Download Peringkat proses kaunseling PDF

TitlePeringkat proses kaunseling
File Size157.0 KB
Total Pages20
Table of Contents
              Resistan Penamatan
            
Document Text Contents
Page 2

Pada awal sesi, kaunselor tersebut haruslah menjadikan klien
lebih selesa. Kaunselor tersebut perlu menyatakan tujuan pertemuan
dengan jelas dan tekankan bahawa dirinya (kaunselor) sentiasa
prihatin dan bersedia membantu setakat yang terdaya. Dua komponen
penting yang perlu diambilkira di tahap ini ialah;


• Tempat sesi kaunseling

Sebelum memulakan sesi kaunseling, kaunselor haruslah
memikirkan dan menyediakan tempat serta menentukan masa yang
sesuai untuk berbincang tanpa banyak gangguan. Tempat yang selesa
dan menarik akan menggalakkan klien tersebut merasa selesa untuk
menghadiri sesi kaunseling dan seterusnya sesi tersebut dapat diadakan
dengan jayanya.

• Tahap kemampuan kaunselor dengan klien

Sebelum memulakan sesi kaunseling, kaunselor perlu
mengambil kira tahap kemampuan sama ada dirinya sendiri mahupun
klien. Kaunselor yang kelihatan letih akan menimbulkan rasa kurang
yakin di kalangan klien terhadap kaunselor. Selain dari itu, kaunselor
harus peka akan tahap kemampuan klien. Klien juga mungkin
kelihatan letih, lemah dan malas untuk bekerjasama. Dengan itu akan
terdapat juga keadaan di mana tahap kemampuan kedua-dua pihak ini
harus dititikberatkan sebelum memulakan sesuatu sesi kaunseling agar
proses kaunseling dapat dijalankan dengan lancar.

Apabila kaunselor dan klien masing-masing bersedia untuk
memulakan proses kaunseling, persetujuan antara kedua-dua pihak
bagi memulakan proses kaunseling mestilah dipersetujui. Brammer
(1973) menganggap persetujuan ini sebagai satu kontrak antara
kaunselor dan kliennya serta sebagai tanda persetujuan tanda
permulaan sesuatu proses kaunseling. Persetujuan antara kontrak ini
akan berubah pada bila-bila masa mengikut kehendak dan keadaan
klien itu sendiri.

Fasa dua. Semasa proses kaunseling

Setelah memastikan peringkat pra-persediaan berjalan dengan
lancar, perkhidmatan kaunselor boleh memasuki fasa kedua iaitu fasa
“semasa proses kaunseling”. Dalam fasa ini, beberapa peringkat
terlibat iaitu peringkat penyediaan dan kemasukan, penetapan,
penstrukturan, perhubungan, penerokaan, pengukuhan dan
perancangan.

(i) Peringkat penyediaan dan kemasukan

Page 10

terdapat hanya 5 hingga 10 minit lagi masa yang tinggal. Selepas itu,
klien boleh berfokus kepada perkara-perkara yang penting.

Sebagai alternatif pernyataan secara langsung, kaunselor boleh
menggunakan gerak badan bukan lisan untuk menunjukkan sesi tamat.
Contohnya melihat jam atau berdiri (Gladding, 2000). Gerak badan
adalah baik digunakan dengan indikator lisan untuk tujuan peneguhan
klien.

Ketika kaunselor ingin menamatkan sesi, rumusan boleh
membantu kaunselor ataupun klien untuk meringkaskan apa yang
berlaku dalam sesi. Kaunselor atau klien boleh merumuskan apa yang
berlaku iaitu ciri utama sesi dan akan diringkaskan kepada butir-butir
tanpa interpretasi. Ringkasan juga membolehkan kaunselor dan klien
sedar apa yang akan mereka perolehi dari luar sesi dan membekalkan
maksud menyelesaikan apa-apa salah faham.

Satu lagi yang penting dalam melakukan proses penamatan
ialah merangka sesi yang akan datang. Umpamanya,

Kaunselor : “Kita ada lima minit saja lagi, jadi saya rasa elok saya
rumuskan apa yang telah kita rundingkan dalam sesi
ini. Pada peringkat awal kedatangan tuan ialah untuk
membincangkan masalah tuan dengan anak remaja
tuan. Tuan rasa tidak dapat mengawal anak ini, begitu
juga isteri tuan. Jadi, dalam perbincangan kita, tuan
bersetuju untuk bekerja sama dengan isteri tuan. Tuan
mengambil keputusan untuk membincangkan masalah
ini dengan isteri tuan. Ini adalah beberapa langkah
yang akan tuan ambil dalam masa dua minggu ini.
Sekiranya tuan rasa perlu berbincang lagi setelah dua
minggu lagi dengan saya, tuan dipersilakan”.

Penamatan Perhubungan Kaunseling

Penamatan perhubungan kaunseling adalah berbeza dari satu
klien kepada klien yang lain. Kaunselor dan klien perlu bersetuju bila
perhubungan perlu ditamatkan. Umumnya, mesej lisan tentang
kesediaan untuk penamatan. Klien berkata “Saya berfikir, saya telah
banyak membuat kemajuan beberapa bulan yang lepas.” Atau
kaunselor menyatakan, “Anda kelihatan amat baik dan saya rasa anda
tidak perlu lagi menggunakan perkhidmatan saya.” Pernyataan ini
mencadangkan akan berakhirnya sesi kaunseling. Di antara contoh lain
iaitu;

Kaunselor : “Kita telah bertemu sebanyak lima sesi, saya
lihat tuan bertambah gembira sekarang. Tuan

Page 11

juga menyatakan yang tuan telah berjaya
berbaik-baik dengan anak tuan. Jadi, saya rasa
bolehlah kita memberhentikan hubungan
kaunseling ini. Saya harap tuan berjaya di
dalam kehidupan tuan”.

Penamatan juga melibatkan perubahan dalam diri klien ataupun
mencapai resolusi. Beberapa tingkah laku lain juga menandakan
berakhirnya sesi kaunseling termasuklah ketidaksungguhan klien
ketika sesi dijalankan, menarik diri, marah, bersedih atau bergantung.

Shulman (dlm Gladding, 2000) mencadangkan beberapa
perkara perlu diberi perhatian apabila sesi ingin ditamatkan seperti;

1. Memeriksa sama ada masalah atau simptom awal klien
telah dikurangkan atau dihapuskan.

2. Menentukan sama ada tekanan perasaan yang telah
dihasilkan membawa kepada penamatan kaunseling.

3. Menilai kebolehan untuk menangani persoalan klien dan
tahap pemahaman diri dan orang lain.

4. Penentuan sama ada klien boleh dihubungkan lebih baik
dengan orang lain dan boleh untuk mencintai dan dicintai.

5. Memeriksa sama ada klien dapat mencapai kebolehan
untuk merancang dan bekerja dengan produktif

Sekurang-kurangnya terdapat dua cara bagi memudahkan
berakhirnya perhubungan kaunselor-klien. Satu darinya menggunakan
fading. Dixon dan Glover (1984) mendefinisikan fading sebagai
penurunan yang beransur-ansur dalam struktur yang bukan semulajadi
dikembangkan dengan keinginan untuk berubah.

Dengan lain perkataan, klien secara beransur-ansur berhenti
menerima peneguhan tingkah laku dalam beberapa cara. Matlamat
yang diingini dalam setiap kaunseling membantu klien menjadi kurang
bergantung pada kaunselor dan sesi kaunseling lebih bergantung pada
diri mereka sendiri dan saling kebergantungan dengan orang lain.

Cara lain untuk melakukan penamatan ialah dengan membantu
klien mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah. Jika
kaunselor dapat membantu klien mempelajari cara yang berkesan
untuk menangani kesukaran, klien tidak memerlukan masa yang lama
untuk menamatkan perhubungan kaunseling. Ini adalah proses
generalisasi pengalaman kaunseling untuk digunakan. Proses ini
termasuklah menekankan pendidikan, pencegahan dan kemahiran
membuat keputusan pada setiap keputusan dan situasi krisis.


Resistan Penamatan

Similer Documents