Download Dzini i ljudske bolesti - Lijecenje u svjetlu Kurana i sunneta.pdf PDF

TitleDzini i ljudske bolesti - Lijecenje u svjetlu Kurana i sunneta.pdf
File Size11.2 MB
Total Pages263
Document Text Contents
Page 2

DŽINI I WUDSKE BOLESTI Ebu-1-Munzir HalU ibn Ibrahim Amin

Page 131

DŽINI I LJUDSKI:: BOLJ::STI Ebu-1-Munzir HalU ibn Ibrahim Amin

l." ,-. � · , J' , :· 'u·, -, , ;.- . �., ,. , · • ,._. , -� , • • . - . · --r- i , -:.. �� '· r· ;i, ,-" . �:- ', · i}.. J' � �.r4; \!,. .!-<�J � �� if u-� �» � .r ,_,.,-. -s- 0 f" .u l,;,) J .rr , , .
�0 )'}::;.;; r-�

"Da ovaj K ur' an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je
strahopoštovanja puno . . . " (Al-Hašr, 2 1 . )

Sihr ima ograničen utjecaj . Ako se sihr uništi , nakon nekog
vremena uopće nema utjecaj . Stoga, neki sihirbazi slijede svoje
čini i , s vremena na vrijeme, ih obnavljaju.

Postoj i nekoliko prednosti u slijeđenju programa za oboljelu
osobu, kao i redovno učenje jutarnjih i večernjih zikrova, te
zikrova koji se trebaju učiti u određeno vrijeme, a koji su
navedeni u posljednjem poglavlju ove knjige. Ove prednosti
uključuju slijedeće:

l . Presjecanje puta povratku posrednika između sihirbaza i
sluge džina, putem onog što je poznato u vojničkim
terminima, kao presjecanje puta zaliha.

2 . Oslobađanje sluge džina, ili uzrokovanje njegove smrti , ili
njegovo napuštanje tijela žrtve .

3 . Ako sihirbaz pokuša da obnovi čini uvidjet će da je veoma
komplicirano završiti ovu misiju.

Za svaki akt sihra nužni su :

l. sihirbaz,
2. žrtva,

3 . čini,

4. neka supstanca koja je određena za sihr,

5. sluga džin

6. i posrednik između žrtve i sihirbaza.

Postoje neki sihirbazi koji svežu jezik slugi džinu što
rezultira time da žrtva ne može pričati. Nedavno se desio slučaj
ove vrste gdje žena nije šest mjeseci mogla govoriti. Bila je na

1 3 1

Page 132

DŽINI l LJUDSKE BOLESTI Ebu-1-Munzir Halil ibn Ibrahim Amin .

liječenju u bolnici, a završila razvodom od svog supruga. Sihirbazi
je nisu mogli izliječiti. Izliječena je Allahovom Knjigom.

Postoje sihirbazi među džinima.

Sihirbaz može opsihiriti džina, poslati ga žrtvi , u kojem slučaju
je sve puno teže .

ČUVAJ SE SLIJEDEĆIH VRSTA PRAKTIČARA

Sihirbazi daju ljudima lažne dojmove da ih liječe putem
Časnog K ur· ana. Da bi im to dokazali oni prouče nekoliko ajeta
naglas, ili nešto napišu.

Pročitao sam nešto veoma čudno napisano od jednog
njihovog vođe koji ih podučava sihru . Njegovo ime je Abdu-1-Fetah
El-Tuhi.

Nakon što je ovaj heretik zamolio Allaha, dž.š . , za uspjeh i
prosperitet, nastavlja dalje i podučava ljude kako će tražiti pomoć
od prokletog šejtana u stvaranju ljubavi u srcima djevojaka, kako
pokazati nepoštovanje prema Allahovim Riječima. Njegovo
nevjerovanje i zabludjelost ide tako daleko da podučava ljude
kako pisati kur· anske a jete na geni talij ama za vrijeme odnosa. 96

Allah je, zaista, rekao istinu:

"A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: "Mi samo
iskušavamo i ti ne budi nevjernik." (Al-Bekara, 1 02 . )

ZNACI PO KOJIMA SE SIHIRBAZ MOŽE PREPOZNATI

l . Pita čovjeka za njegovo ime i ime njegove majke .
2 . Zahtijeva klanje životinje, ili ptice . Nekada ta životinja mora

imati određene osobine , a njenom krvlju se bolesnik
nakada treba mazati, nekada ne.

96 Citirano prema djelu Es-sihr we-s-sahrah, dr. Ibrahim Kemal Azem.

1 32

Page 262

� .,, . . � .,, �\ . �j' �j' - �

" Milost koju Allah podari ljudima niko ne može , poslije Nj ega, dati"
( Fatir, 2)
Knj igu , Džini i ljudske bolesti, liječenj e u svijetlu Kur'ana i Sunneta,
autora Ebu-1-Munzira Halil ibn Ibrahim Amina, smatramo
dobrodošlom. Ova knj iga predstavlja kazivanje o j ednoj važnoj i
osj etlj ivoj temi kojom se iskušava ljudski rod.
Ne mogu komentirati sadržaj ove knj ige. Ali je za svaku pohvalu
trud i želja prevodioca, Muje Čajlakovića, da štivo ove sadržine dođe
do muslimana Bošnjaka.
Prevodilac nudi na bosanskom j eziku ovo osj etlj ivo štivo i time
pruža ruku onima koj i pomoć traže u iskušenjima kroz koja prolaze .
Muj o Čaj laković je do sada preveo više knj iga. Želio je podsjetiti
čovjeka kako ljubav prema Allahu, dž. š . , olakšava patnje u životu ;
kako ta ljubav brže liječi rane od udaraca vidljivih i nevidj ivih
svjetova.
Allah, dž . š . , j e iz ljubavi prema čovj eku, za svaku bolest dao lijek .
Zato musliman ne smij e biti nemaran prema sadržaju ove knj ige .
Liječenje ovih stanja nije ostavljeno za budući svijet, jer džini baš na
ovom svij etu djeluju za i protiv čovj eka.
Zato je važno upoznati se sa ovim sadržajem da bi se razumilo i
lakše prebrodila iskušenj a u kojima se može naći .
čovj eku j e neophodna zaštita i lijek protiv boli .
Postoj i apsolutna razlika između vjernika i nevj ernika u nevidljivi
svijet .
Ova knj iga nam pomaže da izgradimo visoku svijest o tom "drugom"
svijetu koj i je oko nas .
Kada se dogodi raskol između ova dva svijeta nastaj e bol koju je
moguće liječiti sponom koj a ih približava do dodira, kada bol
nestaj e .
Poznato je d a se električnom energij om n e može liječiti dok se oba
polj a ne premoste .
Ljudi su j aki shodno vrijednosti i količini informacija koje
posjeduj u .
Ako čovj eku ponudite da proba med i čemer, on će saznati d a j e
m e d sladak, a čemer gorak, iako n e mora saznati kako s e zovu .
Zato ovu knjigu preporučujemo onome kome je pomoć potrebna i
koj i želi da pomogne drugima.
Molim Allaha, dž . š . , da nagradi autora i prevodioca .

Ahmed ef. Fetić, prof.

Similer Documents