Download e Drejta Administrative PDF

Titlee Drejta Administrative
File Size262.7 KB
Total Pages40
Document Text Contents
Page 39

14 nga 14

7) Autorizimi publik nënkupton veprimtarinë burimore të administratës?
a. Po,
b. Jo
Autorizimi publik e nënkupton Veprimtarinë e Deleguar.

8) Bazën e përgjegjësisë politike të ministrave e përbën:
-- Puna jo Oportune –
Puna jo Oportune ndëshkohet me Dorëheqje dhe Shkarkim.

9) Dy karakteristikat themelore të marrdhënjeve juridike administrative janë:
a. Krijohen me norma juridike administrative dhe
b. Krijohen në fushën e veprimtarisë administrative.

10) Shkenca mbi administratën është shkencë për llojin e caktuar të dukurive shoqërore e cila
ka qëllim vërtetimin e ligjësive dhe rregullsive objektive?
a. Po
b. Jo

11) Njëra nga format kryesore në veprimtarinë ekzekutive dhe vendimmarrëse të administratës
publike është:
- Është Akti Administrativ -

12) Qëllimi I Aktit administrative është:
- Është Krijimi, Ndryshimi dhe Shuarja e pasojave juridike.

13) Administrata Publike ushtron funksionin
a. Funksioni legjislativ,
b. Funksioni Mbikëqyrës,
c. Funksioni Gjyqësor

14) Rrethveprimi dhe kompetenca janë sinonime:
a. Po,
b. Jo
Rrethveprimi- Ndërlidhet me fusha të caktuara të veprimtarisë,
Kompetenca – Ndërlidhet me të drejtat dhe detyrat e organit.
(Të drejtat dhe detyrat njëkohësisht kupton edhe një Autorizim).

Similer Documents