Download KREATOR_MButcher_Academica2012 PDF

TitleKREATOR_MButcher_Academica2012
File Size5.3 MB
Total Pages146
Table of Contents
              Page 1
	Page 1
Kreator! naslovna.pdf
	Page 1
Kreator zadnja korica.pdf
	Page 1
            
Document Text Contents
Page 1

komplet alata za kreativno rešavanje problema

Kreator!
u neprofitnom sektoru

Page 2

Kreator!
Mark Butcher


�������� � � �
���� �
������� � ����������� �


��������
�������������

Page 73

60


bio nevaljao; ako bi, pak, otišla na levu stranu, to je značilo da je bio dobar i da može da uđe u
Deda Mrazovu pećinu.


Roditelji su bili oduševljeni idejom, dok je deci to bila isuviše ozbiljna stvar da bi se tretirala
samo kao zabava. I naravno, merač je dokazao van svake sumnje da su sva deca bila itekako
dobra!Dodavanje potpuno suprotne ideje originalnoj ideji:
Hegelijanska dijalektika

Jedna od osnova elementarne filozofije je da ako uzmete jednu ideju (tezu) i stavite je nasuprot
njene suprotnosti (antiteze), dobićete spoj ove dve (sintezu). Ovako se rađaju sve ideje. U svom
govoru 2001. godine Karli Fiorina, predsednica i glavna izvršna direktorka Hjulet Pakarda,
predložila je hipotetičku sintezu dve tada suprotne ideje. Njena teza je bila da „zemlje u razvoju
moraju da snose odgovornost za svoje dugove“. Njena antiteza je bila da je „pun oproštaj duga
… jedina nada koju ove zemlje imaju“. Njena rezultujuća sinteza je bila da se svako ulaganje
ovih zemalja u infrastrukturu (sistem obrazovanja ili zdravstva, na primer) broji kao pokrivanje
dela duga. (18)


Iskre uma


Mozak je „mašina za asocijacije“. On neprestano pokušava da razume spoljašnji svet time što
pravi nove veze pomoću novih informacija, povlačeći asocijacije sa prošlim iskustvima i
sećanjima. Ovo je delom razlog što se ideje, naizgled, pojavljuju niotkuda.

Studija slu čaja: Dobrotvorne organizacije koje rade u zemljama u razvoju su odavno
omogu�ile svojim donatorima na Zapadu da sponzorišu konkretne ishode, od obrazovanja
za imenovano dete do kopanja bunara sa �istom vodom. Savetodavni centar
dobrotvornog sektora (Charities Advisory Trust) je preuzeo ovu ideju i udružio sa opštim
konceptom davanja poklona za Boži� i konceptom kupovine na Internetu i došao na ideju
„Kataloga dobrotvornih poklona“. Ovo omogu�ava kupcu da pazari konkretan rezultat od
neke dobrotvorne organizacije i u�ini to poklonom za neku tre�u stranu. Dakle, umesto da
voljenoj osobi date još jednu stvar koju možda ne želi da ima ili joj i ne treba, dajete joj
zadovoljstvo da napravi bitnu razliku u životu nekoga kome je pomo� potrebna.


Katalog za 2004. godinu je nudio:
� Kravu za porodicu u Indiji koja �e doneti �etvrtinu njihovog godišnjeg prihoda. Cena:

185 funti.
� Bicikl za babicu u Etiopiji da bi postizala da stigne od ku�e do ku�e. Cena: 30 funti.
� De�ja biblioteka u skloništu za žene u Ujedinjenom Kraljevstvu. Cena: 95 funti.
� Zalihe ma�je metvice da se jedan lav hrani šest nedelja. Cena: 10 funti.

Page 74

61


Ovaj proces možemo iskoristiti za potrebe SWOT analize, da bismo povećali njen potencijal
generisanja ideja.


Obično se SWOT analiza izvodi na sledeći način:


� Nacrta se kvadrat na parčetu papira ili, ako se analiza izvodi u grupi, na blok tabli. Ovaj
kvadrat se podeli na četiri manja kvadrata za svaku od četiri karakteristike: Snage
(Strengths), Slabosti (Weaknesses), Šanse (Opportunities) i Pretnje (Threats).

� U svaki od kvadrata se, redom, ispišu karakteristike situacije, pitanja ili problema; prvo
snage, pa u sledeći kvadrat slabosti, pa šanse, i u poslednji kvadrat, pretnje.

� Da bi SWOT analiza imala učinka, treba da se iskoristi kao osnova za preduzimanje
konkretnih koraka kojim ćemo, eventualno, iskoristiti šansu, ili eliminisati slabost. (U stvari,
mnoge SWOT analize kojima sam sam bio svedok ni ne dođu dotle već završe kao papir u
fioci ili na poleđini izveštaja, sa tek ponekim direktno izvedenim zaključkom. Ali, to je već
neka druga priča!)


Ovaj proces je osmišljen da bi svi aspekti problema bili uzeti u obzir i da bi analiza bila
sveobuhvatna. Međutim, ako se svaki kvadrat posmatra za sebe i odvojeno od ostalih, može da se
desi:


� da ne vidimo kompletnu sliku, već da se usredsredimo na samo jedan njen deo;
� da ne vidimo međusobnu povezanost pitanja ili činjenica iz različitih kvadrata;
� da se usredsredimo na pogrešan problem, na simptom možda, umesto na osnovni uzrok.


Moj predlog je da se doda nova faza u procesu SWOT analize. U ovoj fazi bismo tražili veze i
asocijacije između elemenata pobrojanih u pojedinačnim kvadratima. Ovu fazu bih nazvao
fazom „iskričenja uma“, jer je ovo skoro kao da žicama povežemo četiri kvadrata i njihove
sadržaje i učinimo da dinamični, kreativni motor asocijacija zaiskri i oživi.

Studija slu čaja: Jedna muslimanska društvena asocijacija sa severoistoka Engleske je
sprovela SWOT analizu. Duga�ak popis snaga, slabosti, šansi i pretnji ispisan je u �etiri
odvojena kvadrata. Potom se prešlo na fazu traženja veza. Njihova snaga je bila u tome
što su bili visoko cenjeni od strane lokalnih vlasti. Slabost je bila u tome što nisu imali
stalne prostorije. Ovo je bilo povezano sa opasnoš�u koja im je pretila, jer im je isticao
zakup za par prostorija koje su iznajmljivali u jednoj zgradi. Šansa je bila to što su bili u
savršenoj poziciji (u smislu finansija, reputacije i stru�nosti) da organizuju multikulturna
umetni�ka i zabavna dešavanja.


Svi ovi faktori, sagledani zajedno, zaiskrili su jasnim, ostvarivim ciljem; da se „iskoristi
podrška zajednice i lokalnih vlasti u nalaženju odgovaraju�ih prostorija iz kojih �e se
pokrenuti opsežan program multikulturnih aktivnosti. Ovo �e ujedno biti i stalni dom
asocijacije“. I tako se i desilo!

Page 145

Mark Butcher

KREATOR! Komplet alata za kreativno rešavanje problema u

neprofitnom sektoru

Prevod i adaptacija Nela MorrisPrevedeno i objavljeno kao elektronsko izdanje uz dozvolu Directory of Social Change, LondonIzdavač ACADEMICA – Akademska grupa

Program Mad Marx

Program E761

Program Res PvblicaElektronsko izdanje br RP- 6Glavni i odgovorni urednik

Aleksandar ĐerićBeograd, decembar 2012.Ova elektronska publikacija preuzeta je sa portala Academica.rs, E761.org, Obuka-odluka.org.

Dozvoljena je slobodna elektronska distribucija samo u ovom integralnom obliku, jednokratno. Nije

dozvoljeno štampanje i neovlašćeno elektronsko prenošenje ove publikacije u celini i delovima ili

izostavljanjem podataka o autoru i izdavaču.

Page 146

�w�w�w�.�a�c�a�d�e�m�i�c�a�.�r�s

Similer Documents