Download Just a Gigolo - Roger Holmes PDF

TitleJust a Gigolo - Roger Holmes
File Size11.5 MB
Total Pages50
Document Text Contents
Page 1

§:}q

\-
a

§
.

§\l

a
h

U§dTÈluItroEolct

§

!:it

.1
"'*i:;-"

-r:--i;,(
_
:l

i'"

u
,:!

.i-j:

À
:t.-;:1

!:..lid
:

o
l,:.<

Àa,:.:r.t.
:::!

,ii1-_i;l

ËP

<
ô

4
e-,19.

.:=
ci

,
!.

Ë
- ;:-.

:
!:a

i=
:. ::

ô


: iji";:l
^<

a
j,

?
.i.-*-:

:::',.
i i-

iE
:i

è
i!ii,"::-

It
E

;{l,.re
.:,,r

<
;ii

il-"
r€

F
:!;tr;

r".

?
il;i:lt

ti
ù

!:'i!]!"1
-9

::
-

i
1
-

-ç,:,..i
9
.

ir.:r
-

:
;-1

_


-
-

.:.,,.
1
^

\
.:?.:iii

(ts

§{§§D\§àaa
ao!oÀo2:

ôôoo2ooI3:
s

E

il

fo(i,l.ÊII<.go.pc,{dr,o3
?

rc\q-tàrl\oz-v-lô
>

s
i

-:t.xF

--r\
:)

-l:/
2

i--!
v

.\-

§
'

({

\l\
(

,ft

a
\r:t-\\

i

\i:
I

iïrll/r"
rr,

e
I


È

i

i

-+
-.!:_

ÿ

î #
l

ttîtuilii
llir *\a'

È
-

+
-

+
*

l\'
i5'§.{-.i-:
'+

*

+
,.

#ihl--r'
tlrtlÇiji',il!îu:hri- lttl|-

il,i

§

(

I

ll

l
l

l
I

iF
-

ir
i

I

Page 2

ltil]T.l+llT§litl*lî

i

liiiliiitil1
$
1

I
I.

(

I

tt:

i+{{

t

I

)

a
I

(
))tr

J
tl

I

il'I-lttlït1'îirtf

hII?F.
I

h
.{

I,+t

l-r
li

IIr,

t{{+#1+

('
(

I

I

§
-s\

(

-s

§
)

À
)

è
J

ii

§
I

I

o§-


i

ril,li
Ë

'l

+
-il

l

,ii
H

.

§
.*

e\Jt--fù
'GooaooIo)

sU

Èa
a

{
IJ

^\:^;-N
ro

.T
?

â
,i{tirÈ


§


(.cd
È

E
E

E
a
F

tE
it§

§


È
È

§
§
§
§
§

"fF:ȧ

§

§
-

--t

,i.",.|
,\.

l

'ia
'

\
sU

\\l,

s
q

§

fl

iiiill

I
l]+

i

IHffi

1

I
l

a

\
(

l

(I

))\
.§lf
.-'t[]

,il

T
+

[+TI

T

ltlC
'

{

rlTÈ I
I

Iltî

ll
iii

lilr
rililiI1*

§

il

IIr
litiIlr

li

lilil

(
J

(

Page 25

I t/\t tEoN,.\RD
POP SPTC'AtS
f OR IAZZ tNt-§E,'ÿr8[t]t

Just A Gigolofl
TRUMPETI rlr

ilnm s*,nlu (Jl;j J) )

Ain'
{And

,

t Got Nobody
NobodY Gares For Me)

Arranged by
ROGER-t{OL§1ES

t_

& 4" âÉrsoto 4

.Tt

t1 -{

,,À

#a*o,{

,

^

ÿ

3t2l,r

A7)

1

-f zt
I @

!L

I
/l ^ ^

\r
A,,11 bd (rSoci 4't

t

^

t,

^ ^

)L fi

,1pé"'

3?

7 ,^,
^

,

I AIN'T GOT NOBOOY
(And Noboc,y Cares For Ms)
Words by BOGER GRAHAM

Music by SPENCER WILLIAMS
1916. Etun x. kis l Co..

^
Dtüs o! uft hü463. læ.

O Bâmd lg3. l9!l Eoffi H kt t Co.
^

§v's d
MPL Cffiæl8,1æ..É JfryVo€d M]eCo.. Irc.

Th's F.lWr O tgts Effi H. k'! t Co.
^

&8ff d
MPL [email protected] h. aÉ §rÿ Vogd M# Co., E.

lnrÿnllffilCæÿ{m Sær- Æ Ê{ft Â.sd

aÿ
6?\;J 2-, -1 r

JUST A GIGOLO
ohEnat Getman Têxt by JULIUS BRAMMER

Enqhsh wotds by IRVING CAESAA
Music by LEONELLO CASUCCI

-----------Fi-

+

T*

&pÿ.Bàr O t9æ by wÉmr 8æru vôrlrg v.^nr
Cæÿrsd O l9æ Dt OâSyto.. g.o*n A H6Éo.s. læ.

Copÿiqîls 1616ræ as8d ro Chapll t b læ
Îtui raânæ,Mr O 1985 CÀ.prx a Cê.

'ær.rêrnâronâr côpÿ.g^r Sæuoô ALL RIGHTS RES€RVEO Pnâld n lE u S.A.
Uaâuthonræ aæÿrng. arangûg [email protected]ù.g. ,æsdÉg d F5É fnùroË 13

.n 6h,ô9ËÀâ^t ol qyr€hl
lnrmga.3 rtc ùiw urcc, tn! lt*.

o 1915-

t1

lr

I

Page 26

-
, ,1

?)

^

r, r

,

^,

^

A

J?

" tf(
I

) '1

--

"{

@

î1 t7

,,

7.\

,{

Trumpel 1

^

À

.^ ,

À @
^

7

Fo\
v1J

/-\.

@1

,-:

t @@

L

7
^t

, 4

,

JUST A GTGOLO/| AtN',T GOT NOBODY - 2

Page 49

HAT IfONARD
POP SPECIALS
FOR IAZZ LNST

DRUMS

,\1 B LT

l1ett s,,t,*g tf,
A
,r'l

Just Gigolo/l Ain't Got Nobody
(And Nobody Cares For Me|

@
)

4,r( A 0*oti 'f
À J

Arranged by
ROGER HOLMES

I

1

^5

7

@

t, tl

,

,

,

1â,*'l 9* ,

, @r
^

2)aa

J/J.rl

t1

,1

,

,

7f

2t

3

7

' 1r
t '1

I AIN'T GOT NOBODY , rl

/t

@

,

,Y

1

)JUST A GIGOLO
OtiEnal Ge,man Tert by JULTUS BRAMMER

Enqhsn Wards by IRV|NG CAESAR
Music by LEONELLO CASUCCI

(And Nobody Cares For Me)
woros by ROGÊ.R GRAHAM

Müstc by SPENCER WILLIAMS
O i9l5 19r6. Edwrn H Moris I Co A Drvrsron ôl MPL Communicanons.

ô Pene{êd 1943. 1944 Edwin H Motrrs & Co, Â Orvisron 01
MPL Commurrcalions, lnc and J3rry Vcgel M!src Co., lnc

Thrs etrangemen! ô r985 Edwrn A Mons & Co A Drvrsron ol
VPL Coil-u- car ons. j1! a4o Jêrry vogsr MLs ( Co ,nc

l.re,rarronai Cocr',9"' 5"."'"0 ai R,grls Êês€ryed

I

I

I

3 I
I

t t

-T

,4

_J r

-

i

,a
--r r-,

'rJt

r--_--

rs

f3

,

@

olr, il*ttl

in th6 U.S Â

Page 50

@

G

tiri]
VJ

Drums
7 ,,

t6

i
1

@ Wr,â3
, )t

t! LO
À' , 7

1

, ,- '1 r l

JJ t

.1/

î
:o

,f)1j
12'

_-=--\ At'n )
?t

î

a?,

t t

t

I

I

,;-

I

'l
1-__
,-

C$)1,
/l
L 2,

tt
f)

t
)-t Crofr7 , t

n

1' ,7

/ca

l, Lu

tsN
,

t I I
I J

'*'

-a--r-=:,
---),

t

+-t:

I I

J'

--r-

JUST A GIGOLO/I AIN'T GOT NOBODY _ 2

/a,

,

,t

^

,

, o

ffi

@ 1

1

Similer Documents