Download Rancangan Pemajuan Sekolah PDF

TitleRancangan Pemajuan Sekolah
File Size61.3 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 2

ii) Penilaian Strategi Terbaik:

BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1 SO: S1+O1 STI-
2 WO: W1+O2 ST2-

3 WO: W2+W4+O3 ST3-

4
SC: S3+S4+C1 ST4-


iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4
1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5)
2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab
3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat
4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan
5. Andaian keupayaan mengatasi halangan
6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat /

isu, misi dan visi.
7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan
8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas
9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini
Jumlah Skor
Keputusan
Ulasan Pemilihan kepada ST1
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.

iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana
1
2
3
4

Similer Documents