Download Informacijski sustavi - skripta PDF

TitleInformacijski sustavi - skripta
File Size1.8 MB
Total Pages189
Table of Contents
              0-naslov-skripta-2003.pdf
	Ksenija Klasiæ
		
			INFORMACIJSKI SUSTAVI
		SKRIPTA
1 - sadržaj-skripta 2003.pdf
	SADRŽAJ
		1.2. Kratki prikaz povijesti razvoja informacijskih sustava     8
2 - skripta 2003.pdf
3 - skripta-2003.pdf
4 - skripta-2003.pdf
5 - skripta-2003.pdf
6 - skripta 2003.pdf
7 - primjer - skripta 2003.pdf
8 - literatura-skripta 2003.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

VELEUČILIŠTE U SPLITU
ODJEL RA UNARSTVA

Ksenija Klasić
Karmen Klarin

INFORMACIJSKI SUSTAVI

SKRIPTASplit, listopad 2003.

Page 2

SADRŽAJ


1. Informacijski sustav u poslovanju
1.1. Definicija sustava, poslovnog sustava i njegovog informacijskog sustava 1
1.2. Kratki prikaz povijesti razvoja informacijskih sustava 8
1.3. Vrste informacijskih sustava 10
1.4. Zablude o uspješnosti informacijskih sustava i informacijska kriza 14

2. Organizacija poslovnog informacijskog sustava
2.1. Organizacija informacijskog sustava 22

2.1.1. Centralizirana organizacija informacijskog sustava 23
2.1.2. Decentralizirana organizacija informacijskog sustava 25
2.1.3. Distribuirana organizacija informacijskog sustava 26
2.1.4. Klijentsko poslužiteljska arhitektura informacijskog sustava 30

2.2. Organizacijska kultura poslovnog sustava i organizacija informacijskog
sustava 32

2.3. Organizacijska zrelost i planiranje razvoja informacijskog sustava 33
2.3.1. Nolanova podjela faza informati kog razvoja poduze a 33
2.3.2. Faze životnog ciklusa informacijskog sustava 37
2.3.3. Informacijski inženjering 38
2.3.4. Elementi jedinstvenosti informacijskog sustava 40


3. Planiranje razvoja informacijskog sustava
3.1. Strateško planiranje informacijskog sustava 42

3.1.1. Uloga poslovodstva u procesu planiranja 42
3.1.2. Faze strateškog planiranja informacijskog sustava 42
3.1.3. Kratki prikaz metodika za strateško planiranje informacijskog

sustava 44
3.2. Analiza poslovnog sustava 49

3.2.1. Strateška analiza poslovanja organizacijskog sustava 51
3.2.2. Preoblikovanje poslovnih procesa (BPR) 51
3.2.3. Izrada “grubog” modela podataka 52
3.2.4. Odre ivanje temeljne arhitekture IS-a 53
3.2.5. Analiza postoje ih informacijskih podsustava i utvr ivanje

potrebnih promjena 54
3.2.6. Odre ivanje prioriteta razvoja pojedinih informacijskih podsustava 54

3.3. Dekompozicija ciljeva, funkcija i procesa poslovnog sustava 55
3.3.1. Model procesa 55
3.3.2. Model resursa 58

3.4. Tehnika matri nih dijagrama 59
3.4.1. Matrica procesa i klasa podataka 59
3.4.2. Dijagonalizacija matrice i oblikovanje podsustava 63
3.4.3. Unutrašnja konzistentnost i vanjska povezanost podsustava 67

3.5. Odre ivanje osnovne arhitektura informacijskog sustava 70
3.5.1. Analiza sklonosti izme u procesa 71
3.5.2. Mjera kvalitete strukture informacijskog sustava 76i

Page 94

91


Slika 37. Primjer radnog dijagrama (varijanta 1.)-prijave za suradnike
-ugovori
-pisma namjere
-ostala pošta

Ostala pošta?

A.1.
Razdvajanje

pošte

A.2.1. Žig
na

kovertu

No

Yes

A.2.2. Žig
na

dokument

A.2.1.1.
Sortiranje

A.2.2.1.
Sortiranje
(koverte +
dokumenti)

Prijave za
suradnike? No

Yes

B.1. Evidentiranje
pošte

B.2. Upis
red. br.
pošte

Potvrda o
primitku?

Yes

No

Kraj

Potvrda o
primitku

A.1.1. Ispis
potvrde o
primitku

C.1. Unos podataka
u sustav

C.2. Pohrana
dokumenata

C.3. Priprema
i slanje

dokumenata
poštom

Jednostrano
potpisan ugovor

Prijave za
suradnike?

Yes

No

Yes

No

Kraj

Page 95

92

Radni dijagrami često se izrađuju uz primjenu simbola koji nisu grafički. Posebno često se
takvi prikazi rade kada se želi poslovodstvu poduzeća prezentirati opću tehnologiju rada, bez
zadiranja u detalje. Na taj način se koncipira osnovna tehnologija, određuju potrebe za
resursima, uočavaju nelogičnosti u poslovanju kao i potrebe za uključivanjem poslovodstva u
realizaciju poslova. Danas dostupni programski alati za crtanje omogućavaju brzo skiciranje
radne tehnologije na način blizak poslovodstvu72. Primjer takvog prikaza dat je na slici 38.


Slika 38. Primjer radnog dijagrama (varijanta 2.)

72 Ne treba zaboraviti da još uvijek velik broj direktora i/ili vlasnika poduzeća koji donose odluke o poslovanju i
ulaganjima nemaju formalno informatičko obrazovanje, pa je svakako u početku puno jednostavnije
komunicirati slikovnim simbolima.

Urudžbeni zapisnik

-ugovori
-pisma namjere

PC

Fax

INTERNET

Laser printer

- prijave za suradnike
- ugovor
- pisma namjere

prijave za
suradnike

- prijave za suradnike
- pisma namjere

Pozivni centar

- prijave za suradnike
- pisma namjere

knjiga izlazne pošte

Page 188

185


ZADATAK 3:
Za prethodni primjer seminarskog rada skicirati unosnu masku za Cjenik.

Rješenje:

ZADATAK 4:
Za prethodni primjer seminarskog rada skicirati izgled izvješća Šifarnik artikala.

Rješenje:


“VE-MA” d.o.o. 04.03.2003
Južna ulica 10, SPLIT


Popis artikala


Rb. Šifra Naziv JM Minim. kol.
za poduzeće

Maksim. kol.
za poduzeće

1. C-001 PLASTIČNE CIJEVI ZA VODOVOD - FI 20 m 3000 20000
2. C-002 PLASTIČNE CIJEVI ZA VODOVOD - FI 25 m 3000 20000
3. C-005 PLASTIČNE CIJEVI ZA VODOVOD - FI 35 m 4000 20000
4. C-035 PLASTIČNE CIJEVI ZA KANALIZACIJU m 2500 20000
5. O-067 PODNE OBLOGE U ROLI - PVC m2 5000 18000
6. O-109 PODNE OBLOGE U ROLI - TEPISON m2 5000 18000
7. O-178 PODNE OBLOGE U ROLI - PLATNO m2 5000 22000
8. L-0011 LAMINAT - II klasa - orah m2 1000 5000
9. L-0023 LAMINAT - II klasa - javor m2 1000 5000

10. L-0023 LAMINAT - I klasa - hrast m2 2000 7000

Page 189

i

Literatura


1. Barker, R.: CASE*METHOD Tasks and Deliverables, Addison-Wesley Publishing Company,
1991.

2. Brumec, J. Strateško planiranje IS-a, FOI Varaždin, 1997.
3. Brumec, J.: Epistemiologija CASE alata, CASE 6, Opatija, 1994.
4. Brumec, J.: Projektiranje i metodike razvoja IS-a,Euro Data, Zagreb, 1996.
5. Brumec, J: Optimizacija strukture informacijskog sustava, Zbornik radova, FOI Varaždin,

1993.
6. Čerić et al: Poslovno računarstvo, Znak, Zagreb, 1998.
7. Čurčić, Grabowski, Štahan: Kako napraviti razvojni program i elaborat o procjeni vrijednosti

poduzeća, TEB, Zagreb, 1992.
8. Jandrić, K.: Administracija podataka u poduzeću, Časopis za teoriju i praksu osiguranja

"Osiguranje i privreda" god. XXXIII br. 4., Croatia osiguranje d.d., 1993.
9. Jandrić, K.: Jedinstveni IS - utopija ili stvarnost , CASE 6, Opatija, 1994.
10. Jandrić, K.: Kada i kako rekonstruirati informacijski sustav, Infotrend br. 24/7, Zagreb, 1994.
11. Jandrić, K.: Primjena rječnika podataka u razvoju informacijskog sistema Končar, CASE 3,

Opatija, 1991.
12. Klaić, B: Veliki rječnik stranih riječi, Zagreb, 1968.
13. Klasić, K. Modeli optimizacije strukture informacijskog sustava, doktorska disertacija, FOI

Varaždin, 1998.
14. Klasić, K.: Zaštita informacijskih sustava, Iproz, Zagreb, 2002.
15. Klasić, K: Novi pristup određivanju temeljne arhitekture informacijskog sustava, CASE 10,

Opatija, 1998.
16. Krakar, Z.: Efekt paradoksa, Infotrend br.51/10/1996, Zagreb
17. Krakar,Z: ISO sustavi kvalitete u informatici, HGK, Zagreb, 1997.
18. Martin, J. i McClure, C.: Software Maintenance: The Problem and Its Solution, Prentice Hall,

Englewood Cliffs, NY, 1985.
19. Martin, J.: J. Martin World Seminar, Savant, 1995.
20. Martin, J: Information Engineering: Introduction, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990.
21. Međunarodna norma ISO 8402, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kakvoće, Rječnik, HrQA

INFO, 1994.
22. Međunarodna norma ISO 9000-3, Norma za upravljanje kakvoćom i osiguranje kakvoće, Dio

3: Smjernice za primjenu ISO 9001 u razvoju, dobavljanju i održavanju softvera, HrQA INFO,
1993.

23. Panian, Ž.: Poslovna informatika, Potecon, Zagreb, 2001.
24. Pavlić, M.: Razvoj informacijskih sustava, Znak, Zagreb, 1996.
25. Radošević, D: Teorija sistema i teorija informacija, FOI, Varaždin, 1975.
26. Radovan, M: Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb, 1989.
27. Srića et al: Menedžerska informatika, MEP Consulting, Zagreb, 1999
28. Strahonja, V. et al.: Projektiranje informacijskih sustava, Zavod za informatičku djelatnost

RH i Ina Info, Zagreb, 1992
29. Strahonja, V.: Zrelost informacijskog sustava, Infotrend br. 43/2/1996, Zagreb
30. Topolovec, V.:Klaster analiza: algoritmi i aplikacije na procese rasta, doktorska disertacija,

Zagreb, 1980.
31. Van Vliet, H.: Software Engineering, Wiley& Sons, NY, 2000.

Similer Documents