Download Maturalne Karty Pracy 1 - klucz.doc PDF

TitleMaturalne Karty Pracy 1 - klucz.doc
File Size347.8 KB
Total Pages40
Table of Contents
              Biologia na czasie – zakres rozszerzony
            
Document Text Contents
Page 1

Biologia na czasie – zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 1 – klucz
odpowiedzi

I. Badania przyrodnicze

Numer
zadania

Oczekiwana odpowiedź Punktowanie

1. a) Wniosek (jeden spośród podanych):
- Włoski na powierzchni strąka soi chronią go przed
uszkodzeniami przez chrząszcza fasolowego.
- Im więcej jest włosków na powierzchni strąka soi, tym mniejsze
są jego uszkodzenia spowodowane przez chrząszcza fasolowego.

b)

1 p. za poprawnie sformułowany
wniosek

1 p. za odpowiednie opisanie
i wyskalowanie osi Y, legendę
lub podpisy poszczególnych
słupków oraz narysowanie
wykresu

2. a) Próba kontrolna: poletko, które nie było nawożone azotem
i nawadniane.

b) Problem badawczy (jeden spośród podanych):
- Wpływ azotu / nawożenia azotem i wody / nawadniania na
wielkość produkcji pierwotnej prerii.
- Czy azot / nawożenie azotem i woda / nawadnianie mają wpływ
na wielkość produkcji pierwotnej netto?

c) 1 – FAŁSZ, 2 – FAŁSZ, 3 – PRAWDA, 4 – FAŁSZ

1 p. za poprawne określenie
próby kontrolnej

1 p. za poprawnie
sformułowany problem
badawczy

1 p. za poprawną ocenę
wszystkich zdań

3. a) 400 razy

b) Elementy odległe o 0,1 mm uczniowie widzieli jako oddzielne
struktury (ponieważ odległość między nimi była większa niż
zdolność rozdzielcza mikroskopu).

c) Pozorny, powiększony, odwrócony.

1 p. za poprawną odpowiedź

1 p. za poprawną ocenę

1 p. za podanie trzech cech
obrazu

4. a) Prawidłowo sformułowane problemy badawcze: 1, 3.
Prawidłowo sformułowane hipotezy: 2, 5.

b) D
Uzasadnienie: Grupa kontrolna powinna być poddana tym
samym działaniom, co grupa badawcza, z wyjątkiem badanego
czynnika (owada zwalczającego stonkę ziemniaczaną).

1 p. za wybór wszystkich
poprawnych problemów
badawczych i hipotez
1 p. za poprawny wybór
dokończenia zdania
oraz za prawidłowe
uzasadnienie

5. a) Prawa Mendla powstały drogą indukcji, czyli przechodzenia 1 p. za poprawną odpowiedź

Page 39

produktem przemian materii jest mocznik, np.
ropucha szara, natomiast zwierzęta urykoteliczne
wydalają kwas moczowy, np. pszczoła miodna /
ślimak winniczek.

27. a) Kanały półkoliste – narząd równowagi.

b) U bezkręgowców tę samą funkcję pełnią statocysty.

1 p. za poprawną odpowiedź

1 p. za poprawną odpowiedź
28. a) Rozwój zarodkowy płazów przebiega szybciej w temperaturze

20C niż w temperaturze 13,7C.

b) Temperatura wody wczesną wiosną w Polsce powoduje
wydłużenie rozwoju zarodkowego płazów.

c) Płazy w Polsce składają jaja wczesną wiosną (pomimo
stosunkowo niskiej temperatury), ponieważ inaczej nie mogłyby
ukończyć całego cyklu rozwojowego przed nadejściem ochłodzenia
/ zimy / mrozów.

1 p. za poprawną odpowiedź

1 p. za poprawną odpowiedź

1 p. za poprawną odpowiedź

29. a) Sposoby rozmnażania bezpłciowego (trzy spośród podanych):
1. pączkowanie: stułbia / obelia / parzydełkowce / stułbiopławy
2. podział (podział poprzeczny, podział podłużny, strobilizacja,
fragmentacja ciała): wirki / pierścienice / gąbki / parzydełkowce /
ukwiały
3. regeneracja: gąbki / wirki / szkarłupnie / rozgwiazdy
4. wielozarodkowość (poliembrionia): niektóre owady
(pasożytnicze błonkówki, owadziarki) / pancernik

b)
Rozmnażanie bezpłciowe jest korzystne w stabilnych / stałych
warunkach środowiska, ponieważ umożliwia szybkie zwiększenie
liczebności (populacji). Natomiast rozmnażanie płciowe jest
korzystniejsze w niestabilnym środowisku, ponieważ zwiększając
zmienność organizmów, umożliwia przystosowanie / adaptację
gatunku (populacji) do zmian.

1 p. za podanie trzech
poprawnych sposobów
rozmnażania oraz dwóch
poprawnych przykładów
zwierząt do każdego z nich

1 p. za poprawną odpowiedź

30. Amoniak jest związkiem o dużej toksyczności, dlatego musi być
rozpuszczony w wodzie lub przekształcony w mniej toksyczny
związek. Zwierzęta wodne, które nie muszą oszczędzać wody,
wydalają bardzo rozcieńczony amoniak. Zwierzęta lądowe, które
oszczędnie gospodarują wodą, muszą przekształcać amoniak
w mniej toksyczny związek – mocznik.

1 p. za poprawną odpowiedź

31. a) Problem badawczy (jeden spośród podanych):
- Czy głowowe narządy wydzielania wewnętrznego wpływają
na proces linienia owadów?
- Wpływ narządów wydzielania wewnętrznego na proces linienia
owadów.

b) Larwy owadów tego samego gatunku, którym nie odizolowano
głowowych narządów wydzielania wewnętrznego.

c) Substancje / hormony wydzielane przez głowowe narządy
wydzielania wewnętrznego wpływają na prawidłowy przebieg
procesu linienia / są konieczne do prawidłowego przebiegu linienia.

1 p. za poprawną odpowiedź

1 p. za poprawną odpowiedź

1 p. za poprawną odpowiedź

Similer Documents