Download Toma Arhiđakon, Historia Salonitana, Književni krug, Split, 2003. PDF

TitleToma Arhiđakon, Historia Salonitana, Književni krug, Split, 2003.
File Size1.4 MB
Total Pages362
Document Text Contents
Page 181

LITERATURA

Akimova, Olga A., »Antiĉnie istoĉniki 'Istorii arhiepiskopov Saloni i

Splita '«, Sovetskoe slavjanovedenie, 3 /1981/, Moskva 1981.

Anĉić, Mladen, »Srednjovjekovno vladarsko vlastelinstvo Drid. Problemi vlasništva i

organizacija u XIII. st.«, Povijesni prilozi 19, Zagreb 2000,87-111.

Anĉić, Mladen, Na rubu Zapada: tri stoljeća srednjovjekovne Bosne, Zagreb 2001.

Antoljak, Stjepan, »Pad i razaranje Zadra u IV kriţarskom ratu«, Radovi Filozofskog

fakulteta u Zadru, 12, Razdio društvenih znanosti (5) 1973/1974, Zadar 1974,57-88.

Barada, Miho, »Episcopus Chroatensis«, Croatia sacra, 1, Zagreb 1931, 161-215.

Barada, Miho, »Dalmatia Superior«, Rad JAZU, 270, Zagreb 1949,93- 113.

Barbarić, Josip, »Kninski biskupi i njihova biskupija (o. 1050-1490) u svjetlu novijih

arhivskih istraţivanja«,Kninski zbornik, Zagreb 1993, 68-95.

Belamarić, Joško, Split — od carske palaĉe do grada, Split 1998.

Bogović, Mile, »Pomicanje sjedišta krbavske biskupije od Mateja Marute do Šimuna

Koţiĉića Benje (Pregled povijesti krbavske ili modruške biskupije)«, Zbornik radova

znanstvenog simpozija u povodu 800. obljetnice osnutka krbavske biskupije »Krbavska

biskupija u srednjem vijeku«, Rijeka—Zagreb 1988,41-82.

Bogović, Mile, »Hrvatsko glagoljsko tisućljeće«, Senjski zbornik, 25 (1998), Senj 1998.

Brandt, Miroslav, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Zagreb 1980.

Budak, Neven, »Babonić Stjepan«, Hrvatski biografski leksikon (dalje: HBL), 1, A—Bi,

Zagreb 1983,305-306.

Bulić, Frane, »Serie dei Reggitori di Spalato«, III, Bulletino di Archeologia e Storia Dalmata,

anno VII, Spalato 1884,151-156.

Bulić, Frane, »Izvještaj o crkvi sv. Marije od Otoka i o nadgrobnom natpisu kraljice Jelene«,

Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva (dalje: VHAD), n. s. V, Zagreb 1901,201-227.

Bulić, Frane — Bervaldi, J., »Kronotaksa solinskih biskupa uz dodatak Kronotaksa spljetskih

nadbiskupa«, Bogoslovska smotra, god. 1912, I-IV; god. 1913, II-III, Zagreb.

Bulić, Frane — Karaman, Ljubo, Palaĉa cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb 1927.

Page 182

Buškariol, Frane, »Marginalija uz crkvu svetog Andrije u Splitu«, Kulturna baština, XII, 17,

Split 1987,32-44.

Cambi, Nenad, »Dioklecijanova i Konstantinova 'politika' odabira imena«, Rad HAZU, 485,

Razred za društvene znanosti, knj. 40, Zagreb 2002,31-35.

CD = Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae . Diplomatiĉki zbornik

kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije , sv. I-XVIII. Ur. T. Smiĉiklas (II-XII), E.

Laszowsky (XIII), M. Kostrenĉić (I, XIV-XVI), S. Gunjaĉa (XVII), D. Rendić—Mioĉević

(XVIII), Zagreb, 1904-1990.

Dobronić, Lelja, Viteški redovi templari i ivanovci u Hrvatskoj, Zagreb 1984.

Duplanĉić, Arsen, »Nepoznati tlocrt samostana sv. Marije de Taurello u Splitu«, Kaĉić, 25,

Split 1993,473-485.

Duplanĉić, Arsen, »Kamena kustodija iz crkve sv. Andrije de Fenestris u Splitu«, Split 1995.

Duplanĉić,Arsen, »Opis oltara sv. Staša u splitskoj katedrali iz dvadesetih godina XVIII.

stoljeća«, Kulturna baština, 20,28-29, Split 1997,74- 94.

Farlati, Daniele, Illyricum sacrum I-VIII, Venetiis 1751-1819.

Fisković, Cvito (uredio), "Ţivot svetoga Arnira", Legende i kronike, Split 1977,123-147.

Fisković, Igor, »0 ranokršćanskoj arhitekturi na otocima Braĉu i

Arheološki radovi i rasprave, VIII-IX, Zagreb, 159-216.

Foma Splitskij, 1997. Istorija arhiepiskopov Saloni i Splita (prevod, komentari 0. A.

Akimova), Moskva 1982.

Foster, Johan, s. a. Crkvena povijest 2 (500-1500), Opadanje i obnavljanje, Novi Sad.

Franzen, August, Pregled povijesti crkve, Zagreb 1988.

Gabriĉević, Branimir, »Sarkofag nadbiskupa Ivana pronaĊen u podrumima

Dioklecijanove palaĉe«, Vjesnik za arheologiju i historiju

dalmatinsku (dalje: VAHD), LXII, 1960, Split 1967,87-103. Goldstein, Ivo, »Bizantska vlast

u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine«,

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 30, Zagreb

1997,9-28.

Grimal, Pierre, Rimska civilizacija, Beograd 1968.

Gulin, Ante, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli, Sjeverna i središnja Hrvatska, Zagreb 2001.

Gunjaĉa, Stjepan, Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, I, II, Zagreb 1973.

Gunjaĉa, Stjepan, Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, III, Zagreb 1975.

Similer Documents