Download kvantna_medicina PDF

Titlekvantna_medicina
File Size510.2 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

Dr. Alla Kotova

KVANTNA MEDICINA
REZONANTNA TERAPIJ A
INFORMACIJ SKO VALNA

TERAPIJ A

Novi smjer u medicini koji omogućuje lij ečenje uz smanjenje
ili prestanak uzimanja farmakoloških preparata

Page 2

a
b

c...
EFIKASNO LIJ EČENJE

RAZLIČITIH OBOLJENJA
ZA SVE UZRASTE

PREVENCIJ A I
TERAPIJ A STRESA

ODVIKAVANJE
OD PUŠENJA

1

Page 10

16 17

Crij evne bolesti predstavljaju veliki stres za organizam, naročito za me-
tabolizam i imunološki sustav, jer zbog
poremećene apsorpcij e hranljivih tvari
stanice ostaju gladne i organizam ne
može obavljati svoje funkcij e. Poman-
jkanje kalij a remeti srčani ritam, funk-
cij e bubrega i drugo, soli kalcij a su vrlo
važne u procesu zgrušavanja krvi itd.
Sve procese u crij evima kontrolira veg-
etativni ili autonomni živčani sustav koji
upravlja funkcij ama koje se odvij aju neo-
visno od naše volje, kao što su motorika
crij eva, izlučivanje crij evnih fermenata
itd. Centralni dio autonomnog živčanog
sustava nalazi se u velikom mozgu i u
kičmenoj moždini, a njegovi produžetci,
to jest periferni dio, dolaze u crij evo kroz
otvore između kralježaka.
Simpatikus i parasimpatikus dva su di-
jela autonomnog živčanog sustava koja

obavljaju suprotne funkcij e. Simpatikus,
na primjer usporava peristaltiku, a par-
asimpatikus ubrzava kretanje hrane po
crij evima. Crij evne neugodnosti počinju
kada dođe do nesklada u autonomnom
živčanom sustavu.
Za vrij eme tretmana rezonantnom tera-
pij om dovodi se u ravnotežu naš au-
tonomni živčani sustav.
Smanjuje se razina stresogenih hormona:
adrenalina, noradrenalina i kortizola, a
povećava se koncentracij a adaptogenih:
prolaktina i aldosterona, što normalizira
metabolizam makro i mikro elemenata i
vode.
Već nakon jednog tretmana rezonantne
terapij e poboljšava se imunitet organ-
izma kroz povećavanje interferona, T i
B limfocita i smanjivanje aktivnosti au-
toimunih procesa.

Integralno djelovanje rezonantne terapij e na organizam:

Odvij a se putem normalizacij e ele-ktromagnetskog spektra stanica,
što znači da u trenutku rezonancij e stan-
ice sluznice prelaze na zdravu frekvenci-
ju i počinju normalno funkcionirati. Tako
se normalizira metabolizam i regenerira
tkivo sluznice, a na mjestima čireva ne
ostaju ožiljci koji dovode do deformacij a
i drugih komplikacij a.
Organizmu se vraća njegova prirodna
sposobnost da u borbi s bolešću sam

izluči potrebne lij ekove: antibiotike, an-
algetike, spazmolitike, koji otklanjaju
upalu i bolove.
Poboljšava se sekrecij a fermenata, ap-
sorpcij a hranljivih tvari i normalizira
pokretljivost crij eva.

Lokalno usmjereno djelovanje rezonantne terapij e na želučano-
crij evni trakt

Komplikacij e crij evnih bolesti mogu se manifestirati neposredno u
probavnom traktu i posredno u drugim
organskim sustavima.
Primjena rezonantne terapij e zaustavlja
teške lokalne komplikacij e kod svih cri-
jevnih bolesti, primjerice stvaranje strik-
tura, sraslost crij eva, perforacij a crij evne
stjenke i dr.
Zbog kroničnog enteritisa dolazi do
poremećaja apsorpcij e bjelančevina, ug-

ljikohidrata, masnoća, makro i mikro
elemenata, soli i vitamina. Time u krv
ne dospij eva dovoljna količina kalcij a,
kalij a, natrij a, željeza, magnezij a, fos-
fora, a također i mangana, bakra, olova,
kroma, stroncij a, vanadij a, te vode, soli i
vitamina.
Njihov nedostatak izaziva čitav spektar
drugih oboljenja. Kada u krvi primjerice
nema dovoljno kalcij a, organizam ga
uzima iz kostij u i tako dolazi do oste-
oporoze. Kosti postaju krhke i slabe.

Dolazi također i do grčeva u rukama i
nogama, nesanice, nervoze...
Degenerativne promjene u hrskavici i
koštanom tkivu koljena, kuka i drugih
zglobova te kralježnice povezane su
također s poremećenom apsorpcij om
hranljivih tvari u tankom crij evu.
Manjak željeza dovodi do anemij e jer
željezo ulazi u sastav hemoglobina krvi.
Uzrok pretjeranog umora, bljedila,
glavobolje, vrtoglavice, aritmij e, lom-

ljivih i slojevitih noktij u može se naći u
poremećaju funkcij e apsorpcij e tankog
crij eva.
Rezultati lij ečenja crij evnih bolesti
pomoću rezonantne terapij e odlikuju
se brzim izrazitim terapeutskim efek-
tom, vrij eme lij ečenja skraćeno je tri
puta, odsustvom nuspojava, remisij om
koja traje od tri do osam puta više, a
glavna odlika je stvaranje izvornog tkiva
sluznice, a ne ožiljka.

Kvantna medicina kao preventiva komplikacij a crij evnih bolesti

Uzimanjem kalcij a, željeza, multivitamina i drugih preparata ne
mogu se zaustaviti procesi osteoporoze, paradontoze (osteoporoza
usne šupljine), te degenerativne promjene u koljenima, kukovima,
kralježnici, niti anemij a, jer apsorpcij u kalcij a ili željeza prij eče cri-

jevni problemi koji najprij e trebaju biti rij ešeni.

Page 11

18 19

Prema dosadašnjim zapažanjima, na-kon tridesete godine svaka četvrta
osoba ima problema s kralježnicom,
nakon četrdesete svaka druga, a nakon
pedesete, nažalost, samo jedna od de-
set ima relativno zdravu kralježnicu.
Svi problemi te naravi počinju u djet-
injstvu i mladosti, a zatim se s godinama
pojačavaju.
Preobilna prehrana, nedovoljno spa-
vanje, poremećaj ritma odmora i rada,
pušenje, alkohol, dugotrajno sjedenje
pred računalom i u uredu, gledanje tel-
evizij e, neudobna obuća, slaba fi zička
aktivnost i još mnogo toga sastavni su
dij elovi našeg života.
Razvoj bolesti počinje stvaranjem lokalne
napetosti mišića uzduž kralježnice i
smanjenjem prokrvljenosti. Poremećaj
krvotoka dovodi do smanjenog do-
toka hranljivih tvari i kisika u tkiva, te
zadržavanja otpadnih tvari u njima.
Time započinje niz degenerativnih
procesa u hrskavičnom i koštanom tki-
vu kralježnice.
Takve degenerativne promjene izazivaju
osteohondrozu, odnosno spondilozu.
Slij edeći stupanj oštećenja kralježnice

može prouzročiti promjene diskusa i
druge komplikacij e.
Autonomni živčani sustav upravlja funk-
cij ama unutarnjih organa. To su funkcij e
koje se odvij aju nesvjesno i neovisno o
našoj volji, kao na primjer motorika crij e-
va, znojenje, sužavanje i širenje bronha,
rad srca i drugo.
Koštanom strukturom kralježnice prola-
zi leđna moždina u kojoj se nalazi cen-
tralni dio autonomnog živčanog sus-
tava, a naši unutarnji organi isprepleteni
su živcima koji izlaze iz nje.
Ako je hrskavica već oštećena spond-
ilozom, otvori između kralježaka su
suženi, pa se povećava pritisak na
živčane produžetke, koji tuda prolaze
do organa. Probadanje u predjelu srca,
na primjer može biti znak spondiloze
u gornjem grudnom dij elu kralješnice
(Th1 – Th4).
Ako je spondilozom zahvaćen lumbalni
dio kralješnice (L1 –L3), mogu se javiti
opstipacij e, proširene vene, problemi s
mokraćnim mjehurom, bolovi u koljen-
ima itd.
Učestalost ove vrste problema djeluje
zastrašujuće, međutim i za to postoji

Kvantna medicina: cervikobrahialgij a,
spondiloza vrata i leđa, lumboishialgij a

(radikulopatij e, prolaps diskusa, protruzij a diskusa, diskus hernij a)

Djelovanje kvantne medicine očituje se preko akupunkturnih točaka
povezanih s kralježnicom, otklanjanjem upala živaca, što rezultira sman-
jenjem ili nestankom boli. Glavna prednost rezonantne terapij e, za ra-
zliku od drugih terapij a, je u tome što ona normalizira metabolizam
u stanicama hrskavice i koštanog tkiva kralježnice, te započinje proces
njihovog obnavljanja.

vrlo sigurno, dobro i bezbolno rješenje
koje se u praksi pokazalo učinkovitim,
a to je lij ečenje rezonantnom terapij om.
Uz pomoć AMSAT dij agnostike moguće
je otkriti mjesta i stupanj oštećenja
kralježnice.
Djelovanje kvantne medicine očituje
se preko akupunkturnih točaka pov-
ezanih s kralježnicom, otklanjanjem
upala živaca, što rezultira smanjenjem
ili nestankom boli. Glavna prednost re-

zonantne terapij e, za razliku od drugih
terapij a, je u tome što ona normalizira
metabolizam u stanicama hrskavice i
koštanog tkiva kralježnice, te započinje
proces njihovog obnavljanja.
Osim rješavanja problema same spond-
iloze, rezonantnom terapij om se auto-
matski rješavaju i poremećaji u or-
ganima koji su povezani s ugroženim
dij elom kralježnice.

U lij ečenju oboljenja kostij u i zglobo-va rezonantna terapij a daje izuzet-
no dobre rezultate. To je osobito primjet-
no kod artroze kuka, osteohondropatij e
glavice bedrene kosti (bolest Legg-Ka-
lve-Pertesa), prirođenog iščašenja ku-
kova i displazij e kukova.
Učinkovitost te vrste terapij e osobito je
izražena u poboljšanju mikrocirkulacij e.
Pored toga, smanjuju se degenerativne
promjene, normalizira se metabolizam

u stanicama hrskavice i koštanog tkiva
kuka i na taj način dolazi do njihove re-
generacij e.
Ova terapij a se isto tako pokazala vrlo
efi kasnom u tretmanu artroza koljena i
drugih artroza.
U slučajevima reumatskog i reumatoid-
nog artritisa, poliartritisa, epikondilitisa
i psoriatičnog artritisa učinkovito se otk-
lanja upala, otečenost i bol u zglobovi-
ma.

Kvantna medicina u lij ečenju oboljenja kostij u i
zglobova

reumatski i reumatoidni artritis, poliartritis, osteomielitis, psoriatični
artritis, epikondilitis (teniski lakat), trn petne kosti (calcar calcanei), go-
nartroza (artroza koljena), koksartroza (artroza kuka), osteohondropatij a
glavice bedrene kosti (bolest Legg-Kalve-Pertesa), prirođeno iščašenje

kukova i displazij a kukova.

>>

Page 20

36 37
Sadržaj

Uvodni dio..................................................................................................2
Teoretska osnova rezonantne terapije.........................................................4
Dijagnostika AMSAT..................................................................................6
Kvantna medicina i stres.............................................................................7
Kvantna medicina i depresija......................................................................8
Kvantna medicina i odvikavanje od pušenja..............................................9
Kvantna medicina i ljepota.........................................................................9
Mogućnosti koje dijagnostika i terapija pružaju sportašima....................10
Kvantna medicina i imunitet.....................................................................11
Kvantna medicina i alergije.......................................................................11
Kvantna medicina i bronhijalna astma......................................................13
Kvantna medicina kao prevencija onkoloških oboljenja..........................14
Kvantna medicina i ulkusna bolest (čir na želucu ili dvanaestercu).........14
Kvantna medicina u uspješnom liječenju
crijevnih bolesti i njihovih posljedica......................................................15
Kvantna medicina: cervikobrahialgija, spondiloza vrata i leđa,
lumboishialgija (radikulopatije, prolaps diskusa,
protruzija diskusa, diskus hernija)............................................................18
Kvantna medicina u liječenju oboljenja kostiju i zglobova......................19
Kvantna medicina i dječja cerebralna paraliza..........................................20
Kvantna medicina u liječenju dijabetesa i prevenciji komplikacija.........20
Primjena kvantne medicine u ginekologiji i urologiji...............................21
Prednosti rezonantne terapije u usporedbi s
klasičnim načinom liječenja.....................................................................22
Popis oboljenja koje se efi kasno i neinvazivno
liječe rezonantnom terapijom....................................................................23
Slučajevi iz prakse....................................................................................25
Zaključak..................................................................................................33

Page 21

Hotel Histria, Verudela bb, 52 100 Pula,
tel. 00385 (0)52 211 151 GSM: (0)91 251 87 49

e-mail: [email protected] www.dr-alla-kotova.hr

!!PROVJERITE SVOJE ZDRAVSTVENO STANJEPOBOLJŠAJTE SVOJE ZDRAVLJEMOGUĆNOSTI SU OTVORENE

Similer Documents