Download Pnsr Booklet PDF

TitlePnsr Booklet
File Size3.2 MB
Total Pages88
Document Text Contents
Page 1

လူမမ်ိဳးၾကီး၀ါ၀ါဒီ နအဖ

သူ႕ဘ၀၊ သူ

သူ၏ ရ

စုေ

အသွ်င္

(သုိ

ဖ စစ္အ

သူ႕အေၾကာင

ရခုိင္ ျပည္သ

ေပါင္း ေရးသင္ပညာစ

႕မဟုတ္

အာဏာရွငင္း၊ သူ႕လုပ္

သူ ရခုိင္ ျပည

သား ေဖာ္ထု

စာရ

တ္)

ရင္မ်ားကုိ

ပ္ေဆာင္ခ်က

ျ ည္သားမ်ား

ထုတ္သည္။

ကုိ ျခိမ္းေျ

က္မ်ားကုိ

းကျခာက္သူ

သူ

Page 2


 

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းထုတ္ေ၀သည့္အၾကိမ္

(ပထမအၾကိမ္)ေစာင္ေရ

(၁၀၀၀)ထုတ္ေ၀သူ

ေလး၀တီ ရခုိင္တန္ေဆာင္ သုေတသန၀ုိင္း

မင္းဘာၾကီးလမ္း၊

ေဘာက္သီးစု ရပ္ကြက္

စစ္ေတြျမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္(၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ သမိုင္းသုေတသီ

ဆရာၾကီး ဦးဦးသာထြန္းေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀သည္။)

Page 44

44 
 

ႏြမ္းပါး သည့္ရခုိင္စာေပသမားမ်ားတတ္ႏိုင္သေလာက္ပံ့ပိုးေနျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္
ဤက့ဲသို ့မ၀ေရစာဆြမ္းႏွင့္ျမက္၀မ္းပူကုိ ေရ လုံျပဳတ္စားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထုိစဥ္က ဆန္ကုိ
စစ္ေတြဒီဂရီေကာလိပ္မိသားစုႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းမွ ရမ္းၿဗဲမိသားစု မ်ားကလွဴဒါန္း ၍သာ
ထမင္းစားရသည့္ဘ၀။ဤက့ဲသို ့ ဘ၀အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေက်ာင္းေန သံဃာအား
လုံး(ဆရာေတာ္ပညာစာရအပါအ၀င္)ေပါက္တူး၊ေပါက္ျပားကုိင္လ်က္ေနပူ မုိးရြာ မေရွာင္ ကန္တူးၾကသည္။
ကန္မွထြက္လာေသာေျမျဖင့္ အုတ္ဖုတ္ၾကသည္။ ၄င္းအုတ္ျဖင့္ေက်ာင္းေဆာက္ရသည္။
မင္းဂံရပ္ကြက္တည္ေထာင္လာခ်ိန္မွာေက်ာင္းသားမ်ားပညာေရးအခက္အခဲရိွလာသည္။
ကုိယ့္ဒုကၡႏွင့္ကုိယ္ျဖစ္ေနေသာ္ လည္း အဓမၼအိမ္ရာေရႊ ့ေျပာင္းခံရေသာ ရခုိင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ
မိမိတတ္ႏိုင္သမွ်ကူညီလိုစိတ္ျဖင့္အခမဲ့စာျပ ေပးၾကသည္။ စတင္ခ်ိန္ကမူလတန္းမွသည္
အထက္တန္း(န၀မတန္း)ထိ ေက်ာင္းသား/သူ ၉၀ေက်ာ္သည္။
ေနာက္ပုိင္းေက်ာင္းပရိေဘာဂမရိွသျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာရခုိင္ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုက၄င္းတုိ ့ပါ တီအဖ်က္သိမ္းခံရ၍
ရံုးသုံးပစၥည္းမ်ားကိုလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဘီရုိအခ်ဳိ ့ႏွင့္ ဆရာေတာ္ရခိုင္ျပည္အႏ့ံွထမင္း
အငတ္ခံရွာေဖြစုေဆာင္းထားေသာေက်ာက္စာ၊ေပစာ၊ဒဂါးမ်ားႏွင့္ျဖစ္၍ အတြင္းပုိင္းတြင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
ႏွင့္
အနည္းငယ္တူေသာ္လည္း၊အျပင္ပိုင္းတြင္ႏြားရုံႏွင့္အလြန္တူေပသည္။သုိ ့ေသာ္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကေတာ ့
သည္ျမင္ကြင္းကုိအလြန္သေဘာက်ၾကသည္။ဓာတ္ပံုမ်ားရုိက္ၾကသည္။
တခ်ဳိ ့ေရာက္လာသူမ်ားကေက်ာင္းဒကာသတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားလုိၾကသည္။ဆရာေတာ္ကမူေက်ာင္း
ဒကာသတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားလ်င္သူ ့လုပ္ငန္းမ်ားကုိ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ကုိစိုးရိမ္သည္။ပရဟိတ
အလုပ္မ်ားလုပ္ေသာအခါျပႆနာရွဳပ္မည္ကုိစိုးရိမ္သည္။သူက
သူ ့ေက်ာင္းသည္ရခိုင္တျပည္လံုးအတြက္ျဖစ္
ရမည္။ရခုိင္သားမည္သူမဆုိသြားလာခြင့္ရိွရမည္။၄င္းျပင္စစ္ေတြအပါအ၀င္ရခုိင္ျပည္၌
ေက်ာင္းကုိအေျခခံ၍
ညီညြတ္မွဳပ်က္ျပားရသည့္သာဓကမ်ားစြာရွိသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ေက်ာင္းဒကာခံမည္လူပုဂၢိဳလ္(သုိ ့)အဖြဲ ့အစ
ည္း
ကုိျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းမ်ားရိွခဲ့သည္။ယင္းသုိ ့ေၾကာင့္ေက်ာင္းရွင္ခံလိုေသာအုပ္စုတစ္ခ်ဳ့ိႏွင့္မိဘမဲ့ကေလးမေမြးမီ
က ပင္အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္။မည္သူမဆုိလက္ခံခဲ့၍လည္းတခ်ဳိ ့ကဘ၀င္မက်ခ်င္။သူက
မည္သူကုိးကြယ္သည္
မကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ထားျခင္းမရိွသည့္မည္သည့္ဒုကၡေရာက္သူကုိမဆိုလက္ခံသည္။
အဆုံးစြန္ရခိုင္သားမွန္လ်င္မည္သူမဆုိတည္းခြင့္၊၀င္ထြက္ခြင့္ရွိရမည္။ရခုိင္သားပိုင္ေက်ာင္း။တစ္ဦး၊တစ္ေ
ယာက္တစ္စု၊တစ္ဖြဲ ့ပိုင္အျဖစ္သူမခံယူလုိ။ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ရခုိင္တျပည္လုံးကိုေန ့စဥ္ထမင္းေကၽြးထားခ်င္သူ။
၁၉၉၅ခုႏွစ္မွစ၍
မိဘမ့ဲရခိုင္ကေလးငယ္မ်ားကုိေမြးေလသည္။ဘုန္းႀကီးကကေလးေမြးသည္ကိုတခ်ဳိ ့ကမႀကိဳက္
ၾကေပ။ရခိုင္သားမ်ားမည္မွ်ဆင္းရဲေနၾကသည္ကုိမိမိ၇င္ေသြးကုလားမ်ားလက္ထဲေရာင္းစားေနသည္ကသ

Page 45

45 
 

က္ ေသျပသည္။မိမိအေနႏွင့္ကရိကထမ်ားလွေသာဤလုပ္ငန္းကုိမလုပ္လိုေသာ္လည္း လုပ္မည့္သူမရွိ။
ကမၻာမီး
ေလာင္သားေကာင္ခ်နင္းေနၾကေသာအမ်ဳိးသီလေစာင့္ရခုိင္သားမ်ား။မၾကား၀ံ့မနာသာကုိယ့္ရင္ေသြးကုိ
ကုလား ဆီမွာေရာင္းစားေနၾကသည္။ေမြးကင္းစကုိလမ္းေဘးမွာလူမဆန္စြာစြန္ ့ပစ္သြားၾကသည္။
အမ်ဳိးႏွင့္သီလ
ကုိအသာထားကုိယ့္သားသမီးကုိပင္ေခြးစာေကၽြးေနၾကသည္။ကမၻာမွာရခုိင္လူမ်ဳိးဟာရွက္စရာအေကာင္း
ဆုံး ျဖစ္ေတာ့မည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ကဲ့ရဲ့မွဳမ်ားၾကားကေမြးကင္းစအရြယ္မွစ၊
ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မ်ားကုိကိုယ္တိုင္ႏို ့ ပုလင္းျဖင့္ႏို ့ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးသည္။မရြံမရွာ
ေသးမစင္တုိ ့ကုိေလွ်ာ္ဖြတ္သည္။ပုခက္လႊဲေပးသည္။တခါတရံအိပ္ မေပ်ာ္ေသာကေလးငယ္မ်ားကုိ
ေ၇ွးေခတ္ရခုိင္မင္းသမီးဧျခင္း၊ရခိုင္သာျခင္းကိုဆုိျပ၍ပင္သိပ္လုိက္ေသးသည္။
ငယ္စဥ္ကပင္နက္နက္ရွဳိင္းရွိဳင္းစြစဲြဲၿမဲၿမလဲုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာခရီးထြက္ရာဇ၀င္သမုိင္းမွတ္တမ္းရွာေဖြစုေဆာ
င္းဖုိ ့ ပင္အခ်ိန္မရေတာ့။သုိ ့ေသာ္လည္းမတတ္ႏိုင္။ကုိယ္ေ၇ြးခ့ဲေသာလမ္းျဖစ္သည္။
တဖက္မွာလူမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ်တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိလည္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။သူ ့မွာရိွေသာ
အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကုိေလးစားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ရခုိင္သားမ်ားကစုေပါင္းလွဴဒါန္းသည္။
ရခိုင္သမုိင္းအတြက္အကူအညီေတာင္းသူ၊ေဆြးေႏြးလာသူျပည္တြင္းျပည္ပသမုိင္းပညာရွင္ေတြကလွဴၾက
သည္။ တကၠသုိလ္ဆရာဆ၇ာမမ်ားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလည္းလာသည္။ ရခုိင္
ေတာင္ပုိငး္ကလည္းလာသည္။
ေျမာက္ပုိင္းကလည္းေရာက္သည္။ေက်ာင္းလည္းအေဆာင္မ်ားလာသည္။စည္လာသည္။သူမေပ်ာ္ပါ။
သူ၀ါသနာကေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္း၊သူလုပ္ေနရသည္ကေသးေခ်းေစာ္နံေသာကေလးထိန္း
အလုပ္။
စည္ပင္လာသည့္အခါအဖြဲ့ေပါင္းစုံကေနရာ၀င္ယူခ်င္လာသည္။ဒကာမ့ဲသည့္ရခိုင္ဘံုေက်ာင္း။လုိခ်င္သည့္
အထဲ
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားလည္းပါသည္။လူမွဳ၀န္ထမ္းကစည္းရုံးသည္။သူကမေပး။စစ္ဗိုလ္လာ၍ၿခိမ္းေျခာက္
သည္။သူလက္မခံ။အမ်ဳိးမ်ိဳးဖိအားေပးသည္၊သူမမွဳခဲ့။ေရႊ၀ါေရာင္တုန္းကလည္းအဖမ္းခံခဲ့ရေသးသည္။ သူ
အမွတ္မရွိ။ သူ ့လုပ္ငန္းကုိသူလုပ္သည္။လုပ္ႀကံေတာ့မည္သိလည္းသူေနာက္မဆုတ္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ကုလားမ်ားႏွင့္ရန္တုိက္သည္။တႏွစ္တစ္ႀကိမ္ဆိုသလုိအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းေနရသည္။
သူ ့
ေက်ာင္းကမၾကာခဏဆိုသလုိေထာင္ထဲအပုိ ့ခံရသည္။တဖက္မွာကူညီလိုသည္ဟုေၾကာင္းျပကာ၀င္လာ
သူမ်ား ရိွသည္။အစစသတိထားေနရသည္။က်န္းမာေရးခ်ဳိ့တဲ့လာသည္အထိ။ ေဒသစြဲမ်ားမွာယေန ့ထိ
မေပ်ာက္ေသး။ အမွန္ကုိလုပ္သည္။ သူေနာက္ဆုတ္လုိက္က ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိ
ရခုိင္ညီညြတ္ေရးမရႏိုင္သည္ကုိ သူျမင္သည္။ သေဘာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ေတာင့္ခံေန သည္။ မည္သို ့မွ်
တုိက္မရသည့္အဆုံးကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ တုိက္ခိုက္ခံလာရသည္။သုိ ့ႏွင့္တုိင္ သူေနာက္ မတြန္ ့ခဲ့ေပ။
အခ်ိန္တန္ရပ္သြားလိမ့္မည္ဟုသာယူဆထားသည္။ေမတၱာမပ်က္ခဲ့။
အင္ဂ်ီအိုတခ်ဳိးခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ ဂလုိေဘလုိင္ေဇးရွင္းအရလက္ခံသည္။၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္လုပ္ငန္းေကာ္

Page 87

87 
 

ဆရာေတာ္အရွင္ပညာစာရကုိ
အမ်ဳိးသာသစၥာေဖာက္ ငသံေဒြမ်ဳိးေႏြတစ္စုက ဆရာေတာ္ဘုရား၏ အပင္ပန္းခံျပီပ်ဳိးေထာင္ထားေသာ
ပ်ုိးပင္မ်ားကုိ လုိရွင္ေသာ
ေၾကာင္း နိုင္ငံတစ္ကာ အိန္က်ီအိုမ်ားကေပေသာေငြကုိလက္၀ါးၾကီးအုပ္ရွင္ေသာေၾကာင္း
မတရာအုပ္ခ်ဳပ္နီေသာ ဗမာစစ္ေခြးမ်ား
နန္ေပါင္းျပီးလုပ္ဇျခင္းျခင္ ငသံေဒြ မ်ဳိးေႏြစုရဲစစ္ထဲမွာ ဆရာေတာ္ကုိဖန္းျပီးေထာင္ခ်ပ္လုိက္ကယ္
ဆရာေတာ္ပ်ဳိးေထာင္ထားခဲေသာ
ဆရာေတာ္ရက္ပ်က္စီးမ်ားကုိ ငသံေဒြမ်ဳိေႏြစုကငါရုိ႕အပိုင္ရမည္ဟု စန္ေကာေလွာက္မွေစာက္မနက္ပဲ
စမ္စားခဲေသာေၾကာင္း ယခု
အခါအကုန္ပီးလုိက္ရသည္ အကုန္လုံးကုိသိန္ယူလားမွ ေနာင္တရေနၾကသည္မွာ
ငသံေဒြမ်ားရဲျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။

Comment by Win Zaw on August 10, 2010 at 3:00pm

ငသံဒယ္အေၾကာင္းေလ႔လာစီခ်င္ပါေရ

Comment by Arakan Monk on August 10, 2010 at 3:28pm

ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပီးထားေရ ရမၼာ၀တီပညာစာရလို႔ သံုးပီးပါ၊ ဆရာေတာ္က သူ႔မြီးရပ္ဇာတိ

ရမ္းျဗကဲၽြန္းကိုအစြဲျပဳပနာ ရမၼာ၀တီပညာစာရ၊ ေမာင္သွ်င္ႀကီး အစဟိေရ နာေမတိနန္႔ ရခိုင္ဆိုင္ရာ

သုေတသနစာတမ္းတိ ရီးသားနီခလို႔ပါ။

Comment by ရုိးမရံစီ on August 10, 2010 at 3:29pm

ဟုတ္ပါယင့္ အစ္ကို ၊အစ္ကို ေျပာေစာ္တိက ကေကာင္းအားရဖို့ေကာင္းပါယင့္ ၊ယင္းသူရ့ုိတိကို ေဒခ်င့္ထက္ေတာင္

နာက်ည္းေအာင္ ေျပာရပါဖို့သိမ့္ အစ္ကို။

Comment by Khine Mra Thein on August 10, 2010 at 5:39pm

ငသံေတြ၊ စံရဖြယ္တိ က်ဆံုးပါစီ

Comment by Htun Htun on August 10, 2010 at 8:16pm

ဆရာေတာ္အရွင္ရမၼာ၀တီပညာစာရကို လုပ္ၾကံေရ သစၥာေဖာက္တိိကုိ သားစဥ္ျမိန္းဆက္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းက

လံုး၀ပယ္ပစ္လိုက္ျပီးေက စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာအျဖစ္ ဆက္ဆံကပ္ပါလို ့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါေရ။

Page 88

88 
 

Comment by nyiwinaung007 on August 10, 2010 at 8:41pm

ေအငသံေတြအဖြဲ႕အဂုလည္းမေပ်ာက္နုိင္ပါသိမ္းကားေနာင္း...

Similer Documents