Download Musata Bocos & Dana Jucan - Fundamentele Pedagogiei Teoria Si Metodologia Curriculum-ului PDF

TitleMusata Bocos & Dana Jucan - Fundamentele Pedagogiei Teoria Si Metodologia Curriculum-ului
File Size566.4 KB
Total Pages167
Document Text Contents
Page 83

Criteriile logico-ştiinţifice/epistemologice se referă, în special, la următoarele: ►
Modernitatea sa, concordanţa cu noile orientări, tendinţe şi achiziţii din domeniile ştiinţei,
culturii, tehnicii etc, respectiv diminuarea sau chiar eliminarea/ înlăturarea decalajelor dintre
domeniile cunoaşterii şi ceea ce oferă şcoala. Abordările, modelele de lucru şi conţinuturile
vehiculate în procesul de învăţământ vor fi în consonanţă cu logica proprie domeniului de
cunoaştere corespunzător şi, fireşte, cu logica didactică (vezi criteriile pedagogice).
► Necesitatea ca elevii să îşi însuşească nu numai un volum de cunoştinţe, ci şi să îşi
formeze competenţe educaţionale complexe* atitudini, comportamente, conduite, să îşi
însuşească metode ştiinţifice de cunoaştere, moduri de a gândi specifice disciplinelor de
studiu, să fie iniţiaţi în cercetarea ştiinţifică, proprie domeniului etc.
► Orientarea practică a conţinutului învăţământului, evidenţierea dimensiunii lor practic-
aplicative, asigurarea caracterului operaţional al cunoştinţelor, competenţelor,
comportamentelor, conduitelor etc.
► Integrarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, contribuindu-se astfel la asigurarea
caracterului formativ al învăţământului şi la dezvoltarea integrală a personalităţii umane.
► înlăturarea graniţelor dintre ştiinţe, asigurarea punţilor dintre diferitele discipline şi
promovarea, cu deosebire, a interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii.
Criteriile pedagogice referă, în special, la necesitatea demersurilor de prelucrare metodologică
a conţinuturilor preluate din diferite domenii de cunoaştere în vederea:
- sistematizării şi accesibflizării lor;
- asigurării caracterului lor operaţional, instrumental şi funcţional;
- valorificării valenţelor lor formative şi informative;
- evidenţierii posibilelor aplicaţii practice;
- specializării lor;
- diferenţierii lor ş.a.m.d.
Principalele criterii pedagogice de alcătuire a conţinutului învăţământului sunt următoarele:
► Asigurarea unei analogii funcţionale şi a unei corespondenţe între logica didactică şi
logica ştiinţifică, în sensul că logica didactică trebuie să oglindească logica ştiinţei cât mai
fidel posibil, organizarea cunoştinţelor în interiorul unei discipline facându-se în funcţie de
specificitatea ştiinţei respective şi de structura logică fundamentală a acesteia.
► Asigurarea flexibilităţii conţinuturilor, îmbinarea celor corespunzătoare educaţiei
formale cu cele ale educaţiei neformale şi informale, adaptarea lor la aşteptările, nevoile şi
interesele educaţionale ale celor care se instruiesc, ale comunităţilor umane zonale şi
naţionale, ale societăţii.
► Asigurarea consistenţei interne a conţinuturilor instructiv-educative, respectiv
vehicularea unor valori educaţionale relevante, validate social şi pedagogic, şi infuzarea
permanentă a conţinuturilor cu astfel de valori.
► Asigurarea coerenţei conţihuturflor instructiv-educative, respectiv asigurarea
articulării elementelor de conţinut corespunzătoare felurilor curriculare, ariilor curriculare,
obiectelor de învăţământ, unităţilor de învăţare, capitolelor etc. şi însuşirea lor logică şi
sistematică.
► Accentuarea valenţelor formative ale conţinuturilor, care să influenţeze modelarea
personalităţii individuluiih ansamblul său.
► Realizarea şi menţinerea unui echffibru între cultura generală şi cultura de specialitate.
Criteriile psihologice de alcătuire a conţinutului învăţământului se referă, în special, la
următoarele aspecte;
► Adecvarea la particularităţile de vârstă ale elevilor, asigurarea accesibilităţii
conţinuturilor învăţării, a premiselor necesare dobândirii elementelor cognitive, afective şi
comportamentale infuzate în conţinuturi.

Similer Documents