Download ingilizce bağlaçlar PDF

Titleingilizce bağlaçlar
File Size511.5 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

Deneme sürümü Veys ☺!

1

1)‐ ZAMANLAR VE ZAMAN BAĞLAÇLARI 

Not: Bu materyal İngilizcedeki tenseleri öğretmek için değil test çözme tekniği vermek için hazırlanmıştır. İstisnalar 
dili olan İngilizcede her kuralın istisnası olabileceği gibi bu kuralların da istisnası olabilir.  

Present   Past 
Am is are   Was were 
Do does  Did 
Will  Would 
Can   Could  
Could  Could have done 
May   Might 
Might   Might have done 
Will have done  Would have done 
  Can’t have done 
  Might have done 
  May have done 
  Should have done 
Have done  Had done 
   

 

Not1: Zaman bağlaçları ve koşul bağlaçları zaman uyuşması gerektirir. Zaman bağlacının bir tarafında yukarıdaki Past 
yapılardan biri varsa öteki tarafı da past olmalıdır.  

When: When farklı zaman kombinasyonları ile farklı anlamlar verebilir. Aşağıdaki kullanımların verdiği anlamlara 
dikkat edin.  

When she came in, we ate dinner.  
When she came in, we were eating dinner  
When she came in, we had eaten dinner 
When I was coming here, I saw Ayşe.  
 
Not2: Zaman bağlacının olduğu yerde will, would, going to olmaz. 

Not3: Zaman bağlacının olmadığı tarafta have done olmaz. Olacaksa bağlacın olduğu tarafta olacak. Ve bu anlamda 
have done gelecek zaman anlamını verir.  

While: While iki olay için eş zamanlılık söz konusu iken kullanılır. Eylemin uzun olduğu kısım while ile ifade edilir.  

While ____was doing________, _____was doing________ 

While _____was doing_______, _______did____________ 

While _____did_____________, _______did___________ 

While _____did_____________, _____was doing________ 

Not4: while zaman bağlacıyken perfect tenselerle (have done/had done) kullanılmaz 

As = while (as, while ile eş anlamlı olarak kullanılabilir. Ama bağlaç iken Because anlamı da verebilir. Because 
anlamında ise zaman uyuşması zorunlu değildir.)

Page 2

Deneme sürümü Veys ☺!

2

Just as I was locking the door, the phone rang. (Just as while’dan daha vurguludur. Tam birşey olurken başka birşey 
oldu anlamını verir.) (Just as’in “tam da olduğu gibi” anlamı da vardır. Bu ikinci anlamında zaman uyuşması zorunlu 
değildir.  

After: 

After had: before did (Had done After’ın olmadığı tarafta olmaz. Ya da before’un olduğu tarafta olmaz.) 

After___had done/did_______, ______did_______ (past) 

After ___do/does/have done__,_____will_______(present) 

Not5: After ve before cont. tenseleri sevmez.  

Not6: Have done zaman bağlaçlarının olduğu tarafta gelecek zaman anlamı verir.  

After we have finished our lesson, we will go home. 

Before: 

Before ________did_______,_____had done/did______ (past) 

Before ____do/does/have done____,___will_________ (present) 

Before we have finished our lesson, nobody will go home 

Whenever: her ne zaman anlamında kullanılır. Hem past anlamda hem de present anlamda kullanılabilir.  

Whenever she gets ill, she stays at home. 
Whenever she got ill, she stayed at home.   

Not7: Every time eğer iki cümleyi bağlıyorsa Whenever ile eş anlamlıdır ver onun yerine kullanılabilir.  

As soon as = the moment = the minute = immediately = once 

Not8: As soon as after’a uyar. Yani After’daki tense kombinasyonları as soon as için de geçirlidir.   

Not9: As soon as ve as soon as anlamına gelen bağlaçlarla cont. tenseler kullanılmaz.  

By the time: 

By the time ____did___________,___had done/was_______ (past) 

By the time ___does/have done_,___will have done/will be_ (present) 

By the time she comes at 8, I will have finished my homework 

By the time she came at 8, I had finished my homework 

Not10: By the time’ın olduğu cümlede had done olmaz.  

Not11: by the time ile by eş anlamlıdır. Fakat by the time’dan sonra bir cümle gelir. By’dan sonra bir isim gelir.  

By 1950, ____had done/was_________________ 

By 2050, ____will have done/will be___________

Page 10

Deneme sürümü Veys ☺!

10

4)‐ RELATIVE CLAUSES 

Who/whom/That/ Ø:  
 

 
The girl/    who was crying /   was Ayşe  
 
 
 
 
 

Not: RC olarak who, whom, that ve Ø insanlar için kullanılır. Bunlardan that ve Ø insan dışındaki varlıklar için de 
kullanılabilir.  

Not: Burada who yerine that kullanılabilir. Fakat whom ve Ø kullanılmaz. Çünkü bunlardan sonra mutlaka bir özne 
olmak zorundadır. Burada fiil gelmiş. 
                Omission 
 
The girl/   who I saw yesterday /   was Ayşe 
 
 
 
 
 

Not: Burada who yerine that kullanılabilir. Aynı zamanda da whom ve Ø da kullanılabilir çünkü who’dan sonra fiil 
değil bir özne gelmiş.  

Not: which, that ve Ø insan dışındaki varlıklar için kullanılır. That ve Ø insan için de kullanılabilir.  
 
The chair/    which was broken   /   was mine  

 

 

Not: Burada açıklanan isim insan olmadığı için which kullanılabilir. That de kullanılabilir. Ø  Olmaz çünkü RP’den 
sonra fiil gelmiş.  

 

The chair/    which I broke yesterday   /  was mine 

 

                  Relative Pronoun (who , which,that, whose…) 

 

Not: Burada açıklanan isim insan olmadığından which olur. That de olabilir. Aynı zamanda da Ø olabilir çünkü RP’den 
sonra fiil değil bir özne gelmiş.  
Not: Sonuç olarak Who ve Whom sadece insanlar için kullanılabilir. Who’dan sonra hem fiil hem de özne gelebilir. 
Whom’dan sonra mutlaka bir özne gelmelidir, fiil gelemez. That hem insanlar için hem de nesneler için kullanılabilir. 

Ø (omission/boşluk) hem insanlar için hem de nesneler için kullanılabilir fakat mutlaka kendinden sonra özne 
gelmelidir, fiil gelemez.  

That 
Whom 
Ø

That 
Whom 
Ø 

That 

Ø 

That 

Ø

Page 11

Deneme sürümü Veys ☺!

11

Not: Who, which, that RC olduğunda RC içinde ya özne eksiktir ya da nesne eksiktir.  

The girl /who was crying /was Ayşe. (özne eksik) 

The girl /who I saw yesterday/was Ayşe. (see fiilinin nesnesi eksik) 

Whose: 

 1‐ RP’den sonra bir isim geliyorsa ve 2‐ ismin önünde “a, an, the, my, his, her…, this, that” yoksa ve 3‐ RP’den sonra 
gelen isim önce gelen isme aitse Whose kullanırız.  

The man/ whose son was crying  / was Ali.  

Not: RPden sonra “Son” ismi gelmiş. İsmin önünde “a, an, the, my…” yok. Ve “Son” oğul “the man” adama ait. 
(adamın Oğlu diyebiliriz)  
Not: Whose hem insanlar için hem de insan olmayanlar için kullanılabilir.  

The chair/ whose leg was broken / was mine. (chair insan değil ve whose kullanılmış) 

Not: Whose anlamında bazen “of which” veya “of whom” kullanılabilir. Bu durumda iki isim anlamsız bir şekilde arka 
arkaya gelir.  

The man the son of whom  was crying was Ali. (böyle ardı ardına gelen isimlerin birincisi insansa “of whom” ) 

The chair the leg of which was broken was mine. (böyle ardı ardına gelen isimlerin birincisi nesne ise “of which” ) 

Not: Yukarıdaki durum whom’dan sonra fiil kullanılabilen istisnai durumlardan biridir. Diğer bir durum ise Quantifier 
+ whom’dur. (many/few/one/each ..of whom) 

 

Where:  

Açıklanan kelime bir mekan ismi ise where/which/that düşünebiliriz. Where’in which ve that’ten farkı bir prep 
gerektiği zaman kullanılmasıdır.  

 The city/……………………….. I was born / was Elazığ.  

“I was born” cümlesinin içine açıklanan kelimeyi alıp koyarsak “in” prep’i gerekir. I was born in the city. Eğer burada 
olduğu gibi prep gerekiyorsa ve yoksa “where” ya da prep + which düşünürüz. Bu cümle için “in which”. Dolayısı ile 
bu cümle iki şekilde de olabilir. 

The city/where I was born / was Elazığ. 

The city/ in which I was born /was Elazığ. 

Not: Bazen prep, RPden önce değilde RCnin içinde kullanılabilir. Bu durumda where kullanılmaz. Which ya da That 
kullanılır.  

The city/whichI was born in/ was Elazığ.                    /              The city /that I was bon in /was Elazığ. 

The city/.................Ali lives / is Elazığ (Açıklanan ismi slash içine alırsak Ali lives in the city olur. Dolayısıyla burada 
where ya da in which olabilir.  

The city/………………… I like very much/ is Elazığ. (Açıklanan ismi slash içine alalım. I like the city very much. Prep 
gerekmiyor dolayısıyla burada where kullanamayız. Which ya da That olur.

Page 20

Deneme sürümü Veys ☺!

20

 

 

Because of her illness, she didn’t go to school Despite her illness, she went to school.

Due to her illness, she didn’t go to school In spite of her illness, she went to school.
Owing to her illness, she didn’t go to school Contrary to popular belief, some fruits are useless
On account of her illness, she didn’t go to school Unlike Ayşe, Ali is hardworking
Thanks to her teacher, she passed the exam easly
In view of her illness, she didn’t go to school
As a result of her illness, she didn’t go to school
 

Koşul (3. Grup) (implied conditional)
If it weren’t for his teacher, he wouldn’t be at university now .
If it hadn’t been for his teacher, he wouldn’t have passed the exam.
But for his teacher, he wouldn’t be at university now .
But for his teacher, he wouldn’t have passed the exam.

AYRICA
Without his teacher, he wouldn’t be at university now .
Without his teacher, he wouldn’t have passed the exam.


2. grup (implied conditional bu kullanım)
He had a good teacher. Otherwise, he wouldn’t be at university now .
He had a good teacher. Or (else), he wouldn’t be at university now .
 

Paralellik Gerektiren Bağlaçlar:  

Aşağıdaki bağlaçların bir tarafında ne kullanılıyorsa öteki tarafında da aynısını kullanmak gerekir. Yani isimse isim, 
sıfatsa sıfat, fiilse fiil, zarfsa zarf… olması gerekir. Bu yüzden çift boşluk olan sorularda boşluklardan sonraki kısımların 
paralel olup olmadığına bakılır. Paralel ise bu bağlaçlar düşünülür.  

Both …. and….  

Not only …. But also…. 

Either  … or…. 

Neither … nor 

 

 

 

Bu bağlaçlar eğer özne konumunda ise bu bağlaçlardan sonra gelen fiile dikkat 
etmek gerek. Both … and …’den sonra gelen fiil kesinlikle çoğul olur. Diğerlerinde 
ise fiile yakın olan isim önemlidir. O çoğul ise çoğul fiil, tekil ise tekil fiil.  

Both Ali and Ayşe ARE 
Not only Ali but also Ayşe IS 
Not only Ali but also his parents ARE  
Not only his parents but also Ali IS 
(Either… or ve neither… nor da not only … but also… gibidir. 

Not: Not only … but also … eğer iki TAM CÜMLEyi bağlıyorsa DEVRİK yapı gerektir. İki cümleyi bağlamıyorsa 
gerektirmez.  

Not only do they have a dog but they also have a cat (İki cümleyi bir birine bağladığından Devrik) 

 

 

Neden-Sonuç (3. Grup) Zıtlık (3. Grup)

Page 21

Deneme sürümü Veys ☺!

21

Ayrıntılar 

1)‐ Aşağıdaki yapılar “As soon As” anlamına gelir ve iki tam cümleyi bir birine bağlarlar. Bunların ilk kısımları cümle 
başında kullanılırsa DEVRİK yapı gerektirler. Ortada kullanılırsa gerektirmezler.  

         No sooner had she hung up the phone than it rang again 
        She had no sooner hung up the phone than it rang again

Diğer 3 bağlaç da yukarıdaki “no sooner… than” yerine kullanılabilir.


2)- However normalde 2g bağlaçtır. Yani öncesinde mutlaka bir yargının olması gerekir. Fakat
kendinden sonra Sıfat/zarf kullanırlırsa Although anlamına gelir ve 1g şeklinde kullanılır.

However + s õfat/zarf = Although (1g)

Bu kullanım gibi “As/though” de sıfat zarf alarak Although anlamı verebilir. Ama However’dan farklı
olarak kendinden önce alır.

Sõfat/zarf + As/though = Although (1g)

However beautiful she is, Ali will not marry her.
Beautiful as she is, Ali will not marry her.
Beautiful though she is, Ali will not marry her.

Although she is beautiful, Ali will not marry her.  

No sooner… than… 
Hardly… when… 
Barely… when… 
Scarcely … when…

Similer Documents