Download Japon Şiiri Tarihi Ve Antolojisi PDF

TitleJapon Şiiri Tarihi Ve Antolojisi
File Size3.8 MB
Total Pages326
Document Text Contents
Page 1

JA
PO

N


SU
R
I jAvon

SÍÍRÍ

VARLIK YAYINLARI

Page 2

I37 ft Ü l f e t i
X . L . i r = F î l , l > * *

« 7 >7 “- JU m

N IHON SHİÎKA SEN SHU

L. Sami A_kalın Yaku
İstanbul, 1062A N ANTHOLOOY OF JA PO N POETRY
ÎN TURKISH VERSION

By
L. Sami AKALIN

Page 163

161 J A P O N g l l R Î

CXLEX
Tsuboi YAJÎN
(XVII. Yüzyıl)

272.
Fırtına geldi işte:
îçi boş bir
Sümüklüböcek kabuğu.

(R. H. B.)

CL.
URÎTSU

(XVII. Yüzyıl)
273.

Sazan balığının şıpırtısı
Su hafif karanlık
Erik çiçekleri beyaz.

(R. H. B.)
CLI.

YASEN
(XVII. Yüzyıl)

274.

Sabah karanlığında
Beyaz krizantemler
Aslından uzun görünüyorlar.

(R. H. B.)
CLII.

YASO
(XVII. Yüzyıl)

275.
Kedi
Kış fırtınasında

Page 164

J A P O N Ş İ İ R İ 165

Kırpıp duruyor gözlerini.
(R. H. B.)

CLIII.
YUİNEN

(XVII. Yüzyıl)

276.
Bir sağanak bastırdı
Ne var ne yok içerde
Bir güzel temizlendi.

(R. H. B.)

CLIV.
ETSUJİN

(XVII. Yüzyıl)

277.
Bir sonbahar akşamı
Kadıncağızım gelmiş soruyor
Lâmbayı yakayım mı?..

(R. H. B.)

CLV.
IZEN

( ? -1710)

278.
Deniz kıyısı boyunca
Devrilir dalgalar... devrilir gür...
Devrilir gür...

(R. H. B.)
279.

Sedir ağaçları arasında

Page 325

ÇCUOCVin. N om ura Ye-
shfya:

Ekonom ik Ay . . 277
OCLXXIX. T akenaka tk u :
K ırlangıçlar 278
D üşünen T aş . . 279
T uristlerin Japon yası 280
CCLXXX. Kondo Azum a:
L im an Kızı 281
O Medenî M illet . . . . 281
CCLXXXI. H ara Tam iki:
B u insanoğlu Bu . . . . 283
CCLXXXH. îw asa Tolchlro:
Ş iirlerim . . . 284
Sonbahar RUzgân 284
Mevsimlerin Değişimi 284
QCLXXXm . Ito H ltoshi:
Y enibaştan . . 285
CCLXXXrV. Oe M ltsuo:
Y ağm ur 286
CCLXXXV. Sakam oto E tsu ro :
A k Tom urcuk 287
M e t r o ..................... 288
CCLXXXVT. N ak ah a ra Chuya:
Kuzey Denizi . 288
B ir K ış GUnil Anısı 289
CCUCXXVII. Yamamoto

Kazıl o:
A labalık K ıraliçesi 290
CCLXXXVHI. Takam i Jun:
Cam ....................................... 291
CCLXXXIX. Ando Ichiro:
Şim şek Çakıyor 292
Pozisyon 21 292

CCSCC. lsh ikaw a Zensuke:
Dneiz Orospusu . . . 293
CCXCI. H ishlyam a Shuzo:
E v .......................................... 294
C C X C n. T anaka K atsam !:
Gerçekleşmiyen H arak iri 294
CCXCLLL Oki M lnoru:
Minik Y avru ............... 295
CCXCIV. K inoshita Yuji:
K ırda B ir M a s a d a 296
CCXCV. Suguyam a Hellchi:
K o ş u ............................... 296
CCXGV1. F ukuda R ikutaro :
A vrupa Yazı 297
CCXCVH. K urado Saburo:
Çok Değiştim .............. 298
CCXCVHI. K ibara Kolchi:
O N oktaya . . . 299
OCDCCDC. Kono Ichiro:
A ndante . . . . 300
B ir K adının P ortresi 300
CCC. Akeda Yasao:
T ı r t ı l ............................ 301
OCOI. M lzutoni M asaru:
KaVal 302
OCCII. Yam aguchi E l:
B atan Güneş 303
O C d n . N akada C hutai'o:
Y ağm ur 303
ŞAİRLERLE İLG İLİ NOT­

LAR 306
GENEL BİBLİYOGRAF­

YA 309

Page 326

L. Sami A kalm ’m Japon şiirinden usta­
ca yaptığı çeviriler birçok edebiyat dergi­
lerinde yer almış, beğenilerek okunmuştur.
Akalın bu kitapta çok daha fazlasını y a ­
pıyor. Japon Hai-kai’lerinden ve kısa şiir­
lerinden, tarih sırasiyle seçtiği en güzei şi­
irleri eksiksiz bir antoloji halinde önümü­
ze koyarken bize Japon şiiri hakkında bi­
linmesi gerekli olan her şeyi de birlikte
veriyor. Japon şiirinin geçirdiği evrim­
leri, bu şiirin tam bir tarihini bu kitapta
bulacak, sözü edilen şiirleri en özenli bir
çeviriden okuyacaksınız. Böyle bir eseri
meydana getirebilmek için Japon şiirine
büyük bir sevgi beslemek kadar, sonsuz bir
sabra da sahip olmak gerekirdi. Akalın ’m
başarısı işte bu vasıflarından ileri gelmiştir.

5 Ura

Similer Documents