Download Sânge satanic (ed. a 2-a) - de Cristina Nemerovschi (fragmente din carte) PDF

TitleSânge satanic (ed. a 2-a) - de Cristina Nemerovschi (fragmente din carte)
File Size7.0 MB
Total Pages50
Document Text Contents
Page 25

S â n g e s a t a n i c25

o amestec�, lipe�te foi�a, aprinde �igara, nu vede bine �i d� foc
la banchet�. Dau cu bocancul �i stingem bancheta, nu r�mâne
decât o g�uric� minuscul� �i pu�in ars în jurul ei, n-o s� vad�
blonda. Mai ales c� e plin de noroi peste tot. Se întoarce.
Pornim. ˛ntreab� ce �ig�ri fum�m, miros ciudat. ˛i zicem
c� sunt �ig�ri de foi. Vrea �i ea. Asta e, ne-am c�cat pe noi, se
gânde�te B., o opresc gaborii pe distrus� drogat� �i ne prind.
˛i zic c�-i d�m, da� mai încolo. Nu zice nimic, d� drumu� la
radio, e un jeg cu hous�real�. Pula mea.
Ajungem la intrarea în ploie�ti, v�d benzin�ria, da� nu în-
�eleg de ce blonda o ia pe centur� �i nu prin ora�, c� zicea c�
are treab� în ploie�ti. O întreb. ˛ncepe s� se vaite c� a gre�it
�i nu are unde s� întoarc�. B. râde, îi zice s� ne duc� pân� în
m�neciu, s� vin� pe la noi la un suc �i întoarce dup� aia. Spre
disperarea mea, blonda st� �i cuget� asupra ideii. Un gând sal-
vator m� pocne�te, îi zic c� nu avem geamuri �i tavan la cas�,
e în construc�ii. Blonda reu�e�te în �nal s� întoarc�. R�su��m
to�i trei u�ura�i, chiar �i B.
Ne las� în centru. ˛i mul�umesc, m� dau jos. Ag�� din gre-
�eal� rochiile cu lan�urile de la blugi, le trântesc pe jos într-o
b�ltoac�. Le ridic �i le pun la loc pe banchet�, blonda nu ob-
serv�. B. mai r�mâne în ma�in�. A�� c� o cheam� mihaela. ˛i
ia num�rul de telefon. ˛i las� id-ul de mess, adic� ceva de genu�
the_saddest_pervert_demon_in_your_fucking_ nightmares _
that_you_crave_for . Ceva pe acolo. Pula mea, clar l-a re�inut
blonda.
˛l întreb de ce i-a luat num�rul de telefon.
�S� �e. Poate îi dau muie.�

˛ntreb�m de unde putem lua microbuzul pân� la cheia. Nu
putem, ne zice o bab�, merge doar pân� în v�leni. Ne întreab�
unde vrem s� ajungem, îi zicem c� în m�neciu, zice aaa, p�i e
bine, lua�i pân� în v�leni �i de acolo merge�i mam� pe jos c� e
aproape. Ne arat� autogara, îi mul�umim babei. B. trage din

Page 26

Cristina Nemerovschi 26

cel de-al doilea joint.
Trecem pe lâng� ni�te gabori, se uit� urât c� beau bere pe
strad�, n-am timp s� ascund sticla, în plus tre� s� beau altfel m�
ia mahmureala c�catul se aga�� de mine din nou �i fut �i ziua
asta.
Nu zic nimic, trec mai departe, B. vrea s� se ia de ei, nu-l
las. Ajungem la autogar�. Ni�te maneliste se uit� la noi, î�i dau
coate �i încep s� râd�. Pula mea, zic, ploie�tenii sunt la fel de
pro�ti ca bucure�tenii, B. zice c� da, da-le-am muie.
Vine microbuzul, ne urc�m, nu prindem locuri a�a c�
ne punem în picioare lâng� dou� babe, atârna�i de bare.
Microbuzul pleac� brusc, d� într-o groap�, B. vars� ni�te bere
pe o bab�, baba protesteaz�, eu râd. B. zice c� trebuia s�-l lu�m
pe urm�torul, mai fumam �i noi ni�te iarb�, babele casc� ochii
când aud, ca în piesa aia de la f�r� zah�r, cum dracu� s� fumezi
a�a iarba de pe câmp, n-ai tutun? Se elibereaz� un loc la ie�i-
rea din ploie�ti în cap�tul ma�inii, B. d�râm� trei maneliste �i
reu�e�te s�-l prind�. E lâng� o manelist�. Zice c� s� vin s� m�
�in� în bra�e. Vin, m� pun în bra�e, zice c� sunt greu, m� dau
jos �i m� a�ez lâng� el, înghesuim manelista. B�g�m rotting
christ, manelista ne prive�te speriat�, dezaprobator. Scoate �i
ea c��tile, bag� gu��. Râdem. Bem bere.
Ca �i cum manelista nu era îndeajuns, bag� manele �i mi-
crobuzul. Râdem. B. zice s� fum�m un joint pe geam. Zic care
geam c� lâng� geam e manelista. B. o întreab� dac� nu vrea s�
facem schimb. Manelista ne prive�te de parc� a v�zut prima
dat� pe dracu�. Renun��m la joint. Vine unu� zice s� pl�tim c�-
l�toria. Pl�tim. Scump� a dracu�. Mai bine f�ceam autostopu�.
B. zice c� a�a e, �i fumam �i un joint dac� f�ceam autostopu�.
Se urc� înc� o manelist�. Vine lâng� noi. Se uit� urât, vrea s�-i
d�m locul. ˛i d�m o pul�. Ne bag� coate în spinare. B. ar vrea
s�-i dea muie �i �steia. Manelista de pe scaun începe s� sparg�
semin�e. B. îi ofer� o gur� de bere. ˛i zice c� merge cu semin�e.
Manelista e oripilat�. O � anti-alcool, pula mea.

Similer Documents