Download Si Daca Acesta Este Raiul - Anita Moorjani PDF

TitleSi Daca Acesta Este Raiul - Anita Moorjani
File Size4.4 MB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

$i, druucv wyosfr,

oefu wi,'wC?

Cum m-am eliberat de convingerile limitatoare,
reincepind si triiesc

AN ITA MOORJAN I

Traducerea din limba englerd:
Cristian HANU

oouro*$DIVIN
Bragov, 2016

Page 2

EdituTa ADEVAR DIVIN
Brapov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7,

cod 500414, O.P. L2
Mobil: 07 22.L49.983 sau 07 27 .27 S.B7 7

Telefon / Fax: 0268.324.970
E-mail : [email protected]

Sffe: www.divin.ro

Copyright @ 2OL6 Editura ADEVAR DIVIN.
Titlul original in limba englezl ,vVhat If This Is Heaven?: How
Our Cultural Myths Prevent Us from Experiencing Heaven on
Earth, de Anita Moorjani.
Copyright @ 2016 Anita Moorjani.
Edifia originali a fost publicatd in 2O1.6 de Hay House
Inc., SUA.
Acceseazd online radioul editurii Hay House pe:
r,vww. HayHouseRadio. com.

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romdniei
MOORJANI ANITA

fi daci acesta este raiul? : cum ne impiedicd miturile
noastre culturale sd experimentim raiul pe pimAnt : cum
m-am eliberat de convingerile limitatoare, reincepdnd sd
trdiesc I Anita Moorjani ; trad.: Cristian Hanu. - Brasov :
Adevir Divin, 2016 '

ISBN 9 78-606-7 56-Ot7 -6

I. Hanu, Cristian (trad.)*
.

159.961,9

Editor: Citilin PARFENE
Tehnoredactare ;i copertd; Florin DRUTU
C orecturd: nlena tr4,AtNAt

Cu prins

Introducere. .................x111

Capitolul 1 Mit: Primepti ceea ce meriti """"""""""""' 1

Capitolul 2 Mih Iubirea de sine este egoisti""""""""' 13

Capitolul 3 Mit: Adevirata iubire inseamniL
ci totul este permis """""""" 31

Capitolul 4 Mit: Eu nu sunt in reguli,
tu nu epti in regul[ """"""""' 5L

Capitolul 5 Mit: Sistemului de ingriiire a sinitifii
ii pas[ de sinitatea noastri..""""""""""' 75

Capitolul 6 Mif: Este doar o coincidenli"""""""""" 101

Capitolul 7 Mit: Noi pldtim pentru picatele
noastre in momentul morlii """""""""' lzl

Capitolul 8 Mit: Oamenii spirituali nu au un ego""" 141

Capitolul g Mff: Femeile sunt sexul slab """""""""" 165

Capitolul 1O Mif: Trebuie sf, rimdnem
intotdeauna pozitivi... """"" 185

Ouvdnt de tncheiere. """"""""""' 203

Mullumiri """"""""'ZOg
Despre autoare """""2L3

Page 3

INrnooucERE

/-\ e s-ar intdmpla daci ai realiza subit ce acesta este raiul
\-r(ru, Nirvana) - chiar aceastd viati fizicd pe care o trdr-
iepti in momentul de fald? ptiu ci sund greu de crezut. Parci
ii aud pe o parte din cititori gindind: ,,Daca acesta este raiul,
de ce mi se pare cd trdiesc tn iad?" ii inleteg perfect. La fel am
simlit pi eu cAnd am fost agresati in copil[rie, luatd peste
picior ;i respinsi din cauza culorii pielii mele ;i a originii
familiei mele, chit ci nu am definut niciodati controlul
asupra acestor lucruri. Mai tdrziu, mi s-a p[rut ci md aflu in
iad c6nd m-am imbolnivit de cancer, suferind ani la r6nd de
durere pi de team5.

Cu toate acestea, doresc si aduc argumente in favoarea
ideii de mai sus.

Poate cd principalul motiv pentru care in tofi acei ani
mi s-a pirut ci triiesc in iad a fost acela cd nu ;tiam cdt de
puternicf, sunt Fi ce sunt capabili sd fac. La urma urmelor,
nimeni nu m-a invilat vreodatd cum funclioneazi viala, cici
nimeni nu se napte cu un manual de instrucfiuni. Viala a fost
o lupti continui pentru mine ;i teama nu m-a pirisit nicio
clipd, inclusiv la multi vreme dupi ce am devenit adult. in
acei ani eram convinsi ci viala se futhmpW pur pi simplu pi
cd eu sunt victima ei, apa cd nu ficeam dec6t si reacfionez ln

xilt

Page 4

XiV ' SI DACA ACESTA ESTE RAIU L?

fafa circumstanfelor sale, firi a face vreun efort pentru a le
crea. La urma urmelor, cine pi-ar crea o copil5rie in care este
agresat pi discriminatpdnd cdnd i;i pierde complet preluirea
de sine? Cine ar opta pentru a se napte femeie intr-o culturi
care continui si creadi ci femeile le sunt inferioare bdrba-
tilor? Cine ;i-ar crea un cancer care aproape ci l-ar ucide?
Cu siguranld eram victima circumstanlelor pe care le experi-
mentam, sau cel pufin apa am crezut - p6ni cAnd am murit.

Am relatat o mare parte din povestea vielii mele in
prima mea carte, Am murit ;i m-am descoperit pe mine insdmi.
Cel care a adus povestea mea in arena publici, incurajin-
du-mi sd scriu aceastd carte, a fost dr. Wayne Dyer. Pdni la
moartea sa de acum cdteva luni, acesta a continuat si imi
recomande cartea tuturor ascultitorilor sii. Nu am nicio
indoiali ci implicarea lui in implinirea menirii mele in
viafi a fost orchestrati de Divin, fdcdnd parte integranti
dintr-un plan mai mire!. Mi simt profund emolionati ,si
recunoscitoare pentru tot ce a ficut acest om absolut uimi-
tor pentru mine.

Cdnd am scris acea primi carte, nu m-am apteptat nicio
clipi sd mai scriu una. Eram convinsi cd mi-am incheiat
misiunea scriindu-mi memoriile pi povestindu-mi viafa,
indeosebi experienta cu cancerul, care a culminat cu expe-
rienfa in apropierea morfii. Am descris de asemenea in ea
infelepciunea pe care am dobdndit-o in urma acestei expe-
rienle. Ce altceva a; mai fi putut scrie? Eram ferm convinsd
ci am acoperit integral toate elementele cu adevdrat intere-
sante din viafa mea.

Una dintre cele mai.;ocante concluzii Ia care am ajuns
in urma experienfei mele in apropierea morfii a fost aceea ci
viata pe care o triim chiar acum pe Pimdnt ar putea deveni
un rai, daci am intelege cum funclioneazd ea ;i ce trebuie
sd facem pentru a ne crea o astfel de realitate sublim6. Unul
din principalele motive pentru care am optat pentru a mi
intoarce pe Pimdnt in urma experienlei mele in apropierea

lntroducere o xv

morfii a fost acela ci am infeles cd raiul nu este un loc, ci
o stare de conptiinfd. Mi-am propus atunci sd experimen-
tez direct raiul in care ne putem transforma aceasti viatd.
Mi-am dorit sd trdiesc efectiv adevirul uimitor al acestei
realitifi pi sd imi transform viafa triitd anterior in team5,
groazd;i durere sufleteascS. Mi-am propus si ajung in rai
chiar aici... ;i acum.

O reintegrare dificili
Cdt timp m-am aflat in starea de moarte clinici, totul

mi s-a p6.rut extrem de simplu, de clar si de upor, dar cdnd
am incercat si integrez in viali noua mea viziune, am con-
tinuat s[ mi izbesc de numeroase blocaje, indeosebi cAnd
am incercat si md conectez si sd interacfionez cu ceilalli
oameni. Perspectiva mea asupra realit[lii se schimbase dra-
matic, pi nu mai corespundea cu cea considerati normali de
marea majoritate a oamenilor.

in efortul de a md reintegra in societate, am incercat
multi vreme sd le fac pe plac celor care erau in dezacord
cu mine. De dragul aprobdrii lor, eram dispusi chiar sd imi
suprim propria identitate, compromildnd astfel tot ce am
invitat in cildtoria mea in lumea de dincolo. Ori de c6te ori
ficeam insd acest lucru, incepeam s[ mi simt din nou nepu-
tincioasd, la fel ca mai inainte. Senzafia incredibild ci eram
invincibili pi ca imi puteam crea singurb viala, pe care am
experimentat-o in lumea de dincolo, se eroda, iar vechile
tipare mentale pi comportamentale cdpdtau din nou putere
asupra mea, intunecdndu-mi viziunea. Teama de a ,,nu face
ceea ce trebuie" sau grija de a nu-i dezamdgi pe ceilalfi ie;ea
din nou la suprafafa con;tiinlei mele de fiecare datd cdnd
incercam'sd le fac pe plac criticilor mei, jucAnd apa cum imi
cdntau, in loc si imi ascult mtzica inimii mele. (Sunt ferm
convinsd cd existi foarte mulli oameni care simt acelapi
lucru!) Noi anxietifi le luau locul celor de dinainte, aVa cd

Page 5

xvi. SI DACA ACESTA ESTE RAIUL?

nu a trecut mult pi am inceput si mi simt din nou rdticiti
;i abandonatA. Mi se perea ci trebuie si aleg tot timpul intre
a md integra in societate ;i a-mi crea propriul rai.

Peste toate, datoriti celebritilii pe care mi-a adus-o peste
noapte cafiea Am murit ;i m-am descoperit pe mine tnsami, am
primit o avalan;i de scrisori pi e-mailuri de la mii de oameni
impresionafi de povestea mea. Multe din aceste mesaie imi
umpleau ochii cu lacrimi de bucurie si de recunoptinfi, cu
atAt mai mult cu c6t foarte mulfi oameni simfeau ci poves-
tea mea era similari cu a lor! Era ca si cum le-as fi citit in
inimi, in minte pi in suflet.

Aceastd reacfie cople;itoare m-a luat prin surprindere. Nu
ap fi binuit niciodatd cd povestea mea va influenfa atat de
mulli oameni, pe nivele atAt de profunde. De asemenea, am
fost binecuvdntatd cu numeroase invitafii de a line prelegeri
la diferite evenimente pi de a vorbi la radio ;i la televiziune.
Dupi fiecare astfel de eveniment, oamenii ipi doreau si afle
inci pi mai multe! Aveau extrem de multe intrebiri pentru
mine ;i ipi doreau si afle pi alte aminunte ale pove;tii mele,
care le amintea de a lor. Mulfi dintre ei se confruntau cu boli
grave sau aveau rude apropiate bolnave ori pe moarte, in
timp ce alfii aveau dificultili legate de relafii sau de bani. ln
mijlocul acestor provociri, ei i;i doreau sd afle cdt mai multe
informafii despre crdmpeiul de rai pe care l-am experimen-
tat, in speranla de a-l putea atrage la rdndul lor in actuala lor
viald pe Pimdnt.

Depi reacfia publici in fafa c[rfii mele a fost incredibil
de pozitivi, toati aceastd atenlie focalizatd asupra mea m-a
ficut si devin mai constienti ca oricdnd de cdlitoria vietii
mele, dar ;i si imi Oo16r. din ce in ce mai mult sd nu singure
atunci cdnd nu mi aflam in arena vielii publice. Ori de cdte
ori md trezeam din nou singuri, imi linisteam gdndurile ;i
md reintegram in starea pe care am triit-o in timpul expe-
rienlei mele in apropierea morfii, starea de constiinli puri
in care am inleles ci tot ceea ce existi este interconectat.

lntro.ducere r xvii

Aflati in aceasti stare, puteam simli tot ceea ce simt ceilalli
oameni, ca ;i cum acestea ar fi fost sentimentele mele, inclu-
siv tristefea ;i durerea pe care le-au simtit membrii familiei
mele la gdndul cd urmeazd sd mi piardd pentru totdeauna.
La ota actuald nu mai simteam insd numai durerea familiei
mele, ci pi durerea intregii lumi, cici primeam zilnic scrisori
in care oamenii imi impirti;eau suferinlele pi pove;tile lor
de viald.

Acestia i;i doreau si vin in orapul lor, la biserica lor,
la ashramul lor, sau chiar acasi la ei. Cu tofii i;i doreau
si vorbeascd cu mine. Eu mi-as fi dorit si ii ajut pe toli, ,si
mi durea faptul ci nu puteam! Indiferent cu cAt de mulfi
oameni vorbeam pi la cAte scrisori rispundeam, nu era
niciodati de ajuns. Existau intotdeauna alti oameni cirora
nu le puteam rdspunde. Pe ldngd suferinta 1or, am ajuns
astfel si imi simt si propria durere la gdndul cd nu ii puteam
aiuta pe tofi. Uneori, aceastd suferinli ajungea sf, mi se parf,
coplepitoare. incetul cu incetul, starea de bucurie interioari
cu care m-am intors din experienfa in apropierea morlii a
inceput si pileasc5, iar eu mi-am dat seama cd nu mai pot
continua in acest fel. Am scris acea primd carte cu scopul
de a le arita oamenilor cum si readucd bucuria in viala
lor, dar cum puteam aduce eu insimi mai multd bucurie in
aceasti lume in condiliile in care simteam durerea tuturor
oamenilor?

O noud oportunitate de vindecare
intr-o zi, m-amplimbat prin locul meu favorit - plaja de

ldngi casa mea. M-am alezat pe nisip pi am privit marea care
separa insula pe care triiam in Hong Kong de restul conti-
nentului. Eta o zi noroasi, asa ci soarele nu se vedea pe cer.
Venisem in acest loc deoarece ori de cdte ori mi simleam
tulburatf,, preferam si mi scufund in naturS. in miflocul
acesteia, indeosebi linga mare, puteam simli ftzic incredibila

Similer Documents