Download Levasovas Idomioji Chemija 1966 PDF

TitleLevasovas Idomioji Chemija 1966
File Size17.2 MB
Total Pages130
Table of Contents
              MIKLAS SK MTYTOJAUl
LEGENDA APIE „FILOSOFINĮ AKMENĮ“
„Suirešęs ęžuolas“
Tuščios pastangos
VIENOS HIPOTEZtiS GIMIMAS IR MIRTIS
IS GUMOS ISTORIJOS
	Jonifų paslaptis
	KltTASIS 5ENZIN \S
	„ALAVO MARAS“
	„AI.WU TPAŠKI;JIM\S“
	SIDABRINIU TAURIU PASLAPTIS
	„SAUSASIS LEDAS“
	„DEGUS ORAS“
	SENELIO PACHOMO INDIKATORIUS
	NETIKĖTAS REIŠKINYS
	NEPAPRASTI PELENAI
	KAS YPA VANDUO?
	KAS ATSITIKO?
	SUGEDĘS FORMAUNAS
	VYNAS GESINA UGNĮ
BANDYMAI MJSLES
	I.IMONADO mii-TKi.iai
	„FOTOGRAFAVIMAS“ LAIDYNE
	ĮDOMIOSIOS PIROTECHNIKOS LABOR \TORIJOJE
		Aisisveikinimo saliutas
		DIDYSIS ELIKSYRAS
		NEPAPR XSTAS PAŠAI. \S
		Isnvksiantis rašalas
		KAS VRA CHHMIJA?
		KAS YRA CHEMIKAI?
		PRANAŠAI PRIfiS SAVO VALIĄ
		KAIP SODININKAS MONJf. PATEKO Į ISTORIJĄ
		btJDAVO IR TAIP
		TIKSLIOS ŽYMĖS
		PAMOKA PAGYRŪNAMS
		STIBIO TRISULFIDAS
		VIENO MEDALIO ISTORIJA
		NEPAVYKO!
		„NETINKAMA RŪDA“
		„SlDAßRlQKSTIS“
		NAUDINGAS NEATSARGUMAS
		NESVETINGAS SUTIKIMAS
		KAIP BUVO ATRASTAS SACHARINAS
		PATIKIMAS BODAS
		PATIKIMA PRIEMONĖ
		LIKIMO IRONIJA
		NEPAPRASTAS SANDF.RIS
ĮDOMUS SKAIČIAI IR FAKTAI
	TU- 104 II? PLASTMASĖS
		DUJI] GRĘŽINYS PAKEIČIA AVIS
		GYDOMIEJI BALTINIAI
	KLIJAI-GALIŪNAI
	SUKLIJUOTAS TILTAS
	POLIMERAI ANGLIES PRAMONĖJE
		NUOSTABUS ĮPAKAVIMAS
		VINYS iŠ PLASTMASIŲ
		DŽIOVINTI RIE5ALAI
		XUKSAS JUROS VXNDFNYIH
		STIKLINĖ XLYV \
		„13 \LTIEJI SUODŽIM“
		PREPARATAS PRIEŠ RYKLIUS
		ORlGlN\L!OS PIRŠTINĖS
		MILTM IS JURUS ŽVMGŽDŽių
		KARŠČI AUSIA LltPSN \
		PERMATOM \ GUMA
	ALIEJUS bP XNGtiSNlS U/ \UKSĄ
	KOVU „AUKLĖJIMAS“
	DEGUONIN1S GRĄŽT AS
		PIRŠTUKU TI-RMOMtiTRO VlHTOl
		NUOSTABIOJI KEPTUVĖ
		PLASTMASĖ ANT... MEŠKERĖS
		SIEROS RŪGŠTIS GAMTOJE
		ASFM.TO EŽtPAS
	PAGALVOK IR ATSAKYK
		VIKTORINOS „AR MOKI CHEMIJĄ?“ KLAUSIMAI
	ATSAKYMAI
		ATSAKYMAI I PASAKOJIMII-MISLIU KLAUSIMUS
		I V) J«
			BANDYMU-MISLIU ATSAKYMAI
			Didysis eliksyras
			ĮŽYMIEJI MUSU ŠALIES CHEMIKAI
			ATSAKYMAI Į VIKTORINOS „AR MOKI CHEMIJĄ?“ KLAUSIMUS
				PERSKAITYK!
Blank Page
            
Document Text Contents
Page 65

Borisas tylėdamas pridėjo prie ausies, po to sulenkė
vieną, paskui kitą lazdelę ir, grąžindamas jas Vašiai, tvir­
tai ir jau visiškai rimtai tarė:

— Antroji — alavinė, pirmoji — iš lydmetalio.

Gal jūs, draugai, pasakysite, kas tai yra „alavo traškė­
jimas11, kuris padėjo Borisui taip lengvai ir teisingai at­
skirti, kuri lazdelė yra alavinė?

SIDABRINIU TAURIU PASLAPTIS

327 metais pr. m. e.f pavasarį, įžymusis graikų karve­
dys Aleksandras Makedonietis įsiveržė į Indiją. Tačiau
čia jis sutiko ne tik drąsų laisvę mylinčios liaudies pa­
sipriešinimą, bet ir kitą pavojingą priešą —
žarnyno ligas. Be galo išvargę ir ligų išse­
kinti kariai neišlaikė, ėmė maištauti ir pri­
vertė duoti įsakymą grįžti namo.

Kaip matyti iš išlikusio šio žygio aprašy­
mo, Aleksandro Makedoniečio armijos vadai
susirgdavo žymiai rečiau, negu eiliniai kariai,
nors visi kentė karo žygio sunkumus ir gėrė
tą patį vandenį.

Šio paslaptingo reiškinio priežastis buvo
išaiškinta tiktai po 2 250 metų. Pasirodo, kad
eiliniai to meto graikų armijos kariai žygių
metu naudodavo alavines, o vadai — sidabrines taures.


Kodėl Aleksandro Makedoniečio armijos vadai, kurie

gėrė iš sidabrinių taurių, šio karo žygio metu rečiau su­
sirgdavo žarnyno ligomis?

„SAUSASIS LEDAS“

Vašia Petuškovas priėjo prie ledų pardavėjos tuo me­
tu, kai ji bėrė į savo prekių dėžutę kažkokią į sniegą pa­
našią medžiagą.

63

Page 66

— Palauk truputį, ber­
niuk,— paprašė ji,— kol aš
įdėsiu į dėžutę „sausojo
ledo1'.

— Kuo jūs mane laiko­
te? — pasipiktino Vašia.—
Aš mokausi septintoje kla­
sėje, iš fizikos ir chemijos
turiu tik penketus. Le­
das — tai sušalęs vanduo,
ir jis negali būti sausas,
kaip negali būti ir karštas.

— Stai kaip?! — nustebo pardavėja ir, duodama jam
ledo gabalėlį, pasakė: — Nagi, įrodyk, kad jis nėra sausas!

Mėtydamas iš delno į delną geliančiai šaltą ledo gaba­
lėlį, Vašia vis labiau stebėjosi: ledas greitai tirpo, nepa­
likdamas jokių drėgmės pėdsakų.

— Kas gi tai, iš tikrųjų? — galvojo jis, jausdamas, kaip
jo veidas ir ausys rausta iš gėdos dėl patirto pralaimėjimo.

— Dabar, fizikos ir chemijos žinove,— tarė pardavėja,
ištiesdama jam supresuotų valgomųjų ledų plytelę,— pa­
sakysiu tau kaip paslaptį, kad ledas gali būti ne tik sausas,
bet ir karštas.


Kas yra tas ,,sausasis ledas"? Ar iš tikrųjų ledas gali

būti karštas?

„DEGUS ORAS“

Kartą chemijos profesorius ir Paryžiaus Mokslų akade­
mijos narys Nikolajus Lemeri liepė asistentui paruošti
bandymams butelį, geležies drožlių ir sieros rūgšties tir­
palo.

— Ponas Robertas Boilisf— paaiškino jis,— nustatė,
kad, tirpstant geležiai rūgštyje, išsiskiria dujos, kurias jam
pavyko surinkti. Jis mano, kad šios dujos yra ne kas kita,
kaip oras. Bet ar iš tiesų taip yra?

Subėręs geležies drožles į balto stiklo butelį, jis įpylė
ten dar stiklinę sieros rūgšties tirpalo ir ėmė stebėti. Drož­
lių paviršiuje tuoj pat pasirodė ir ėmė kilti į viršų kažkokių
64

Page 129

Nesvetingas sutikimas ................................................... 99
Kaip buvo atrastas sacharinas .................................... 99
Patikimas b ū d a s.............................................................. .. 100
Patikima priemonė ......................................................... 100
Likimo ironija .................................................................. 101
Nepaprastas sandėris ..................................................... 101

Įdomūs skaičiai ir faktai .............................................................. 102
Pagalvok ir atsakyk

Ar žinai mūsų šalies įžymiuosius chemikus? ___ 111
Viktorinos „Ar moki chemiją?" klausimai ............ 114

Atsakymai
Atsakymai į pasakojimų-mįslių k lausim us............... 115
Bandymų-mįslių atsakymai ........................................... 117
Įžymieji mūsų šalies chemikai .................................... 120
Atsakymai į viktorinos „Ar moki chemiją?" klau­

simus .......................................................................... 121

Page 130

Владимир Иванович Левашов

З А Н И М А Т Е Л Ь Н А Я Х И М И Я

Н а л и т о в с к о м я з ы к е
И з д а т е л ь с т в о « Ш в и е с а » , Л и т о в с к а я С С Р , К а у н а с


Vertė /. Astrauskienė Redaktorė N. Kreimeriene

Viršelis G. Oškinytės
Meninis redaktorius A. Pakeliūnas

Techn. redaktorė /. Perevičienė Korektorė /. Gervienė


Duota rinkti 1966.V.20. Pasirašyta spausdinti 1966.IX.14.

Popierius 84Х108‘/з2, 4 sp. Ink., 6,72 apsk. sp. Ink., 6,76 leid. Ink.
Tiražas 10 000 egz

Leidykla ,,Šviesa**, Kaunas, Donelaičio 6. Leidinio Nr. 4579.

Spausdino Valst. V. Kapsuko-Mickevičiaus v. spaustuvė
Kaunas, Lenino pr. 23. Užs. Nr. 1189.

Kaina 27 kp.

Similer Documents