Download Ryan Cayabyab Tuwing Umuulan SheetMusicCC PDF

TitleRyan Cayabyab Tuwing Umuulan SheetMusicCC
File Size139.5 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 1

&
?

bb

bb
44

44
Piano

...œœœ œ œ œ ˙̇̇

˙ ˙
...œœœ œ œ œ œœœ œ œ

˙ ˙
...œœœ œ œ œ ˙̇̇

˙ ˙
...œœœ œ œ œ œœœ œ œ

˙ ˙

?

&
?

bb

bb

bb

T
B

5 A

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pag mas dan ang u lan un

˙̇̇ ˙̇̇

˙ . .œ rœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ti un ting pu ma pa tak

˙̇̇ œœœ œœ ..œœ
˙ œ œœ ..œœ

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sa m ga ha la ma't m ga

˙̇̇ œœœ œœœn
. .. .œœ

r
œ œ œ

œ œ œ .˙
bu lak lak

œœœ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ
. .œ rœ œ œ

- - - - - - - - - - - - - - -

?

&
?

bb

bb

bb

T
B

9

‰ œ œ œ œ œ œ .œ œ
Pagmasdan ang di lim un

...œœœ
jœœœ œœœ œ œ

.œ jœ .œ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ti un ting bu ma ba lot

œœœ œœœ œ œ œ œœ œ
˙ . .œ rœ

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
sa buong pa li gid t'wing u mu lan

œœ œœœ œœœ œœœn
. .œ rœ ˙

œ œ œ œ œ 

...œœœ œ œ œœœ œœ œ œ

˙ .œ œ œ œ œ

- - - - - - - - - - - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

13 B

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
KaKaKaKaKaKaKasasasasasasasabaybaybaybaybaybaybay ngngngngngngng uuuuuuu lanlanlanlanlanlanlan bububububububu

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

...œœœ œ œ œ œ œ ...œœœ œ œ œ œœ

. .. .œœ rœ . .œ rœ

œ œ œ œ œ œ œ .œ
mumumumumumumubububububububuhoshoshoshoshoshoshos angangangangangangang 'yong'yong'yong'yong'yong'yong'yong gangangangangangangandadadadadadada

œ œ œ œ œœ œœ œœ ..œœ

...œœœ œ œ œ œ œœœœ œœœ ..œœ

. .. .œœ rœ .œ œ œœ ..œœ

‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
KaKaKaKaKaKaKasasasasasasasa baybaybaybaybaybaybay rinrinrinrinrinrinrin ngngngngngngng hahahahahahaha ngingngingngingngingngingngingnging kukukukukukukumamamamamamama kankankankankankankan tatatatatatata

‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œœœ œœœ ...œœœn œœœ
. .. .œœ

r
œ œ .œ œ

ww
˙˙ ˙̇

...œœœ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ œ œ

.œ œ œ œ œ

- - - - - - - - - - - - -

Tuwing Umuulan at Kapiling Ka

© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Ryan Cayabyab

Page 2

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

17

‰ œ œ œ œ œ œ .œ œ
Ma'aMa'aMa'aMa'aMa'aMa'aMa'a ririririririri bangbangbangbangbangbangbang 'wag'wag'wag'wag'wag'wag'wag kakakakakakaka nangnangnangnangnangnangnang sasasasasasasa

˙̇ œœ œœ
aah

....œœœœ
jœœœ œœœ œ œ œ

.œ jœ ˙

œ œ .œ œ œ œ œ jœ ‰
pipipipipipipi linglinglinglinglinglingling ko'yko'yko'yko'yko'yko'yko'y lululululululu mimimimimimimi sansansansansansansan papapapapapapa

˙̇ ..œœ Jœ
hanghanghanghanghanghanghang

....œœœœ
jœœœ ...œœœ œ œ œ œœ

.œ jœ œ œ

˙̇ œœ œœ
aah

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ga'tga'tga'tga'tga'tga'tga't angangangangangangang hahahahahahaha ngi'tngi'tngi'tngi'tngi'tngi'tngi't uuuuuuu la'yla'yla'yla'yla'yla'yla'y tututututututu mimimimimimimi la

œœ œœœ œœœ œœœn
. .œ rœ œ œ

œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ

w
na

œœœ œœœ œœœœ œ œ œœ
. .œ

rœ .œ œ œ œ
œ

- - - - -

- - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

21 C
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

BuBuBuBuBuBuBu hoshoshoshoshoshoshos ngngngngngngng uuuuuuu lanlanlanlanlanlanlan aaaaaaa tingtingtingtingtingtingting munmunmunmunmunmunmun do'ydo'ydo'ydo'ydo'ydo'ydo'y

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœœ œœœ œ œ ...œœœ œ œ œ œ œ
. .œ rœ . .œ rœ

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
lululululululu nununununununu ringringringringringringring tututututututu lululululululu yanyanyanyanyanyanyan

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

...œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ

. .œ rœ ˙

‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
TuTuTuTuTuTuTu ladladladladladladlad ngngngngngngng pagpagpagpagpagpagpag aaaaaaa gosgosgosgosgosgosgos momomomomomomo 'di'di'di'di'di'di'di mamamamamamama

‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœœ œœœ œ œœœ œœœ
. .œ rœ ˙

- - - - - - - - - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

24

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb
pi pi gil ang pu so kong nag li

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œœœœ## œœœœ œœœ
.œ œ œ . .œ rœ

˙ œ œ œ œ .œ œ
li yab Pag

œb œ œ .œ œ
(li - yab)

œœ œœ
˙̇

œœœœbb œœœ œœœœ œœœ œ
œ œ . .œ R

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
i big ko'y u ma a paw damœœœ œœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ
. .œ rœ œ œ

- - - - - - - - - - -

R. Cayabyab: Tuwing Umuulan at Kapiling Ka 2© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Page 3

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

27

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
da min ko'y hu mi hi yaw sa tu waœœœ œœ œ œœœ œœ
. .œ rœ . .œ rœ

.œ œ œ .œ ‰

 Œ . ≈ Rœ
tu

œœœ œœœ œ œ œ œœœ#n œ
œ œ . .œ rœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
wing u mu u lan at ka pi ling

œœœ œœœ œœœ
œœœ

. .œ rœ ˙

- - - - - -

- - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

30w
ka

...œœœ œ œ œ ˙̇̇

˙ ˙

...œœœ œ œ œ œœœ œ œ

˙ ˙

...œœœ œ œ œ ˙̇̇

˙ ˙

...œœœ œ œ œ œœœ œ œ

˙ ˙

D‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pag mas dan ang u lan un

œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œ

. .œ rœ ˙

- - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

35œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ti un ting tu mi ti la

œœœ œœœ œ œœœ œœœ ..œœ
. .œ rœ .œ œ œœ ..œœ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

i kaw ri'y mag pa pa a lam

œœœ œœœ œœœ œœœn
. .. .œœ

r
œ œ œ


.œ œ œ ˙

na

œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ
. .œ rœ .œ œ œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ
M'a ri bang min san paœœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
. .œ rœ . .œ Rœ

- - - - - - - - - -

- -

R. Cayabyab: Tuwing Umuulan at Kapiling Ka 3© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Page 4

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

39

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
ma hag kan ka't ma i du yan pa sak

 Œ ‰ . Rœ
sak

œœœ œœœ œ œ œœœ œœ œ
. .œ rœ . .œ rœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bi bi ka't u lan la mang ang sak

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bi bi ka't u lan la mang ang sak

œœœ œœœ œœœ œœœn
. .œ rœ . .œ rœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
si

œ œ œ ˙
œ œ œ ˙

si

œœœ œœœ œ œ œœœ œ œœ œ œ

. .œ
rœ .œ œ œ œ œ

- - - - -

- - - - - - - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

42 E
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

Min san pa u lan bu mu hos ka

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœœ œœœœ œ œœœœ œœ œ œ
. .œ rœ . .œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
'wag nang tu mi gil pa,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

...œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ

. .œ rœ . .œ rœ

‰ . rœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Ha tid mo ma'y bag yo da la

‰ . Rœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœœœ œœœ œ œœœ œœœ œ
. .œ rœ . .œ rœ

- - - - - - - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

45

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb
ngin i to ng pu so kong su ma

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

...œœœ œœœ# œœœ œœœœ# œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ# . .œ rœ

˙ œ œ œ œ .œ œ
sa mo Pag

œb œ œ .œ œ
(sa - mo)

œœ œœ
˙̇

œœœœbb œœœœ œœœœ œœœ œ
œ œ . .œ rœ

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
i big ko'y u ma a paw damœœœ œœ œ œœœœ œ œ œ œ

. .œ rœ . .œ rœ

- - - - - - - - - - -

R. Cayabyab: Tuwing Umuulan at Kapiling Ka 4© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Page 5

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

nn# ## ##

nn# ## ##

nn# ## ##
nn# ## ##

S
A

T
B

48

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
da min ko'y hu mi hi yaw sa tu

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œœœœ œœœœ
. .œ rœ ˙

.˙ jœ ‰
wa

œ œ# œ Jœ ‰

 Œ . ≈ Rœ
tu

œœœœ œœœ## œœœn œœœn
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
wing u mu u lan at ka pi ling

...œœœ œœœ œœœ
....œœœœ œœœ œœœ

.œ œ œ .œ œ œ

- - - - - -

- - - - -

&

?

&
?

# ## ##

# ## ##
# ## ##
# ## ##

S
A

T
B

51 F ˙ œ œ œ œ
ah!

˙ ˙
ka ah!

œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œœœ
. .. .œœ

r
œ ˙

œ œ# œ œ œ ˙˙ ˙
˙# œ œ œ˙ ˙#

œœœœ## œ œ œ œ œœœœ œœ
œœ

. .œ rœ œœ## œ œ

‰ œ œn œ œ œ œ jœ
Pag mas dan ang u lan un

˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œw

œœ œ œn œœ œ œœ œ œœœ œœœ œœœ
. .œ rœ .œ jœ

œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
ti un ting pu ma pa tak

˙ œ œ#
˙ œ œ˙ œ œ

œœœ œ
œœœ œœœ œn ...œœœ

œ œœœ# œ

˙ œ œ

- - - - - - - - -

&

?

&
?

# ## ##

# ## ##
# ## ##
# ## ##

nnnnnbb

nnnnnbb

nnnnnbb
nnnnnbb

S
A

T
B

55 w
ah!

˙ ˙n
œ œ œ œ œ œ œ œ
ah!

w

œœœœ œœœœ œ œœœœ# œœœœ œ
. .. .œœ rœ . .. .œœ rœ

ẇ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œw

œœœœ œœœ œ œœœœ œœœ œœœœn
. .. .œœ rœ œœ œœ

œœ

wwn
www

œœœœ œœœn œœœ œœœœ œœœœnnbb
˙̇ ..œœ œ œœ œœnn

˙̇bb ˙̇̇nnn
˙̇nb ˙̇nnwn

œœœœ œœœbnb œœœœn œœnn œb œn
. .. .œœ

r
œn .œn œ œ œn œn

R. Cayabyab: Tuwing Umuulan at Kapiling Ka 5© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Page 6

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

59‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
la la...

œœœ œœœ œ œœœ œœ œ œ œ

. .œ rœ . .œ rœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœ
. .œ rœ œ œ ..œœ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ œœœn
. .œ

r
œ . .œ
.œ œ œ ˙

œœœ œœœ œœœœ œ œ œ

. .œ
rœ ˙

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

63

‰ œ œ œ œ œ œ œ
M'ari bang minsan paœœœ œœœ œ œœœ œ œ œ œ
. .œ rœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
mahagkan ka't ma i duyan pa sak

 Œ ‰ . Rœ
sak

œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ œ
. .œ rœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bibi ka't u lan la mang ang sak

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bibi ka't u lan la mang ang sak

œœœ œœœ œœœ œœœn
. .œ rœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
si

œ œ œ ˙
œ œ œ ˙

si

œœœ œœœ œœœ œœ œ œ
. .œ rœ œ œ œ œ

- - - - -

- - - - - - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

67 G
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

Min san pa u lan bu mu hos ka

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œœœ œ ...œœœ œ œ œ œ œ

. .œ rœ ˙

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
'wag nang tu mi gil pa,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œœœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ
. .œ rœ . .œ rœ

‰ . rœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Ha tid mo ma'y bag yo da la

‰ . Rœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ
. .œ rœ . .œ rœ

- - - - - - - - - -

R. Cayabyab: Tuwing Umuulan at Kapiling Ka 6© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Page 7

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

S
A

T
B

70

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb
ngin i to ng pu so kong su ma

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œ œœœ# œœœ œ œœœ œœœ œœœ œ
œ œ . .œ

r
œ

˙ œ œ œ œ .œ œ
sa mo Pag

œb œ œ .œ œ
(sa - mo)

œœ œœ
˙̇

œœœb œœœœ œœœœ œœœœ

œ œ . .œ


œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
i big ko'y u ma a paw damœœœ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ

. .œ rœ œ œ

- - - - - - - - - - -

&

?

&
?

bb

bb

bb

bb

nn# ## ##

nn# ## ##

nn# ## ##
nn# ## ##

S
A

T
B

73

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
da min ko'y hu mi hi yaw sa tu

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œœœœ œœœ
. .œ rœ . .œ rœ

.˙ jœ ‰
wa

œ œ# œ Jœ ‰

 Œ . ≈ Rœ
tu

œœœœ œœ##
œœœœn œœœn

˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
wing u mu u lan at ka pi ling

...œœœ œœœ œœœ
....œœœœ œœœ œœœ

.œ œ œ .œ œ œw
ka

œœœ œœœ œ œœœn#n œœœ###
. .. .œœ

rœœbb œœ## œ œ

- - - - - -

- - - - -

&

?

&
?

# ## ##

# ## ##
# ## ##
# ## ##

S
A

T
B

77

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Min san pa u lan bu mu hos ka

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ
. .. .œœ rœ . .œ rœ

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
'wag nang tu mi gil pa,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ ...œœœ
. .œ rœ ˙

‰ . rœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Ha tid mo ma'y bag yo da la

‰ . Rœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ
. .œ rœ ˙

- - - - - - - - - -

R. Cayabyab: Tuwing Umuulan at Kapiling Ka 7© 2011 edition by choirboy_4u for http://www.pianofiles.com

Similer Documents