Download Tehnika Telekomunikacija IV PDF

TitleTehnika Telekomunikacija IV
File Size5.8 MB
Total Pages117
Document Text Contents
Page 1

Javna ustanova
Mješovita srednja elektrotehniĉka škola Tuzla

Sejfudin AgićTEHNIKA
TELEKOMUNIKACIJA
za završne razrede

elektrotehniĉke
škole

-Interna skripta-

Tuzla, septembar/rujan 2013.

Page 2

Tehnike
VF prenosa


Neposredno po završetku Prvog svjetskog rata u Evropi, kao i u Americi, mnogo
se radilo na uvoĎenju tzv. višekanalne telefonije na visokim frekvencijama.


Ova tehnika je poznata i pod nazivom visokofrekventan (skraćeno VF)
telefonija. Godine 1919. pušten je u saobraćaj prvi trokanalni visokofrekventni
sistem na relaciji Berlin-Hanover (Njemačka).


U početku su visokofrekventni sistemi (VF sistemi) primjenjivani samo na dugim
vezama, jer su u tom slučaju troškovi za ureĎaje mnogo manji od troškova za
nove linije.

Kada se započelo sa polaganjem meĎumjesnih telefonskih kablova, počelo se
razmišljati o mogućnosti njihovog višestrukog korištenja posredstvom VF
ureĎaja. Osnovni problem koji je tom prilikom trebalo riješiti je porast slabljenja
tokom prenosa po kablovskim paricama sa porastom frekvencije struje koja se
prenosi.

1
poglavlje

NAUČITE NOVE POJMOVE


Analogni signali
VF prenos
VF ureĎaji
VF sistemi
Podmorski telekomunikacioni kablovi

Page 58

POLUELEKTRONSKI I ELEKTRONSKI KOMUTACIONII SISTEMI 63Komunikaciona tehnika za III razred elektrotehničke stručne škole

Peteropolni zaštitni modul omogućava prenaponsku
zaštitu pojedine telefonske linije u longitudinalnom i

transverzalnom pravcu. Simetrični gasni tropolni
odvodnik sluţi za grubu zaštitu protiv longitudinalnih
udara i dodatno riješava problem nesimetričnih smetnji
na a i b grani.

Prenaponski zaštitni modul pritiskanjem namjestimo u
rastavnu regletu. Kontakti na rastavnoj regleti se otvore
(K). Na taj način dobijemo četveropol sa dvije tačke (a,b)
i dvije izlazne tačke (a',b'). Peti kontakt je jači i sluţi za
povezivanje elemenata zaštite na zemlji.

Zaštitni modul ima bitno bolju karakteristiku u
komparaciji sa trpolnim, koji štiti centralu samo protiv
srednje jakih longitudinalnih smetnji. Simetriju i fini
izlazni napon obezbjeĎuju dva ili tri varistora na izlazu
modula.Na slici 5.19. su prikazane krone reglete sa zaštitom:

Slika 5.19. Krone regleta sa prenaponskom zaštitom


U slučaju prenaponskog udara obezbjeĎuju vrlo brzo
reagiranje varistora (reda nsec), dok veliku energiju
odvajaju na zemlju, sporiji a energetsko jači gasni
odvodnici (reagiraju nakon 200 nsec).

Vazdušne prigušnice usporavaju prelaz prenaponsko
impulsa na izlaz zaštitnog peteropolnog modula i
istovremeno sluţe kao strujni osigurač. U slučaju brzih
promjena induktivitet prigušnica i kapacitet varistora
tvore efikasan LC filter. Gušenje peteropolnog modula
iznosi 0,05dB u frekventnom području 0 – 120kHz.
Propisano gušenje je 0,1dB u govornom frekventnom
području 0,3 – 3,4kHz.

Najmanje jednom godišnje treba kontrolisati napon
paljenja gasnih odvodnika. Kontrolu treba izvršiti pred
kraj aprila, dakle pred početak olujnog razdoblja.

Odvodnike kontrolišemo takoĎe u slučaju štete, koju je
prouzrokovao udar na razdjelniku ili u centrali. U tom
slučaju uzrik je pokvaren odvodnik (oštećenje prilikom
montaţe ili gubitak hermetičnosti zbog fabričke greške).

Kod uzemljenja mora biti otpor uzemljenja manji od 2Ω i
prolaziti paralelno sa kablom javnih vodova.


Udari visokog napona mogu se pojaviti u ATC preko
vanjskih linija zbog: atmosferska praţnjenja, dodir linije

sa mreţom jake struje, kratki spojevi u mreţi jake struje.
Zaštita se izvodi neposredno na razdjeljniku na rastavnoj
regleti. Zaštita se ugradi izmeĎu ţile a i zemlje, te
izmeĎu ţile b i zemlje.


5.3.2. GLAVNI RAZDJELNIK


Za centrale SI 2000 predviĎen je razdjelnik zidnog tipa
sa:

- primarnom stranom za priključenje izlaza iz

pretplatničke telefonske centrale, koji se zaključuje
na 20-dijelnim ranţirnim regletama, slike 5.20 i 5.21,
(pretplatnički priključci) i na 20-dijelnim ranţirnim
regletama (javni prenosnici) i


- sa sekundarnom stranom gdje završavaju javni

vodovi i interna instalacija na rastavnim regletama
(a, b ţila je zajednička, c ţila za uzemljenje).


Slika 5.20. 20-dijelna ranţirna regleta


Slika 5.21. 20-dijelna ranţirna regleta, dimenzije


Na glavnom razdjelniku je potrebno priključiti i
uzemljenje, čiji otpor mjeren na priključnoj tački na
razdjelniku ne smije da iznosi više od 5 Ω.

Page 59

POLUELEKTRONSKI I ELEKTRONSKI KOMUTACIONII SISTEMI 64Komunikaciona tehnika za III razred elektrotehničke stručne škole
Slika 5.22. Zauzeće razdjelnika krone sa strane mreţe i centrale


Za ispitivanje rada pretplatničke automatske telefonske
centrale predviĎen je ispitni ormarić pomoću kojeg se
moţe ispitivati besprijekornosti javnih vodova interne
instalacije kao i telefonskog aparata.

Na slikama 5.23 i 5.24 se vide detalj i blok šema
razdjeljnika:
Slika 5.23. Razdjeljnik, detaljSlika 5.24. Blok šema razdjeljnika


5.3.3. NUMERACIJA


Raspodjela pozivnih brojeva lokalnih pretplatnika i
vezivanja brojeva u noćnom spoju (NS) vrši se kod
montaţe sa ranţiranjem priključaka po zahtjevima
investitora.
Raspodjela moţe da se vrši na više načina i to:


- po opravdanosti s obzirom na telefonski
saobraćaj,

- po sluţbama,
- u skladu sa organizacijom.


Invenstitor treba u vremenu ranţiranja glavnog
razdjeljnika da obezbjedi montaţnoj ekipi spisak
telefonskih pozivnih brojeva i opravdanost pojedinih
brojeva u telefonskom saobraćaju.

Lokalni pretpjatnici imaju dvocifranu numeraciju i to
00...99, a pozivni broj posredničkog mjesta je 11.
Slika 5.25. Raspored analognih pretplatnika na regletama krone

Page 116

BH TELECOM, BH LINE, BH MOBILE 121


Tehnika telekomunikacija za završne razrede Elektrotehničke škole

Ţivot je kratak i svaki njegov trenutak treba učiniti
ugodnim. Navodno kroz igru jer igra je vrlo vaţna za
svakoga čovjeka u bilo kojoj dobi. BiHnet je od 2004.
godine značajno radio na realizaciji ovog koncepta.

Vlastitim snagama su razvijeni i pušteni u funkciju:

BiHnet Music servis, koji je jedinim dijelom

namjenama svim korisnicima Interneta i omogućava
kontinuirano praćenje BiHneta tematskih radio
stanica,

BiHnet Music Player Generator Playlist
BiHnet multiplayer game zone


BiHnet Music servis omogućava korisnicima slušanje
muzike i gledanje video clipova. BiHnet Music servis je

pionirski poduhvat i jedinstveni je u okvir BiH cyber
(Internet) prostora. Interesantan je podatak da su od
početka aprila 2005.godine, kada je servis i pušten u rad
korisnici kroz njega za samo nekoliko mjeseci preslušali
43.861 pjesmu!

U svrhu aktivnijeg pristupa igrama, priključenja softvera
vezanog za igre, te praćenje rezultata igre, BiHnet je
razvio i aktiviriao web stranicu na kojoj je sve što je
posvećeno mreţnim igrama i u vezi s njima, pod imenom
Gaming Area. Gaming Area je posvećena praćenju
dešavanja i razvijanju domaće scene igara. Gaming Area
svim zainteresovanim pruţa novosti iz svijeta igara,
najave naslova koji se očekuju u svijetu realizacija igara
koje su do sada izašle. Jedna od najvaţnijih usluga
stranica za domaću scenu jeste jednostavan pristup
BiHnet servisima za igranje. Na Gaming Area forumu,
koji predstavlja centralno mjesto za komunikaciju
posjetilaca. Komunikacija Gaming Area tima se, takoĎer,
odvija preko Gamingu Area forumu, čime su u stanju
odgovoriti na sve racionalne ţelje korisnika.

Do sada su postavljena 34 servera sa najpopularnijim
igrama za igrače iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih
zemalja. Mreţna video igre (game zone) predstavljaju
jedan od top trendova koji pomaţe posješenju širenje
širokopojasnog pristupa Interneta. Klasični primjer za
navedenu tezu jest igra "Battefield 2". Primjećena je
njena izuzetna popularnost kod korisnika, a nakon
puštanja pune verzije zbog posjećenosti je bilo potrebno
otvoriti dodatni servera (dva isto paralelno).

Vlastitim snagama je razvijen i unikatan produkt u toku
prve polovine 2005. godine – BiHnet Free Zone. Ovo
rješenje omogućava i prepoznavanje servisa koje korisnik
i u skladu s time partikularno upravljanje kvalitetom
saobraćajem pa i naplatom po vrsti servisa. Za početak
se u cilju promocije širokopojasne DLS konekjcije kroz
ovaj proizvod stimulisao dostup do BiHnet pojedinih
servera (npr.game,music) bez mjerenja i naplaćivanja
ostvarenog prometa.

News usluge (praćenje i učestvovanje u diskosionim
grupama širom svijeta) je već dugo sastavni dio ponude
BH Telecoma. U cilju unapreĎivanja ove usluge koja ima
stalnu skupinu korisnika u rad je pušten novi News
server sa mnogostruko većim diskovima prostorom i tako

je omogućeno praćenje velikog broja News grupa.
Najveća novost je web-to-news interface sa kojim je
omogućeno korištenje korištenje ovog servisa putem
BiHnet web stranice sa bilo kojeg računara, bez potrebe
za zamornim konfigurisanjem News klijenta na njima.
Procjena je da samo 5-10% BiHnet serveru, te da bi se
sa novim serverom taj postotak trebao znatno povećati.

Od servisa i servera sa potpuno novog hardwerskom i
softwerskom podrškom mogu se izdvojiti:


- FTP,
- Proxy,
- BiHnetov Forum (Linux, Apache, PHP,MySQL),
- antispam servera za BiHnet-ov mail sistem i
- Real Media server.


Instaliran je i NTP (Network Time Protocol) servis. To je
servis koji omogućava sinhronizaciju vremena na većini
servera u BiHnetu. Značaj servisa je uočljiv u slučaju
nepravilnosti rada nekih servisa, kada se jedino iz
vremenskih sinhroniziranih logova moţe rekonstruisati
slijed dogaĎaja i utvrditi šta se dogodilo.

BiHnet danas ima svoju web stranicu sa svim osobinama
portala, www.bih.net.ba koja se kontinuirano usavršava.
Rekonstrukcijom web stranice je dodato mnogo
elemenata koji upotpunjuju novu BiHnet stranicu –
novosti, online igre, nagradne igre, TV program,
vremenska prognoza, kursna lista, itd. dodati su sasvim
novi segmenti stranice – BiHnet Info, BiHnet Fun, BiHnet
Mailing Liste. Nova stranica ima sekcije rezervisane
isključivo za BiHnet korisnike.

BiHnet stranica doţivljava kako organizacione i
strukturalne, tako i sadrţajne promjene. Realizirana je i
WAP stranica BiHneta, WAP imenik, BiHnet Instant
Messaging servisa koji se koristiti uz pomoć BiHnet
Komunikatora.

BiHnet Komunikator je kompletno komunikacijsko
rješenje prilagoĎeno i usmjereno za Bihnet korisnike.
BiHnet Komunikator je Windows aplikacija na bosanskom
jeziku, a korisnicima nudi: Instant Messaging, SMS, e-
mail notification, Auto login na BiHnet servise (Music,
provjera stanja računa, News, itd.).

Postoje tri verzije:

 BiHnet Komunikator Lite - Besplatni program za sve

korisnike Interneta sa bosanskog govornog područja
– sadrţi samo Instant Messaging;


 BiHnet komunikator – Besplatni program isključivo

za BiHnet korisnike(primamo dail-up)sadrţi sve
prethodno navedene funkcionalnosti;


 BiHnet Komunikatora ADSL- Besplatni program
isključivo za BiHnet ADSL korisnike koji
pojednostavljuje korištenje BiHnet Free Zone, a
sadrţi i sve ostale navedene mogućnosti.

http://www.bih.net.ba/

Page 117

BH TELECOM, BH LINE, BH MOBILE 122


Tehnika telekomunikacija za završne razrede Elektrotehničke škole


LITERATURA


1.
Beograd, Beograd 2002.

2.
sredstva Beograb, Beograd 1996.

3.


4.
2004/05. godina.

5.
Beograd, Beograd 1996.

6.
Sarajevo,1989.

7. I. Modlic, B. Modlic, Visokofrekvencijska elektronika
Zagreb, 1982.

8.
9.
10. knjiga, Beograd 1981.
11. L.W.Turner, Electronic Engineers Reference Book, Newnes-Butterworth, London, 1976.
12. Katalog firme Intel, Component Data Catalog, Santa Clara, 1998.
13. Katalog firme Motorola, Analog Devices, Data-Acquisitio Databook, Norwood, 1982.
14. C. Jung, The New Penguin Dictionary of Electronics, London 1985.
15.
16. International Telecommunication Union, Radio-relay systems, 1994.
17. International Telecommunication Union, Fixed-satelite service, 1994.
18. G.Lukat
19.
20.
21. www.diyaudio.com
22. www.elektronika.ba
23. www.sound.westhost.com
24. www.driverguide.com
25. www.telekomunikacije.hr
26. www.bih.net.ba
27. www.bhtelecom.bahttp://www.diyaudio.com/
http://www.elektronika.ba/
http://www.sound.westhost.com/
http://www.driverguide.com/
http://www.telekomunikacije.hr/
http://www.bih.net.ba/
http://www.bhtelecom.ba/

Similer Documents