Download re in Karate PDF

Titlere in Karate
File Size6.7 MB
Total Pages290
Document Text Contents
Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI şi SPOPRTULUI
al REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 796.853.26:615.8
SLĂVILĂ MIRCEA
STRATEGII DE RECUPERARE A TRAUMATISMELOR

ÎN KARATE-DO SHOTOKAN


TEZĂ DE DOCTOR ÎN PEDAGOGIESpecialitatea: 13.00.04 Teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare
Conducător ştiinţific: ---------------------------------- DORGAN Viorel,
Conf. universitar, doctor în pedagogie, INEFS

Consultant ştiinţific: ---------------------------------- PINTILEI Sergiu,
Conf. universitar, doctor în medicină, INEFSAutor------------------------------------------------------Slăvilă Mircea

©Slăvilă mircea


Chişinău, 2006

Page 2

2


CUPRINSPreliminarii .................................................................................................... 4

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTAREA TEORETIC I METODIC A PROCESULUI

DE ANTRENAMENT ÎN KARATE-DO SHOTOKAN ASOCIAT CU

METODE FIZICE I PSIHOPEDAGOGICE DE RECUPERARE A

TRAUMATISMELOR ................................................................................. 11

1.1. Repere epistimologice privind originea i evolu ia artelor mar iale .... 11

1.2. Analiza metodicii de antrenament a sportivilor care practic karate-do

Shotokan....................................................................................................... 22

1.3. Concep ii contemporane privind traumatismele sportive.....................
33

1.4. Metode fizice i psihopedagogice de recuperare a traumatismelor

ap rute în practicarea karate-do Shotokan ................................................... 37

1.5. Concluziile capitolului ........................................................................... 53

CAPITOLUL 2

METODE DE CERCETARE, ORGANIZAREA I VALIDAREA

CERCET RII ............................................................................................... 54

2.1. Metodele de cercetare ............................................................................ 54

2.2. Organizarea cercet rii ............................................................................ 69

2.3. Aprobarea i aplicarea datelor cercet rii ................................................ 71

CAPITOLUL 3
ELABOTAREA UNOR STRATEGII DE RECUPERARE A
TRAUMATISMELOR ÎNTÂLNITE FRECVENT ÎN PRACTICAREA
ARTELOR MAR IALE .............................................................................. 73

3.1. Analiza viziunilor speciali tilor asupra apari iei traumatismelor i

metodelor de recuperare în conformitate cu rezultatele anchetei-chestionar

propuse …………………………………………………………………
85

Page 145

145Fig3Din figura 4 se desprinde progresul realizat de lotul experimental faţă de

lotul martor în urma procesului de recuperare prin metode fizice şi

psihopedagogice.fig 4

Făcând o comparaţie între cele două loturi, observăm o creştere cu 5

procente a lotului experimental faţă de lotul martor.

Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 11). Din

calculele efectuate s-a desprins P calculat cu o valoare mai mică de 0,05, adică

0,30, deci respingem ipoteza nulă.
Testul STUDENT (t-TEST)

tabel 11
REZULTATE I. - D.

Diferenta mediilor (Ipoteza nula) 0,00
Grade de libertate 1
t Statistic (calculat) -2,00
P(T<=t) (test unilateral) 0,15
t Critic test unilateral (val. din tabel) 6,31

43,00
44,00

45,00
46,00

47,00
48,00

PRONATIE

Inainte 47,50 46,00

Dupã 45,25 45,15

Normal 45,00 45,00

1 2

Page 146

146

P(T<=t) (test bilateral) 0,30
t Critic test bilateral (val. din tabel) 12,71Valori pozitive au înregistrat şi indicii statistici după programul de

recuperare prin metode fizice (tabel 12).
tabel 12

Valori Indicatori statistici
Inainte Dupa

Media aritmetica 40,00 44,25
Eroarea Standard 2,50 0,38
Mediana 40,00 44,25
Modulul
Abaterea Standard 3,54 0,53
Dispersia 12,50 0,28
Abaterea medie 2,50 0,38
Coeficientul de variatie 0,09 0,01
Amplitudinea 5,00 0,75
Minim 37,50 43,87
Maxim 42,50 44,62
Nivelul de incredere(95.0%) 31,77 4,76Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 14), din care

reiese P=0,27, ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza nulă.
Testul STUDENT (t-TEST)

tabel 14
REZULTATE I. - D.

Diferenta mediilor (Ipoteza nula) 0,00
Grade de libertate 1
t Statistic (calculat) 2,21
P(T<=t) (test unilateral) 0,14
t Critic test unilateral (val. din

tabel) 6,31
P(T<=t) (test bilateral) 0,27
t Critic test bilateral (val. din tabel) 12,71Indicatorii statistici (tabel 15) evidenţiază valori pozitive înregistrate de

lotul experimental faţă de lotul martor.
tabel 15

Valori Indicatori statistici
Inainte Dupa

Media aritmetica 46,75 45,20
Eroarea Standard 0,75 0,05

Page 289

289

Anexa 24

Page 290

290

Similer Documents