Download kriminalisticka tehnika skripta PDF

Titlekriminalisticka tehnika skripta
File Size312.3 KB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 18

148. VEŠTAČENJE IJUDSKE KRVI

Krv cini 7-8% ukupne telesne mase odrasle osobe. Krv struju telom u zatvorenom sistemu krvnih sudova, koji se sastoji od

arterija, vena i kapilara. Sa kriminalsistickog aspekta najvaznije svojstvo krvi jeste njen biohemijski sasav pomocu koga se moze izvrsiti

identifikacija ucinioca k.dela na osnovu tragova krvi pronadjenih na licu mesta. Krv je sastavljena od eritrocita, leukocita i trombocita.

Svaki elemement poseduje specificne karakteristike. Eritrociti u sebi sadrze hemoglobin koji daje upadljivu boju krvi. Leukociti u sebi

sadrze genetski materijal cija analiza omogucava identifikaciju osobe od cije krvi potice trag. Trombociti imaju ulogu u koagulaciji krvi i

njihov znacaj je za formiranje traga izlivene krvi. Postupak vestacenja tragova ljudske krvi se odvija kroz sledece faze: - faza prliminarnog

ispitivanja tragova krvi, - utvrdjivanje starosti tragova krvi i - odredjivanje identifikacionih karakteristika tragova krvi. Faza prliminarnog

ispitivanja tragova krvi predstavlja utvrdjivanje da li odredjeni trag potice od krvi ili neke druge supstance. U krim.tehnici se primenjuju tri

hemijske reakcije za dokazivanje pristustva krvi u tragu: - benzidinska reakcija se zasniva na reakciji benzidina i stabilnog molekula

hemoglobina u krvi. - fenoftalinska reakcija predstavlja metodu dokazivanja prisustva krvi u tragu, a primenjuje se na taj nacin sto se

uzorak spornog traga tretira smesom koja sadrzi fenoftalein i - luminolska reakcija predstavlja metodu kada se tretirana povrsina rastvorom

luminola, i ako se na njoj nalazi krv, za oko pet sekundi dolazi do pojave plavo-ljubicaste svetlosti. Analizom krvi mogu se dobiti podaci o

tome: - da li krv pripada muskoj ili zenskoj osobi, - da li krv potice iz nosa, usta, pluca, zeluca, hemoroida, - da li krv potice iz zenskih

polnih organa i - da li krv potice od novorodjenceta. Faza utvrdjivanja starosti tragova krvi se vrsi na osnovu promene boje krvi i brzine

njenog rastvaranja. Ovaj nacin je zasnovan na merenju brzine rastvaranja tragova krvi u troprocentnom vodenom rastvoru kalijum

hidroksida. Faza odredjivanja identifikacionih karakteristika tragova krvi se moze izvrsiti na dva nacina: - odredjivanje krvnih grupa. Krv

se deli na 4 grupe u zavisnosti da li u eritrocitima postoje odredjeni proteini. Nosioci krvne grupe A imaju specifican protein aglutinogen A,

krv grube B sadrzi aglutinogen B, krvna grupa AB sadrzi oba proteina, dok krvna grupa O (nulta) ne sadrzi ni jedan od ta dva proteina.

Pored podele na krvne grupe postoji podela i na rezus faktor-Rh faktor. Ljudi sa Rh+ stvaraju rezus protein, dok ga ljudi sa Rh- ne stvaraju,

i - odredjivanje genetskog koda je utvrdjivanje DNK koje je karakteristicno za svako lice, na osnovu ovakvog utvrdjivanja moguce je

izvrsiti identifikaciju lica od koga potice trag krvi.

Similer Documents