Download Rane Scenario PDF

TitleRane Scenario
File Size1.1 MB
Total Pages34
Document Text Contents
Page 1

RANE

Sr| an Dragojevi}

UNUTRA[ NJO S T K O L A

No}. D` ip » Pajero« . Vizura ka {ofer{ajbni. Neo{trina okolo, u o{trini je privezak
koji se klati. To je srpski grb sa dvoglavim orlom i ~etiri znaka S.

[ V AB A (off) : PONOVO Z AJEDNO, A, BATE...
Detalj. Stom ak obm otan zavojim a — po zavojim a se {iri krv.Okolo je raskop~ana
ko{ulja. Kam era se di` e preko grudi na kojim a je debeo zlatan lanac na ~ijem je
kraju zlatno raspe}é i penje se do Pinkija, krupno, m ladi}a od 16–17 godina. Pin-
kijevo lice je oro{eno znojem .

P INK I (off) : [ VABIN G L AS KAO DA JE STIZ AO ISPOD VODE...
RANE SU PONOVO PO^ EL E DA KRVARE... IMAO SAM OSE] AJ

KAO DA G RIC KAJU Z AVOJE I F U RAJU NAPOL JE... STVAR KA-

L IBRA, RO\ AC I...KAL IBAR OD KOG A RANA TE[ KO Z ARASTA...

[ VABA JE VOL EO TAJ KAL IBAR...JEBI G A, DE^ KO S U KU SOM!

[ VABA... MOJ ORTAK... (Pinki se okre}e ka suvoza~kom se-
di{tu.) [ TA?

Tek sada vidim o [ vabu, m ladi}á od 16-17 godina.
[ V AB A: L EPO JE [ TO TE PONOVO VIDIM BATE... BEZ OBZ IRA
NA... JEBI G A, KAKO SE [email protected] E...

P INK I : POSL EDIC E...
[ V AB A: NE...ONO, KAD JE SITU AC IJA @ E[ ] E Z AJEBANA...
P INK I : OKOL NOSTI...
[ V AB A: E TO JE TA RE^ ... MA JEBE[ @ VAKU ,[email protected] NO JE DA SMO
PONOVO Z AJEDNO...

Pinki ga pogleda i osm eh ne m u se.
P INK I (off) : U VEK SAM VEROVAO DA BI [ VABA Z NAO DA
[email protected] E MNOG O SME[ NIH I Z ANIML JIVIH STVARI DA NIJE BIO U

SVA\ I SA RE^ IMA... JEBI G A, VAL JDA JE I Z ATO MENI Z APAL O

DA ISPRI^ AM OVU PRI^ U ...

D`ip odlaze u no}.
Kroz prozor vidim o kolonu dem onstranata, nekoliko bubnjara sa bubnjevi-

m a, transparente.

[277]

[ O F E R: To je on a?!
G . S TE F AN: To je on a...

73.

Taksi ~eka na ulic i... Sneg opet provejava... G. Stefan izlazi iz sive zgrade sa veli-
kom kartonskom kutijom . U| e u taksi. Taksista spava... Prene se kad ovaj u| e...

G . S TE F AN ( tih o): Njen e stvari...

74.

Sirena trubi neprekidno: na ulic i, u pono}, gu`va vozila koja su se usred poledice
klizala i zakr~ila saobra}aj... Nervozni taksista koji vozi G. Stefana trubi pani~no
sve dok saobra}ajc ljutito ne pri| e...

TAK S IS TA (otvori prozor): Im am h itan slu~ aj...
G . S TE F AN: Ne... Ni{ta vi{e n ije h itn o...

75.

G. Stefan se, vuku}i kesu, popne uz stepenice... Otklju~ava... U| e u stan... Spusti
kesu, svu~e kaput i c ipele, sedne odm ah tu, pored vrata... Zuri u kesu sa Aninim
stvarim a... Ustane... Ode u kupatilo, um ije se... Sedi za stolom , jede m eh ani~ki...
Obla~i pi`am u, legne... Gasi svetlo... Le` i okrenut zidu... Odjednom , okrene se,
ustane, uzm e onu kesu, ode do njenih vrata: proba da li su zaklju~ana, na| e klju~
u kesi sa stvarim a, otklju~a, u| e... Zuri u njen krevet... Ode i uredno u orm an
skloni stvari iz kese... Onda pri| e krevetu, pogled m u padne na njene nao~are, le-
kove i svesku: KNJIGA UVR E DA...

^ u~ne pored kreveta... Zagrli njen jastuk... i bezglasno zarida... jeca sve sna-
`nije, ram ena m u se tresu, on se zgr~i, utih ne, udah ne duboko...

...I zajeca jo{ jednom ...*

[276]

*DNEVNIK U VREDA 1993 — p p : RTV Srbije — TV Beograd , » Dan film « i » Avala
film In tern ation al« d .d . Beograd — p s: G ord an Mih i} — r: Z d ravko [ otra — f:Veselko
Kr~ m ar — m : Du{an Karuovi} — sc : Slobod an Run d o — ko: Ivan ka Krstovi} — m t:
Milan Rad i~ evi} — gl:Vera ̂ uki} , Marko Nikoli} ,Vlasta Velisavljevi} , Milivoje (Mi} a)
Tom i} , Milutin Butkovi} , Olivera Markovi} , Bogd an Dikli} , Mira Ban jac , Miod rag
(Miki) Krstovi} , Nata{a ^ uljkovi} , Eva Ras, Dragom ir ^ um i} , Pred rag Milin kovi} —
m et:2.600— tp : 35 m m , kolor, st. — od : 1. 7. 1994.

Page 2

ULICA

Dan (nastavlja se {pica). Ponovo zag lu{uju}a tutnjava, o{tro, na rez , ulaz i u ka-
d ar zajed no sa slikom .

Jo{ uvek u d etaljim a — g usenice tenka, veliki to~kovi bornih kola, cev tenka.
U kad ar sve vrem e ule}e cve}e.

Priklju~uje se m uz ika, elem entarna (» Trible d ance« ) , basovi d aju pod r{ku
tutnjavi.

LE D INA.NAP U[ T E NO G R O B LJE

Dan. Dijabola se pom alja iza nad g robnog spom enika, baca kam en.
Kam en pog a| a jed an nad g robni spom enik. Iza spom enika je Pinki.Proviruje.

P INK I: U S T A[ K A P I^ K O !
Doleti nov kam en. Pinki se brzo povu~e.

Tutnjava tenkova je ja~a, pribli`ava se.

ULICA

Nastavak {pice. Tutnjava i m uz ika. Delovi oklopnih voz ila u pokretu, kroz d im i
pra{inu.

LE D INA.NAP U[ T E NO G R O B LJE

Pinki h itne kam enicu ka olupini. Dijabola se sakrije.
S a d rug e strane, polako se privla~i [ vaba.Zam ah ne i baci kam en ka Dijaboli

koji g a ne vid i.Kam en pog od i Dijabolu u tem e.On jekne, zatetura se, nao~ari m u
polete na z em lju.

Pinki pod ig ne ruke u znak pobed e i potr~i ka olupini.
[ vaba tako| e pritr~ava.

[ V AB A: JE L S E P R E D AJE [ !? (Dijabola se prid i` e, uplakan.
Pipne tem e a ond a ug led a svoju raskrvavljenu ruku.Pinki
vid i krv.) D IJAB O L A... E , IZ VIN I...

Pinki pod i` e Dijaboline nao~ari sa z em lje i d aje m u. Dijabola stavlja polom ljene
nao~ari. Uplakan je.

D IJAB O LA: N IS AM H R VAT !
[ V AB A: N IS I N I S R B IN ! S R B I N E P L A^ U K O P I^ K E ! JE L S I R A-
Z U M E O ?

Dijabola g a pog led a upla{eno kroz napukla stakla nao~ara.

[279]

ULICA

Dan . Vid e se sam o gu sen ice ten ka koje se okre}u . ^ u je se zaglu {u ju }a tu tn java.
Ovom z vu ku se polako priklju ~u je sem plovan z vu k ten kova i realan z vu k ko-

lon e ten kova. Tu tn java.
Po~in ju m u tac ije {pice.

NO VO B E O G R AD S K I P AVILJO NI.LE D INA.NAP U[ T E NO G R O B LJE

Dan . Natpis n a crn om : B E OG R A D, JE SE N 1991.
Tu tn java kao d a d olaz i iz d aljin e.
Periferija B eograd a, zapu sten i prljav kraj. Stan ovn i{tvo je prete` n o rad n i~ko

i n i` i ofic iri arm ije.
Na n ad realan n a~in prepli}u se ogrom n e beton ske vi{espratn ice i tro{n e u d ` e-

rice, n alik n a ~u ven e braz ilske Favele. Sved oc i sm o ~in jen ice d a B raz il n em a ta-
piju n a ovu vrstu c iviliz ac ijske tekovin e.

P INK I (off) : [ VAB A I JA OD R AS L I S M O U @ E [ ] E Z AJE B AN OM
KR AJU , U @ E [ ] E Z AJE B AN O VR E M E , AKO Z N A[ [ TA O] U D A

[email protected] E M ... AKO N E Z N A[ — KO TI JE B E KE VU ... ( K am era {ven -
ku je pa sa z grad a d olaz i d o iz gorelog fi}e od koga je ostao
sam o kostu r. Fi}a se n alaz i n a m alom n apu {ten om gro-
blju , n ed aleko od vi{espratn ica. Trid esetak {to n ah eren ih ,
{to oboren ih spom en ika, polom ljen e plo~e obrasle u korov.
Na » kecu « sed e Pin ki, [ vaba i Dijabola, klin c i od 12 god i-
n a. Pin ki i [ vaba su m r{avi klin c i, Dijabola je d ebeo klin ac
sa n ao~arim a.) PA M OR AM O N E KAKO D A S E POD E L IM O...
D IJAB O LA: A [ TO JA D A B U D E M H R VAT?
[ VAB A: PA ] AL E TI JE B IO H R VAT.

Dijabola vrti glavom .
D IJAB O LA: S L OVE N AC ...
P INK I: IS TI KU R AC , D R U G O PAKOVAN JE ! [ VAB A I JA PR OTIV
TE B E !

[ VAB A: B IR AJ TVR \ AVU !
Pin ki i [ vaba ska~u sa olu pin e.

Dijabola gled a za n jim a.
D IJAB O LA: E , N IS M O VI[ E KL IN C I D A S E G A\ AM O... !!

Dijabola n e u speva d a zavr{i svoju re~en icu .
U kad ar u le}u kam en ice i poga| aju lim oko Dijabole. Dijabola ska~e i krije se

iza olu pin e.

[278]

Page 17

[VAB A (uhvati ga za ruku): ̂ EKAJ!
^ ovek u| e u d nevnu sobu. Pali svetlo. Prva stvar koju vid i je Pinki koji m u d r` i
pi{tolj uperen u glavu. Pored njega je LIDIJA .

Klinci prepoznaju Lid iju. Lid ija se osm ehne. Diskretno im m ahne.
Stuba~ posm atra zapanjeno. Vid i d a je sef otvoren.

S T U B A^ : KO S TE VI?
[VAB A: H ORDE U S TA[ KIH PL A] ENIKA I AL IJINIH F ANATI-
KA! DO[ L I S M O DA TI JEBEM O KEVU [ TO NAS PROZIVA[ PRE-

KO DNEVNIKA!

S T U B A^ (lagano prilaz i) : ZA KOJU S L U @ BU RADITE?... NI-
S U PARE, JEL DA... TO [ TO S E PRI^A ZA M OJU POS ETU KNINU ,

VERU JTE, G L U POS TI, JA S AM L OJAL AN, NIKAD NE BIH ... S AM O

DA POZOVEM @ IKIC U , M [email protected] E?

[ vaba gled a u Pinkija. Pinki jo{ uvek d r` i pi{tolj. Gled aju se zapanjeno, ne razu-
m eju Stuba~evu ̀ vaku. [ vaba skupi prste obe ruke, napravi senku vuka na z id u.

[VAB A: VIDI ZEKU ... NA » DNEVNIKU « .
Stuba~ gled a zapanjeno. Lid ija po~ne d a se kiko}e. Stuba~ se osm ehne, kao d a je
sve shvatio.

S T U B A^ : M AL I... DAJ M I PI[ TOL J...
Krene ka Pinkiju. Pinki m ahinalno opali. Metak pogod i Stuba~a u srce. Skljoka
se. Pinki je skam enjen. [ vaba iz gled a pod jed nako fasciniran i zapanjen.

[VAB A: U JEBOTE, BATE,VIDI G A, M RTAV!
Pri| e Stuba~u koji le` i i m une ga nogom .Lid ija ih hlad nokrvno posm atra.

L ID IJA: JEL VAS ZANIM A KO JE @ IKIC A?
Pinki m ahinalno okrene pi{tolj ka Lid iji koja stoji na istom m estu. [ vaba gled a u
Lid iju.

[VAB A (Pinkiju) : ROKNI JE!
Pinki sam o d r` i pi{tolj uperen u nju.

L ID IJA: DOL AZITE S L EDE] E S REDE U Puls asfalta... [email protected] I?
Pinki jo{ uvek d r` i uperen pi{tolj ka njoj. Ne m o` e d a veruje {ta je ~uo. I [ vaba d e-
luje fascinirano.T o je ispunjenje njihovih snova.

[VAB A: [email protected] I...
Lid ija pogled a u m rtvog Stuba~a na z em lji.

L ID IJA: ROKNITE G A I U G L AVU [email protected] U DA IZG L EDA KAO KL JU -
NOVS KO ODRA\ IVANJE... [ U PAK,TU C O M E DVAPU T ZA OS AM

DANA! NA M AL DIVIM A, ZAM IS L ITE!A L EP[ E OD KOR^U L E!

(Mrtvom Stuba~u.) PU !
[VAB A: OD ̂ EG A?

Lid ija d igne pogled i nam igne im .
L ID IJA: NEM A VEZE, M AL I... NIS M O S E VIDEL I...

Sa sm e{kom napu}i usta i napravi pokret kao d a ih rajfer{lusom zakop~ava.
Mahne im koketno i klate}i kukovim a iza| e.

[309]

P INK I (off) : BIL A JE TO DIJABOL INA INF ORM AC IJA... NEKI
S TU BA^,VODITEL J DNEVNIKA... ORTAK OD NJEG OVE KEVE...

R E Z ID E NC IJAL NA ̂ E T VR T

P INK I (off) : OD BRIG E ZA S RPS KI NAROD ODM ARAO S E NA
M AL DIVIM A... TAM O JE BAR TREBAL O DA BU DE...

Pinki i [ vaba su ispred vile. Pinki se osvr}e. [ vaba ga povla~i. Preska~u ograd u.

VIL A

[ vaba razbija staklo na zad njim vratim a. Ulaze u ku}u. [ vaba d r` i baterijsku
lam pu. Pinki vad i pi{tolj. Ulaze kroz kuhinju u d nevnu sobu. [ vaba {ara bateri-
jom po ogrom noj d nevnoj sobi. Soba je napunjena skupim ali ki~erajskim , pseud o
klasi~nim nam e{tajem , tepisim a. Na z id u su slike. Na jed nom z id u je uram ljena
velika Stuba~eva fotografija sa Milo{evi}em . Baterija osvetli sliku.

P INK I : U JEBOTE... OVDE IM A G ENG I S INE... ([ vaba pri| e
uram ljenoj fotografiji i skid a je sa z id a. Iza slike na z id u
ukazuje se m ali sef.) [ TA JE DIJABOL A REKO ZA [ IF RU ?
[VAB A (okre}e broj~anik na sefu) : 4. S EPTEM BAR 1988...^E-
TIRI, DEVET, OS AM , OS AM ...

P INK I : [ TA JE TO... DATU M KAD JE JEBO ZADNJI PU T?
[VAB A: DATU M NEKE S EDNIC E... KOG A BOL I KARA!

^ uje se z vuk autom obila koji se pribli`ava i zaustavlja ispred ku}é .

NAT P IS NA C R NO M

ZA M L A\ E OD DVADES ET I PET G ODINA
^etv rti septem b a r 1988. Osm a sed n ic a

Pred sed nik Milo{evi} d olaz i na vlast u Srbiji

S E F

Pinki i [ vabu blenu u sve`anj nov~anica... Ispred ku}e se zaustavio taksi. Iz tak-
sija iz laz i d ebeo ~ovek u havajskoj ko{ulji pra}en d evojkom . ^ ovek oko vrata im a
ogrlicu od cve}a, kao i d evojka. (Gled am o ih sa le| a.) ̂ uje se petljanje na glavnim
ulaznim vratim a. [ vaba povla~i Pinkija ka jed nom uglu. Gasi bateriju.

P INK I : E DO M OJEG A, PAL IM O...

[308]

Page 18

PINKIJEV S T AN

Otvaraju se vrata Pink ijeve sobe, ofarbana u crno i Pink ijev }ale, Stojan upada u
sobu. Po~inje da se osvr}é po Pink ijevoj sobi.

S T OJAN (van sebe): SVE SAM IH SKINUO, ELIMINISAO, NE-
] E ON MENI NA ZID NEGO PR ED, PR ED ZID... (Stojan ugleda
svog sina, zapravo njegovu glavu. Gleda po sobi, razne po-
stere.) JEL IMA I KOD TEBE NEKA SLIKA OVOG IZDAJNIKA?!
PINKI: A KOG TO, ] ALE?

Stojan ga pogleda sa me{avinom mr`nje i prez ira. Pljune na pod.
S T OJAN: E, LAKO VI @ IVITE! JO[ ] U I DA VAM ZAVIDIM, PIZ-
DA VAM MATER INA DE^ IJA! (Pogleda sina jo{ jednom.) MA
O] U KUR AC !

Stojan iz le}e napolje. U dnevnoj sobi je upaljen TV. Vidimo iz ve{taj o trijumfu
h rvatsk e ofanz ive na srpsk u enk lavu Krajinu. na slic i h rvatsk i vojnic i postavljaju
h rvatsk u zastavu na Kninsk u tvr| avu. Pink i baca prek riva~ sa sebe.

U odelu je, jo{ ste` e u ruci pi{tolj.

T ER AS A PINKIJEVOG S T ANA

Stojan na terasi, u majc i na bratele i ga}ama. Ljudi idu ulicom k ao da se ne de{a-
va ni{ta. Kom{ija trese tepih , va`nija mu h igijena od pada Krajine.

S T OJAN: IZDAJA!!! MAJKU VAM JEBEM!!! MAJKU VAM JEBEM!
IZDAJA!!!! SR PSKU STE ZEMLJU PR ODALI, MAMU VAM JEBEM!

SVETU SR PSKU ZEMLJU KR AJINU !!!!

Majk a iz laz i na terasu.
M AJKA: NEMOJ STOJANE, NEKO ] E DA ZOVE MILIC IJU!
S T OJAN: MILIC IJU! PA NEK ZOVU, MAJKE IM GA KR VAVE JE-
BEM! EVO ZA MILIC IJU!

Stojan sk ida majicu i ga}e. Ok re}e golo dupe k a ulic i.

PINKIJEV S T AN. S OB A

Pink i i dalje le` i na k revetu. Iz off– a se dopire }aletova dernjava.
PINKI: NIJE VI[ E BILO LUDOG KUR ETA DA IZA\ E NA PR O-
ZOR I DA MU SE NAJEBE MILOSNE KEVE... JA SAM SADA TO MO-

GAO LADNO DA UR ADIM, ALI, LEPO JE DA PUSTI[ ̂ OVEKA DA

SE MALO IZDUVA, [email protected] E EMOC IJE, POGOTOVO KAD JE U PI-

TANJU R O\ ENI ] ALE, PA JEL DA R O\ AC I?

[ 3 1 1 ]

[ VAB A: ZVALA NAS JE U EMISIJU!? NAS! (Obrati se mrtvom
Stuba~u.) ESI ^ UO GLAVONJA!!!!

[ vaba uzme pi{tolj iz Pink ijeve {ak e. Pri| e Stuba~u i rok ne mu jo{ jedan metak u
glavu.

[ VAB IN S T AN

Jutro. Pink i i [ vaba ulaze u stan. Pink ijeva baba sedi nepomi~no pored radija.
G L AS S A R AD IJA (off) : HR VATSKE JEDINIC E NAKON DVO-
^ ASOVNOG GR ANATIR ANJA KR ENULE SU U SVEOP[ TI NAPAD

NA KNIN...

[ vaba ne prime}ú je da je baba sk amenjena, muva se po k uh inji.
[ VAB A (Pink iju): JEL SI GLADAN?... BABA, JEL SI BILA U PR O-
DAVNIC I?... ALO! (Pink i tek sada prime}uje da ne{to nije u
redu. Pre| e ruk om babi prek o lica. Baba ne trep}é , gleda u
prazno.) BAKO... DA NISI NA[ LA ONAJ BELI PR AH ISPOD MOG
DU[ EKA?... BAKO, JEL ^ UJE[ [ TA TE PITAM? (Ok re}e se Pink i-
ju.) JEL SAM TI R EKO DA KR EKOVE DR @ IMO DALJE OD NJE?
(Ok re}e se Bak i.) BAKO...
PINKI: NIJE TO... SLU[ AJ R ADIO...
G L AS S A R AD IJA (off) : JO[ SE NE ZNA BR OJ @ R TAVA ALI SE
STR AHUJE DA BI ON MOGAO DA BUDE VELIKI...

[ VAB A: PA [ TA, OPET SE INDIJANC I R OKAJU... AJMO MI NA
KOBAJU...

Pink i se sasvim pribli` i babi i unese joj se u lice.Ali bak a ne reaguje. Zuri u prazno
dok spik er sa radija obave{tava o potpunom slomu Srba pod h rvatsk om ofanz i-
vom na srpsk u enk lavu.

PINKIJEV S T AN

Pink i pok riven do glave, samo mu je jedna ruk a napolju. Pu{i d`oint.
PINKI: BILO JE I DR UGIH KOJI NISU SPOR TSKI PODNELI PAD
KR AJINE... NA PR IMER ...

PL AVI D IM PINKIJEVOG D @ OINT A

Srbija, 4 . av g u st, 1 9 9 5 .
Stojan do` ivljava prosvetljenje

[ 3 1 0 ]

Page 33

Pinki ne odgovara, prstom tra` i ranu opipavaju}í zavoj. Napravi bolnu grim asu
kada prona| e m esto gde je u{ao m etak.

PINKI: ODM AH IS POD S R C A.
[ vaba se zavali u razdrndano sedi{te kola. Uzdah ne duboko. Povu~e poslednji
dim d`ointa i baci opu{ak. Stavi ruke iza glave. Izgleda kao da je na m oru, udo-
bno zavaljen u lige{tul.

[ V AB A: PU S TI NE K U M U ZIK U , BATE ...
Pinki odlazi do d` ipa i pu{ta m uziku. Vra}á se i staje naspram Svabe. Pinki po-
digne pi{tolj. [ vaba ga posm atra.

PINKI: @ M U R I...
[ vaba odm ah ne glavom .

[ V AB A: S AM O TI U @ IVAJ, BATE !
PINKI (odlu~nim glasom ) : @ M U R I!

[ vaba poslu{no zatvara o~i. Nakezi se. Pinki pa` ljivo ni{ani. Ruka m u drh ti.
Drugom rukom podupre ruku u kojoj dr` i pi{tolj.

[ V AB A ( ` m ure}i) : JE L TI DR H TE R U K E ...
PINKI: NE ... I NE S E R I VI[ E ! ( K am era odlazi u total.Vidim o
kola sa upaljenim farovim a, dve siluete pod svetlo{}u faro-
va i pun m esec na nebu. Za~uje se pucanj. Jedna silueta se
svali na zem lju. [ vaba le` i nepom i~no na boku sa glavom
u pra{ini. Pinki m u brzo prilazi. Zabrinuto se nadnosi nad
njim , podi` e ga.) DAJ DA VIDIM R ANU ...

[ vaba se dr` i rukom izm e| u grudi i stom aka.
[ V AB A ( jedva ~ujno, sa ogrom nim naporom u glasu, {i{te-
}i) : VIDE ] E [ JE POS L E ... JE BE [ PR E VIJANJE ... OVA TI JE BIL A
DOBR A... (Sa naporom se uspravlja na noge.) DA ZAVR [ I-
M O, BATE ... IZJE DNA^ E NJE U POS L E DNJE M M INU TU ...

Pinki tako| e ustaje. [ vaba se klati.
PINKI: BU DI M IR AN R O\ A^ E ...

Pinki nani{ani [ vabi u ram e. Odjekne pucanj. Metak pogodi [ vabu u vrat. [ vaba
ostaje da stoji. Pinki pogleda iznena| eno, po{to je pucanj do{ao sa druge strane.

[ V AB A: PR OM A[ AJ, BR ATE ...
Pinki brzo povla~i [ vabu na zem lju. Nalaze se iza m alog nasipa koji ne predsta-
vlja odbranu. Ne sm eju ni da pridignu glavu. Odjednom se za~uje Dijabolin glas.

D IJAB O L A: PI^ K E TINE !
[ V AB A: OVO JE S M E [ NO BATE !

Sm eju se. Pinki m alo podigne glavu. Ugleda Dijabolu iza krntije od » F i}e« . Di-
jabola opali. Metak pogodi konzervu tik ispred njih ovih glava. [ vaba i Pinki zabi-
ju glave u blato.

D IJAB O L A: BA[ NJU S TE M OR AL I, BA[ NJU ! ZA TO ] U VAM
JE BATI K E VU ! U BIO S AM K U R E TA I VAS ] U , PIZDU R INE , I VAS

] U !

[341]

Pinki odlo` i pi{tolj, prilazi [ vabi koji stenje od bola. Zagrli ga.
PINKI: JE L S AM TE U PL A[ IO?
[ V AB A: PR E S TO S AM DA [ TU C AM ... U JE BOTE ...

Pinki m u no` em cepa pantalone. Ukazuje se sve`a prostrelna rana na butini.
[ vaba posm atra svoju ranu.

[ V AB A: S AD IM AM K OM PL E T... JE L S I POG ODIO M E S TO?
Pinki stavlja gazu na [ vabinu ranu. Obm otava zavoj.

PINKI: S K OR O...
[ V AB A: VODI R A^ U NA O S VOM OR TAK U , M OL IM TE ...

[ vaba jekne. Pinki prite` e zavoj.
PINKI: G DE ] E M O S ADA?
[ V AB A: ZAG R E J S E JO[ M AL O... DA NE PR OM A[ I[ OVU BL IZU
S R C A... ( [ vaba razm i{lja, neodlu~an je.) AJM O NA... (Poka-
zuje na desni bok) AJM O OVDE ...

Pinki repetira pi{tolj.
PINKI: DOBAR IZBOR ...

Pinki podi` e pi{tolj i usm eri ga u [ vabin bok. [ vaba zatvori o~i. Pinki ni{ani
nekoliko sekundi. Onda opali. [ vaba jekne i preturi se sa sedi{ta.

Pinki m u prilazi i podi` e ga. [ vaba stenje.
[ V AB A: DOBR O JE ... U [ O S AM U F AZON... (Poku{ava da se
sm eje. Sm eh m u vi{e li~i na krkljanje. E lipsa. [ vabin bok je
previjen {irokim zavojem obm otanim oko pasa. Pinki sedi
pored njega. Sm otali su d`oint i duvaju. Na nebu sija pun
m esec.) JO[ U VE K VODIM S A 4:2, BATE ... DA NAS TAVIM O...
PINKI: 4:4...OPAS AN R E ZU LTAT! K AD JE ̂ E TIR I– ^ E TIR I ONDA
ZNA[ DA JE TE K M A BIL A M R AK ... JE L DAL A ZVE ZDA S K OR O

NE K OM ̂ E TIR I G OL A?

[ vaba povu~e dubok dim .
[ V AB A: NE PR ATIM VI[ E , BATE ... K U R TON OD IG R E ...VAL JDA
IM F AL I... ONO...

PINKI: M OTIVAC IJA...
[ V AB A: E TAJ K U R AC ! K O S E JO[ L [email protected] I NA F U DBAL , BATE ...
S AM O DIL E JE ...

PINKI: JE BE [ G A, ^ OVE K TR E BA DA S E L [email protected] I NA NE [ TO...
[ va b a k lim n e g la vom .

[ V AB A: A [ TA K AD NE NA\ E [ NI[ TA DA S E L [email protected] I[ ?
PINKI: ONDA S I VAL JDA NAJE BO...
[ V AB A: JE BE [ G A, VIDI TVOG ] AL E TA... [ TA JE IM AO OD L O-
@ E NJA, BATE ? BOL JE JE OVAK O, [ TA NAM A F AL I?... AJM O NA

[email protected] E [ ] U R ANU ! (Pinki raskop~ava ko{ulju. Ispod ko{ulje
se nalazi zavoj. Zavoj je sav crven natopljen krvlju.) NE IZ-
G L E DA BA[ DOBR O, BATE ... JE L BOL I?

[340]

Page 34

kija u g rudi i u stomak. Slika prelaz i u slow–motion. Kamera je iz ruke kadrovi su
razmazani. Pinki pada.

NAT P IS NA C R NO M

Pinkijeva smrt
Autor

DIJABOLA

L E D INA

P INK I (off) : I EVO NAS, NA KRAJU SMO PRI^ E, RO\ AC I.. PA-
DA MI NA PAMET ONA H IPI @ VAKA, KAO, G OTIVNO JE DA U M-

RE[ MLAD, BU DE[ LEP LE[ ... NEG O, OVAJ LE[ ] E BITI SAMO

MLAD, RO\ AC I... SAMO MLAD... (Krupan plan Pinkija. Pla-
men koji suklja iz mraka, cevi revolvera. Pinki za~u| en po-
smatra sebe, svoje meso koje se rasprskava od olova... Na
kraju se ru{i na z emlju. Pinki le` i na z emlji, osmeh uje se.
Dijabola svla~i sa sebe ode}u. Pinki g a posmatra. Dijabo-
la, sasvim g o, obliven krvlju od rane, ska~e u nekoj vrsti
pobedni~kog plesa, vi~u}i — DU LE SAVI] !!! DU LE SAVI] !!!
Off.) JEBE[ G A, @ IVELO SE INTENZIVNO, ZAJEBAVALO! VI MI-
[ EVI [email protected] ETE SAMO DA MI PLJU G ATE, SVESNI STE TOG A, A!

DONEKLE MI JE KRIVO [ TO NISAM STIG AO DA VIDIM TO INO-

STRANSTVO, JEBE[ G A, NE [email protected] E ̂ OVEK SVE DA STIG NE U @ I-

VOTU , AL KO G A JEBE, [ U PC I I OVDE I TAMO, KAKE VEZE IMA,

E JEDINO ZA TU C RNKINJU [ TO JE NISAM KARAO, TO MI JE

MALO @ AO, A ZA ONU AJFELOVU KU LU [ TO KU RE PRI^ A, ZA

NJU ME RO\ AC I, ZABOLE PATKA... (Pinki pada na z emlju,
upada u krupan plan. Off.) KEVE MI...KRAJ, RO\ AC I.*

Sedma verz ija, jun 1997.

[343]

Dijabola opali opet. Metak proleti iznad njih ovih g lava.
[ V AB A: DIJABOLA! PA [ TO TI SE BA[ NA NAS DIG O?

Dijabola proviri iz a olupine.
D IJAB O L A: ZNAM DA NEMATE MU NIC IJE, PIZDU RINE...
BU [ I] U VAS POLAKO! DOLAZIM PO VAS PI^ KE!!!

P INK I : JE LI, DIJABOLA, OPET TI G LU MI[ U STA[ U , A... BIRAJ
TVR\ AVU !

D IJAB O L A: E, JA BIRAM [ TA G LU MIM SADA! JA BIRAM!
P INK I : PA AJDE, BIRAJ!

Iza krntije ti{ina. Ne ~uje se ni{ta i ne vidi se Dijabola. Kao da ne zna {to bi g lu-
mio, sad kada mu se pru`a prilika da izabere stranu u ig ri.

[ V AB A: SAMO NEMOJ DA G LU MI[ KRIMINALC A, PO[ TO SI
PI^ KETINA! TO TI NE IDE! G LU MI KEVU PA DA TE KARAMO!

Dijabola se pojavljuje iza krntije i kre}e ka njima. Na licu mu se vidi da je lud od
besa. Pinki i [ vaba ne mogu da pretr~e do zaklona svojih kola jer je predaleko.

Pinki ste` e pi{tolj.
P INK I : JEDAN METAK, BRATE... IDEM DA MU JEBEM KEVU ...

[ vaba g a {vrsto zag rli. Ne dozvoljava mu da ustane.
[ V AB A: SAMO ZAJEDNO...KO U DOBRA VREMENA...

Pinki klimne g lavom.
P INK I : VATROMET BRATE...

Poka`e na pi{tolj.
P INK I : KO ] E?
[ V AB A: SAMO G A TI SKENJAJ, BATE...

Njih dvojica ustaju zajedeno, zag rljeni. Dijabola zastaje. Dr` i pi{tolj podig nut ka
njima.

[ V AB A: O] EMO KVIZ DIJABOLA... PARE, SLAVA, OSVETA, A?!
Njih dvojica se vuku ka Dijaboli. Pinki dr` i pi{tolj u ruci. Ruku dr` i uz telo.

D IJAB O L A: PA...ZADOVOLJSTVO,VALJDA...
Dijabola opali u [ vabu. Pog a| a g a u nogu. [ vaba se zanese. Udaljeni su 7–8me-
tara. Dijabola po~ne da se smeje. Pinki i [ vaba se polako vuku ka njemu.

P INK I (off) : ZANIMLJIVO KAKO MOZAK DOBRO [ LJAKA U
OVAKVIM TRENU C IMA, RO\ AC I...KAO, NEKE KOC KIC E SU SE

[email protected] ILE I SVE SAM JASNO VIDEO...MI SMO ISTREBILI MATOR-

C E KOJI SU BILI SAMO H RABRI... SJEBALI SMO IH JER SMO BILI

LU \ I OD NJIH ... SADA NAS, LU DE, SJEBAVAJU NENORMALNI...

VALJDA SE TO ZOVE... EVOLU C IJA, RO\ AC I... ( [ vaba se odje-
dnom odbaci od Pinkija zdravom nog om i poleti na Dija-
bolu.) NE!

Dijabola po~ne da puca » eg z ibiciono« , iz a le| a, ispod podig nute nog e, smejuí se.
Pog a| a g a u rame, u stomak. Pinki di` e pi{tolj i opali jedan metak. Pog a| a debe-
log Dijabolu u g rudi.Dijabola se zanese ali nastavlja da puca.U padu pog a| a Pin-

[342]

* RANE — pp: » C obra film « , Beograd , » Pan d ora film « , Fran kfurt n a Majn i — ps:
Sr| an Dragojevi} — r: Sr| an Dragojevi} — f: Du{an Joksim ovi} — m : Aleksan d ar-Sa-
{a H abi} — sc : Aleksan d ar Den i} — ko: Tatjan a Dragojevi} — m t: Petar Markovi} —
gl: Du{an Peki} , Milan Mari} , Pred rag-Miki Man ojtovi} , Dragan Bjelogrli} , Bran ka
Kati} , Nikola Kojo, Vesn a Trivali} , Zorka Man ojlovi} , G oric a Popovi} , Dan ilo Bata
Stojkovi} ,Fe| a Stojan ovi} — m et:3.010 — tp:35m m ,kolor,vajd skrin — od :15. 5. 1998.

Similer Documents