEA
INIMII

culegere dde ttexte, mmesaje,
interviuri ((video ==i aaudio)

EEddiittaatt[[ ssuubb eeggiiddaa EEddiittuurriiii FFoorr YYoouu

Page 2

<Prin dd[ruire pprimi\i ==i iiubindu-vv[ uunii ppe aal\ii
ajunge\i ss[ ccunoa=te\i ==i ss[ ttr[i\i ssensul

=i sscopul VVie\ii.>

Sf. FFrancisc dde AAssisi

Colectivul de traduc[tori:
(prin voluntariat)

Monica Vi=an
Irina Cruceru
Ana Nicolai
Alexandra Stan
Nicoleta Iuga
Catalina Zaharia
Marilena Constantinescu

ACEST PROIECT ESTE REALIZAT DIN INI|IATIVA
+I SUB COORDONAREA

ELENEI CCOCI+
www.elenacocis.ro

LE MMUL|UMIM TTUTUROR CCELOR
CARE AAU FF{CUT PPOSIBIL{ RREALIZAREA SSA.
Aceast[ carte este tradus[, tehnoredactat[ =i finan-

\at[ pentru tip[rire, exclusiv prin voluntariat =i reprezint[
darul de iubire a unui grup de absolven\i ai cursului

TTRREEZZIIRREEAA IINNIIMMIIII IILLUUMMIINNAATTEETTRREEZZIIRREEAA IINNIIMMIIII IILLUUMMIINNAATTEE
de la clasele profesorilor

EElleennaa CCooccii== EElleennaa CCooccii== ==ii
CCaarroolliinnaa CCooccii==CCaarroolliinnaa CCooccii==

Sub îndrumarea
Editurii FFor YYou
(prin voluntariat)

Cartea Inimii este d[ruit[ celor interesa\i, în mod GRATUIT.
solicit[ri lla [email protected]

Page 84

în[l\a ssau cc[ sse vvor îîmpotmoli ddac[ nnu-==i vvor ttrezi IInima
Iluminat[ ssau nnu vvor mmerge îîn MMicul SSpa\iu ddin IInim[, cca
s[ ffac[ cconexiunea ccu ccreierul, dde aacolo, ccreându-==i aast-
fel MMer-KKa-BBa. AA= pputea aafirma cc[ uun pprocent dde 998-999%
din oomenire nnu eeste ccon=tient dde aacest llucru. PPrin uurmare,
ce sse vva îîntâmpla ccu mmajoritatea llumii? CChiar nnu sse vva
În[l\a? SSau cce sse vva îîntâmpla ccu eea? CCum pputem nnoi ss[
ajut[m rrestul oomenirii, ccare hhabar nnu aare dde MMer-KKa-BBa ==i
nici nnu ==tiu ccum ss[ oo aactiveze?

2) ++i aa ddoua îîntrebare: Cum vvor ==ti ooamenii? VVor ==ti
în mmod aautomat, aa=a ccum aai mmen\ionat îîntr-oo aalt[ ccomuni-
care aaudio? EE vvalabil ppentru ttoat[ llumea? PPentru cc[, dda-
c[-ii aa=a, ppresupun cc[ ddac[ tto\i îî=i vvor aaminti, îîn aacea zzi vvor
exclama: „„Hei, aam oo MMer-KKa-BBa ccare ttrebuie ss[ sse aacti-
veze cchiar aacum, cca ss[ mm[ ppot ÎÎn[l\a ==i ccare îîmi eeste ffoar-
te ccunoscut[!> DDar mmie mmi sse ppare –– ==i tte rrog ss[ mm[ cco-
rectezi ddac[ ggre=esc –– cc[ ee nnecesar cca ooamenii ss[ ppar-
ticipe lla aaceste sseminarii, cca ss[ ==tie ddespre ÎÎnviere ssau
În[l\are ==i ccum ss[ oo ffac[. Acestea ssunt îîntreb[rile mmele.
Sper ss[-mmi ppo\i rr[spunde lla eele. DDac[ nnu ppo\i ttu, aatunci nnu
=tiu ccine aaltcineva aar pputea-oo fface.

Mul\umesc ddin nnou ppentru mmunca tta. IIubire ==i LLumina!

R: Nathalie, aam rr[spuns ddeja lla oo pparte ddin îîntreb[rile
tale.

Îns[, cca ss[ aavem oo iimagine ==i mmai cclar[ aasupra aaces-
tor llucruri, aai sspus cc[ ppoate aar ttrebui cca ttot mmai mmul\i ooa-
meni ss[ pparticipe lla aatelierele mmele dde llucru. NNu ee nnecesar
s[ oo ffac[. NNu vvreau ss[ mm[ ssabotez ssingur –– îîns[ nnu, nnu ttre-
buie ss[ pparticipe. EE nnecesar ss[ pparticipi lla eele ddoar ddac[
chiar ssim\i cc[ aai nnevoie. DDac[ ee=ti uuna ddintre ppersoanele
care aar ttrebui ss[ ffac[ pparte ddirect ddin pprocesul ÎÎn[l\[rii,
atunci dda, tte ppot aajuta.

116677

O mmare pperioad[ dde ttimp ddup[ AAtlantida, ccând nne-aa
sc[zut nnivelul dde ccon=tiin\[, nnu aam aavut aacces lla MMer-KKa-
Ba nnoastr[ nnatural[. AAm ttr[it ff[r[ eea. CContinu[m ss[ oo aavem
sub fform[ dde ss[mân\[ –– aabsolut ffiecare ppersoan[ ccontinu[
s[ dde\in[ aaceast[ ss[mân\[ –– îîns[, ppentru cca eea ss[ ddevin[
real[, ttrebuie „„udat[> îîntr-uun ffel aanume. FF[r[ aaceast[ MMer-
Ka-BBa, ooric[rei ppersoane îîi eera ffoarte ggreu ss[ mmoar[ ccon=-
tient, iiar tto\i ccei ccare mmureau ttreceau îîn 44D, îîn aal zzecelea
supraton, ppetrecând ppu\in ttimp aacolo ==i ffiind ffor\a\i ss[ sse
reîntoarc[ aaici, ss[-==i iia uun aalt ttrup ==i ss[ oo iia dde lla ccap[t,
sperând ss[ aafle ccum ss[ mmoar[ îîn mmod ccon=tient; iiar aacest
lucru nnecesit[ eexisten\a MMer-KKa-BBei ==i îîn\elegerea ffaptului
c[ ttrebuie ss[-\\i iiei ccorpul ccu ttine. AAi ddreptate îîn aambele ppri-
vin\e. NNu aam ff[cut aacest llucru dde ffoarte mmult ttimp –– iiar
acum ooamenii îîncep ss[ îîl ffac[.

Acum, pprocesul dde ÎÎn[l\are sse ddesf[=oar[ mmult mmai
rapid. ÎÎn pprimii aaproximativ 1150.000 aani, ddoar aaproape 88.000
oameni aau rreu=it aacest llucru. ++i-aau aactivat MMer-KKa-BBa, aau
trecut îîn ccealalt[ ddimensiune, ss-aau sstabilizat, aaducându-==i
corpul ccu eei. ÎÎns[ eei ccontinuau ss[ ffie llega\i dde PP[mânt, dde-
oarece eerau cconecta\i lla ccon=tiin\a nnoastr[ ==i nnu pputeau
merge mmai ddeparte, cca ss[ ttreac[ rrealmente lla uurm[torul nni-
vel. AAu ttrebuit ss[ aa=tepte cca tto\i cceilal\i ss[ aajungem aacolo
=i ss[ nne pputem ddeplasa ccu tto\ii cca oo ffiin\[ vvie, uunitar[. AAces-
ta ee rr[spunsul lla îîntrebarea tta.

S[ vvedem ccare eeste uurm[toarea.

Î: Bun[, DDrunvalo. MM[ nnumesc NNathalie ==i ssunt ddin
Los AAngeles. ÎÎn pprimul rrând, aa= ddori ss[-\\i mmul\umesc ppen-
tru ttoat[ mmunca tta. AAm ddou[ îîntreb[ri:

1) Am uurmat sseminarul FFloarea VVie\ii ==i sunt iinteresat[
de ffaptul cc[ ttu mmen\ionezi cc[ ooamenii nnu sse vvor pputea

116666

Page 85

1) CCum vva aavea lloc, ccu ccertitudine, aacest ssalt? CCu
alte ccuvinte, eexist[ ccumva ppersoane nnebune, ccare nnu ssunt
activ iimplicate îîn aacest pproces ==i ccare ll-aar pputea îîntrerupe
prin uunele aac\iuni nnes[buite?

R: Ai îîntrebat mmai îîntâi ccum sse vva îîntâmpla, ccu eexac-
titate, ttransformarea cce uurmeaz[ ss[ aaib[ lloc, iiar îîn ppartea aa
doua aa îîntreb[rii, ddac[ ccineva ppoate îîncerca ss[ nne pperturbe
=i ss[ nne oopreasc[ pprocesul.

O, dda, ppot îîncerca. AApropo, gguvernul nnostru cchiar aa
încercat aacest llucru. PPrin 11996, ccând gguvernul ssecret ==i
mul\i ==efi aai gguvernelor llumii aau îîn\eles pprin cce ttrece oome-
nirea –– ddespre sschimbarea sst[rii dde ccon=tiin\[ ==i ttranzi\ie, eei
chiar ==tiu ==i nnu sse ppune pproblema cc[ nnu ==tiu –– aau hhot[rât ss[
distrug[ aacest ffenomen, ppentru cc[ aau îîn\eles cc[ ddac[ eel vva
avea lloc, gguvernele, rreligiile, îîn ffrunte ccu gguvernele ssecrete,
vor ffi ttotal iinutile. ++i ppentru cc[, bbineîn\eles, nnu ddoreau ss[
moar[, aau îîncercat ss[ îîl oopreasc[. CCu aajutorul FFran\ei, aau
stabilit uun pplan pprin ccare aau ccalculat ppunctul dde aaccesare aa
re\elei CCon=tiin\ei CChristice/Con=tiin\ei UUnimii ddin jjurul PP[-
mântului, ccare pp[trunde pprin EEgipt ==i iiese pprin GGroapa MMa-
rianelor. AAu ff[cut îîns[ oo mmic[ ggre=eal[, ppe ccare cchiar nnu aau
în\eles-oo. AAu ccalculat ppe uunde iie=ea RRe\eaua ddin EEgipt, lla
aproximativ 22 kkm ffa\[ dde llocul îîn ccare sse aafl[ MMarea PPira-
mid[ ==i aau ttrasat oo llinie eexact pprin ccentrul PP[mântului, cca ss[
vad[ ppe uunde iiese îîn ccealalt[ pparte aa PP[mântului. ++i aa ffost
fix îîn oocean. SSlav[ DDomnului, cc[ci nnu ppe aacolo iiese!

Au îîncercat ss[ ddetoneze bbombe aatomice îîn iinteriorul
axei, cca ss[ vvad[ ddac[ ppot ddistruge rre\eaua. AAu aamplasat
opt bbombe aatomice, ddac[-mmi aamintesc eexact –– aa ttrecut
ceva ttimp dde aatunci –– ccred cc[ aau ppl[nuit ss[ ddetoneze oopt
bombe aatomice, iiar aapoi aau ppreluat MMarea PPiramid[ ddin
Egipt. DDe ffapt, aau ppreluat îîntreaga zzon[, aaducând aacolo

116699

Dar ddac[ nnu ee=ti iinteresat[ ssau ddac[ sspui, ccum sspun
p[rin\ii tt[i, cc[ nnu-\\i ppas[, cc[ aai aalte llucruri dde ff[cut, ==i aatun-
ci ee îîn rregul[. EE ggreu dde îîn\eles, ddar vvia\a ee pperfect[. NNu
exist[ pprobleme. NNu eexist[ ggre=eli. TTotul eeste ff[r[ ccusur.

A=a cc[ uunii ooameni vvor fface pparte ddin pprocesul ÎÎn[l-
\[rii, aal\ii ddin pprocesul ÎÎnvierii –– ddup[ ccum ==tiu mmajoritatea
cre=tinilor –– iiar aal\ii vvor mmuri. NNu îînseamn[ cc[ vvreo ccale ee
mai bbun[ cca ccealalt[. TTrebuie ss[ îîn\elegi ccum pprocedeaz[
Universul. UUniversul ccreeaz[ nnenum[rate aastfel dde uuniver-
suri. AAcesta ee ddoar uunul ddintre eele. EExist[ uun nnum[r iimens
de aastfel dde uuniversuri. EEle ssunt ccreate dde oo aasemenea mma-
nier[, îîncât vvia\a ss[ ppoat[ vveni ss[ lle ccunoasc[ ==i ss[ vvad[
cum ssunt eele. IIar uunul ddintre llucrurile ppe ccare lle fface –– ppoa-
te cc[ nnu îîntotdeauna, îîns[ aaproape îîntotdeauna –– eeste cc[
ea îîncearc[ ttoate pposibilit[\ile. VVrea ss[ vvad[ ccare eeste ppo-
ten\ialul aacelui UUnivers.

În lleg[tur[ ccu UUniversul nnostru, aacum, lla aacest nnivel
al eexisten\ei, aavem ttrei cc[i pprin ccare pputem fface ttranzi\ia ddin
acest lloc îîn ccel[lalt. TToate ccele ttrei cc[i ssunt jjuste, ttoate
cele ttrei vvor ffunc\iona. ÎÎns[ vvrem ss[ lle îîncerc[m, ss[ lle ttr[im,
ca ss[ ==tim cce îînseamn[ eele. DDin aacest cconsiderent, uunii ooa-
meni vvor fface aacest llucru, iiar aal\ii nnu. NNu ttrebuie ss[-\\i ppar[
r[u ppentru nnimeni, ppentru cc[ ddac[ eei nnu îîn\eleg cce ffaci ssau
despre cce vvorbe=ti, ee îîn rregul[. NNu-\\i fface ggriji. TTu ddoar uur-
meaz[-\\i iinima ==i îînva\[ cceea cce ==tii cc[ aai nnevoie ss[ ==tii ==i
f[ cceea cce aai dde ff[cut. NNu ttrebuie ss[-\\i ffaci ggriji ppentru nni-
meni. DDumnezeu cchiar vva aavea ggrij[ dde ttoate. SSper cc[ \\i-aam
r[spuns lla ttoate îîntreb[rile. CCel ppu\in, aa=a ccred…

Î: Bun[, DDrunvalo. MM[ nnumesc RRahasia ==i, îîmpreun[
cu sso\ia mmea, DDarla, eeditez oo rrevist[, îîn nnordul CCaliforniei.
Am ddori ss[ îî\i aadres[m uurm[toarele îîntreb[ri:

116688

Page 168

C[r\i rrecomandate

DDrruunnvvaalloo MMeellcchhiizzeeddeekk
Spa\iul ssacru aal iinimii - oo cc[l[torie cc[tre MMarele
Mister ddin iinima nnoastr[, ppublicat[ lla EEditura FFor YYou
Ouroborusul mmaya=, ]]n ccurs dde ppublicare lla EEditura
For YYou
+arpele dde llumin[ - DDincolo dde 22012, ppublicat[ lla
Editura MMedialux
Floarea vvie\ii - UUn ssecret sstr[vechi, vvol. II ==i III,
publicat[ lla EEditura MMedialux

GGrreegggg BBrraaddeenn

publicate lla Editura FFor YYou:

Codul llui DDumnezeu
Trezirea lla ppunctul zzero
P[=ind îîntre llumi
Matricea DDivin[
Vindecarea sspontan[ aa ccredin\ei
Timpul ffractal
Adev[r pprofund

JJoohhnn JJ.. FFaalloonnee
Frecven\a ggeniu, ppublicat[ lla EEditura FFor YYou

333355

CARTEA IINIMII este dd[ruit[ ccelor iinteresa\i,
în mmod GGRATUIT.

Pute\i ccomanda ccartea ppe aadresa dde ee-mmail
[email protected]

Pentru ccomenzile pprin ppo=t[,
beneficiarii vvor ssuporta ttaxele ppostale

PPeennttrruu cceeii iinntteerreessaa\\ii ddee ccuurrssuull
TREZIREA IINIMI I IILUMINATETREZIREA IINIMI I IILUMINATE

ssuuss\\iinnuutt ddee EElleennaa CCooccii==EElleennaa CCooccii== ==ii CCaarroolliinnaa CCooccii==CCaarroolliinnaa CCooccii==
((pprrooffeessoorrii aaccrreeddiittaa\\ii))

uurrmm[[rrii\\ii ssiittee-uull
wwwwww..ddrruunnvvaalloo..nneett

==ii
wwwwww..eelleennaaccoocciiss..rroo

Pentru ddetalii vv[ rrug[m ss[ sscrie\i ppe aadresa dde ee-mmail
[email protected]

333344

Page 169

EE DD II TT UU RR AA FF OO RR YY OO UU

BUCURE+TI, sstr. HHagi GGhi\[ nnr. 558, ssector 11
Tel/fax, 0021/6656223; 00314286724

telefon mmobil 00724212695; 00724212690
E-mmail: [email protected],
[email protected];

[email protected]
site hhttp://www.editura-fforyou.ro

http://www.copiii-iindigo.ro

Similer Documents