Download Example Shop PDF

TitleExample Shop
TagsFashion & Beauty Welding Elevator Rope Crane (Machine)
File Size1.6 MB
Total Pages40
Document Text Contents
Page 2

00-200-2   PC200/220(LC)-7  PC200/220(LC)-7

GENERALGENERAL

(2)(2)

CONTENTSCONTENTS

No. of pageNo. of page

01 GENERAL01 GENERAL............................................................................................................................ 01-1............................................................................................................................ 01-1

10 10 STRUCTURE, STRUCTURE, FUNCTION FUNCTION ANDAND

MAINTENANCE MAINTENANCE STANDASTANDARDRD............................................ 10-1............................................ 10-1

20 20 TESTING TESTING AND AND ADJUSTINGADJUSTING ........................................................................ 20-1........................................................................ 20-1

30 30 DISASSEMBLY DISASSEMBLY AND AND ASSEMBLYASSEMBLY   ..................................................... 30-1  ..................................................... 30-1

90 OTHERS90 OTHERS ................................................................................................................................ 90-1................................................................................................................................ 90-1

www.komatsupartsbook.comwww.komatsupartsbook.com

Page 40

ÙÛÒÛÎßÔ ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ Ü×ÓÛÒÍ×ÑÒ ÜÎßÉ×ÒÙÍ

ðïóì   ÐÝîððñîîðøÔÝ÷óé
(11)

ÐÝîîðóéô ÐÝîîðÔÝóé

Ü×ÓÛÒÍ×ÑÒÍ

ÉÑÎÕ×ÒÙ ÎßÒÙÛÍ

www.komatsupartsbook.com

Similer Documents