Download Make or Buy PDF

TitleMake or Buy
File Size362.2 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 14

1313

ZAKLJUČZAKLJUČAKAK

MMože se reći, odlukaože se reći, odluka Make or buyMake or buy je veoma važna odluka u  je veoma važna odluka u vezi sa opštom strategijomvezi sa opštom strategijom
 proizvodnje  proizvodnje i i mogućih mogućih implikacija implikacija za za nivo nivo sredstava, sredstava, nivoa nivoa zaposlenosti zaposlenosti i i ključnihključnih
kompetencija. Postoji bezbroj Intriga povezanihkompetencija. Postoji bezbroj Intriga povezanih sa odnosima između raznih vrsta prihoda isa odnosima između raznih vrsta prihoda i
troškova. Složenost je posebno očiglednatroškova. Složenost je posebno očigledna  u Make or Buy analizi. S obzirom na ove aspekte, u Make or Buy analizi. S obzirom na ove aspekte,
odluku Make or Buyodluku Make or Buy treba ceniti sa najvećom pažnjom.treba ceniti sa najvećom pažnjom. [4] [4]

Fir Fir me su počeleme su počele da shvataju značaj odlukeda shvataju značaj odluke Make or Buy u ukupnoj proizvodnojMake or Buy u ukupnoj proizvodnoj
strategiji istrategiji i implikacija može biti naimplikacija može biti na zaposlenosti, nivoa sredstva i ključnih kompetencija. Kaozaposlenosti, nivoa sredstva i ključnih kompetencija. Kao
odgovor na to, neke firme su usvojile ukupne troškove vlasništva procedura za uključivaodgovor na to, neke firme su usvojile ukupne troškove vlasništva procedura za uključiva njenje
razmatranja u odluci Make or Buy. [2]razmatranja u odluci Make or Buy. [2]

Similer Documents