Download g898_Eval Continua C Sociales 6vln PDF

Titleg898_Eval Continua C Sociales 6vln
File Size7.3 MB
Total Pages143
Document Text Contents
Page 1

B
I B
L
I O
T
E
C
A
D
E
L P

R
O
F
E
S
S
O
R
A
T
P
R
I M
À
R
I A

Recursos per a
l’avaluació

Avaluació
de conin!us

Ci"ncies Socials #

El $uadern Avaluació de conin!us% Ci"ncies Socials%

per a sis& curs de pri'(ria% &s una o)ra col*leciva

conce)uda% dissen+ada i creada en el depara'en
d’Edicions Educaives de Sanillana Educación% S, L,-

Edicions .ora'ar% S, A,% diri!i per Teresa Grence RuizTeresa Grence Ruiz

i Immaculada Gregori Soldevila.Immaculada Gregori Soldevila.

En la seua ela)oració /a paricipa l’e$uip se!0en1

TE2T

Mar GarcíaMar García

Anna Ubach RoyoAnna Ubach Royo

IL*L3STRACI4

Paul CoulboisPaul Coulbois

Chema ern!ndez Rom!nChema ern!ndez Rom!n

"uino Marín M!r#uez"uino Marín M!r#uez

$ar%olom& Seguí $ar%olom& Seguí

EDICI4

Mar GarcíaMar García
EDICI4 E2EC3TI.A

Aurora Moral San%a'(lallaAurora Moral San%a'(lalla

DIRECCI4 DEL PRO5ECTE

)ourdes *%+ebarria (rella)ourdes *%+ebarria (rella

DIRECCI4 I COORDI6ACI4

EDITORIAL DE PRIMÀRIA

Mai%e ),-ez'S!ez Mai%e ),-ez'S!ez Rodríguez'PierRodríguez'Pieroo

Page 71

MO"EL EE

1#1# Assen4ala 0uina (or!a ol>tica i avia a )san4a 0uan van succeir a0uests (ets.Assen4ala 0uina (or!a ol>tica i avia a )san4a 0uan van succeir a0uests (ets.

D Cr!a&i' (! r!#i*n% a+t$n*m!% 

D Impanta&i' (! a &!n%+ra 

D" !%a%tr! (-Ann+a 

1$1$
)ncercla tres errors 0ue i a en a0uest te5t.)ncercla tres errors 0ue i a en a0uest te5t.

En >B3> !% .a pr*&amar a E%pan/a a 7rim!ra R!pbi&a1 i !% .a apr*.ar +na
n*.a C*n%tit+&i' En >B36 ! #!n!ra 7rim* (! Ri.!ra .a (*nar +n &*p (-!%tat
i !% .a ini&iar a +!rra Ci.i1 +! .a inaitar tr!% an/% (!%pré%1 !n >B9

1&1& )s!enta tres residents del %overn 0ue a=a tin%ut )san4a)s!enta tres residents del %overn 0ue a=a tin%ut )san4a
desr8s de la recueració de la de!ocr/cia.desr8s de la recueració de la de!ocr/cia.

1'1' Contesta.Contesta.

D C*m %-*r#anita E%pan/a t!rrit*riam!ntJ

D Q+in% %'n !% p*(!r% (! -!%tatJ

1:1: )5lica co! va ser el roc8s d-inte%ració d-)san4a en la Unió )uroea.)5lica co! va ser el roc8s d-inte%ració d-)san4a en la Unió )uroea.

2;2; )scriu a 0uina 6oca ertan4 a0uesta construcció i e5lica er 0u6.)scriu a 0uina 6oca ertan4 a0uesta construcció i e5lica er 0u6.

Mat!ria *t*&*piab!  2?>9 E(i&i*n% V*ramar1 S AFSantiana E(+&a&i'n1 S L Ci,n&i!% S*&ia% 6 69

Page 72

?

Avaluació (inalAvaluació (inal
MO"EL AA

N*m "ata11 )scriu el nD!ero corresonent al costat de cada unitat del relleu.)scriu el nD!ero corresonent al costat de cada unitat del relleu.

S!rraa(a E%&an(ina.a

Ca+&a%
7irin!+%

Ap%

S!rraa(a (!% Ura%

Carpat%

Ap!nin%

<a&an%

>
4

9 ?  6
?

?

? ?

?

?
?

?

22 )nu!era els territoris 0ue (or!en )san4a.)nu!era els territoris 0ue (or!en )san4a.

33 )scriu els no!s de les !untan4es 0ue (or!en a0uestes unitats del relleu d-)san4a.)scriu els no!s de les !untan4es 0ue (or!en a0uestes unitats del relleu d-)san4a.

D M+ntan/!% (! -int!ri*r (! a M!%!ta

D M+ntan/!% +! .*r!#!n a M!%!ta

D M+ntan/!% !xt!ri*r% a a M!%!ta

"" )scriu el no! del vessant al 0ual ertan4en a0uests rius.)scriu el no! del vessant al 0ual ertan4en a0uests rius.

D "an+bi 

D V)%t+a 

D V*#a 

D R*in! 

66 Ci,n&i!% S*&ia% 6 Mat!ria *t*&*piab!  2?>9 E(i&i*n% V*ramar1 S AFSantiana E(+&a&i'n1 S L

3
: 2

Page 142

NotesNotes

Page 143

,irecció d-artQ,irecció d-artQ *%é Cr!%p* *n\!

Pro=ecte %r/(icQPro=ecte %r/(icQ E%t+(i* 7!p Carri'
Ca de ro=ecteQCa de ro=ecteQ R*%a Mar)n *n\!

Coordinació d-ilZlustracióQCoordinació d-ilZlustracióQ Car*% A#+i!ra S!.ian*
Ca de desenvolua!ent de ro=ecteQCa de desenvolua!ent de ro=ecteQ a.i!r T!P!(a (! a Ca!
,esenvolua!ent %r/(icQ,esenvolua!ent %r/(icQ Ra (! An(ré% *n\!1 *r#! 'm! T*bar i +ia Ort!#a

7!ra!P*

,irecció t6cnicaQ,irecció t6cnicaQ *r#! Mira H!rn\n(!
*udirecció t6cnicaQ*udirecció t6cnicaQ *%é L+i% V!r(a%&* R*m!r*

Coordinació t6cnicaQCoordinació t6cnicaQ !%% M+!a Ramir* i La+ra i (! T!Pa(a A!man/
Con(ecció i !untat%eQCon(ecció i !untat%eQ Mari%a Vab+!na
R*(r)#+! )laoració carto%r/(icaQ)laoració carto%r/(icaQ Tania L'p!
*n\! CorreccióQCorreccióQ R*#!r Sarrià <at! i Xa.i!r
M*ina Mart)
,ocu!entació i selecció de (oto%ra(iesQ,ocu!entació i selecció de (oto%ra(iesQ Marié R*(ri#\.ar! Mart)n

@oto%ra([email protected]%ra(iesQ ARXIU SANTILLANA

 2?>9 b/ E(i&i*n% V*ramar1 S AFSantiana E(+&a&i'n1 S
L CF Va,n&ia1 44
462>? 7i&an/a1
Va,n&ia 7rint!( in
Spain

C7 62:B:

A+!%ta *bra !%tà pr*t!#i(a p!r !% !i% (! (r!t% (-a+t*r i a %!+a pr*pi!tat
int!@!&t+a &*rr!%p*n a V*ramarFSantiana E% +%+ari% !#)tim% (! -*bra
n*mé% !%tan a+t*ritat% a !r0n! *t*&$pi!% p!r a +%ar0!% &*m a mat!ria
(-a+a Q+!(a pr*ibi(a +a%!.* atra +tiita&i' tr!t (!% +%*% p!rm!%*%1
!%p!&iam!nt a+!0 a +! tin#a inaitat% &*m!r&ia%

Similer Documents