Download Uputstva i vežbe za rad u Corel DRAW.doc PDF

TitleUputstva i vežbe za rad u Corel DRAW.doc
File Size11.4 MB
Total Pages129
Table of Contents
              Vežbe
PODEŠAVANJE PRAZNINA/RAZMAKA U TEKSTU

KONTROLNE TIPKE NA TASTATURI
KOPIRANJE I RAZMEŠTANJE OBJEKATA – COREL DRAW
Edit bitmap startuje Corelov Photo paint program:
Alat (Crop bitmap) služi za opsecanje prilikom unosa fotografije
Alat ( Trace bitmap) koristi se za konvertovanje (pretvaranje) rasterskih slika u vektorske.
	Promena dimenzija slike
	Kako od slike u boji dobiti crno-belu ili sliku u nijansama sive?
	
	Kombinovanje više slika
	Otvorite slike koje želite da kombinujete. Iz menija opcije(Image) izaberite(Stich). Otvoriće vam se prozor (Select Images). Prebacite u desni deo prozora slike koje želite klikom na dugme (add).
            
Document Text Contents
Page 2

Bitni pojmovi

Treba spomenuti dva veoma bitna pojma u Corel-u, bitmape i vektorske grafike, i objasniti razliku

među njima jer je Corel program koji radi sa vektorskim grafikama i sve što se u njemu stvara je

vektorske prirode, ali on podržava i rad sa bitmapama. Vektorske grafike su slike koje su određene

matematičkim opisima koji određuju poziciju, oblik i smer povlačenja linija. Pošto su u osnovi svih

objekata matematičke formule, zaključak je da se jedan takav objekat može beskonačno uvećavati i

smanjivati bez gubitaka i deformiteta.

Bitmape su skupovi tačaka koje predstavljaju sliku. Uvećanjem jedne takve slike vidimo postojanje

tačaka i razmaka među tačkama. Daljim uvećanjem se ovaj efekat povećava. Kod bitmapa ima

gubitaka i deformiteta. Sada prednost vektorske grafike dolazi do izražaja.

Vektorske grafike su idealne za crtanje logoa i ilustracija, jer su one nezavisne o rezoluciji i mogu se

povećavati na bilo koju veličinu bez gubljenja kvaliteta. Bitmape su odlične za fotografije i digitalne

crteže jer dobro prikazuju gradacije boje, ali one su zavisne o rezoluciji i promenom veličine dolazi do

gubitka kvalitete slike.

CorelDRAW je moćan program za grafičko oblikovanje , a ponajviše za industrijski dizajn –

nalepnica, ambalaže za proizvode, natpisa, logotipa firmi i slično. Pored toga on korisniku pruža velike

mogućnosti preloma teksta koji sadrži dosta grafike. CorelDRAW je program za DTP (DeskTop

Publishing) ili za stono izdavaštvo, ali i za izradu slika, pozivnica, tehničkih crteža, publikacija, raznih

kataloga... Prva verzija programa CorelDRAW je nastala 1989 godine i razvijala se do današnjih

dana.

Radno okruženje prozora Corel DRAW_a

Alatna Naslovna Traka sa Alati i Radni prostor Promenljiva Palete za

Page 64

Boundary (granična linija)

U novijim CorelDRAW verzijama dodat je novi alat (Boundary) pomoću kojeg selektovani objekti
dobiju graničnu liniju i tako spojenim objektima može se dodati zajednička boja.Crtanje osnovnih oblika:

Da bi nacrtali pravougaonik potrebno je da izaberemo alat za crtanje pravougaonika klikom na ikonicu.
Zatim mišem pokažemo na mesto na kom želimo da započnemo crtanje pravougaonika, pritisnemo levi
taster i ne puštajući ga povučemo miša do suprotnog ugla i pustimo levi taster miša.

1. Recimo da sada u nacrtani pravougaonik želimo da upišemo elipsu. Prvo mišem odemo u gornji ugao
pravougaonika tako da se crtice kursora poklope sa njegovim ivicama. Zatim pritisnemo levi taster miša i
ne puštajući ga pomerimo se do donjg desnog ugla ponovo preklapajući ivice pravougaonika i crtice
kursora.Korišćenjem tastera Ctrl dok crtamo objekat dobijamo objekte kod kojih su visina i širina jednake, kao
što su kvadrat i krug

2. za kopiranje objekata može se primeniti klasičan način copy – paste, ali Corel nam pruža i još jednu
mnogo jednostavniju mogućnost tako što ćemo označiti objekat koji kopiramo i pomeriti ga na mesto na
kome želimo da ga iskopiramo držeći sve vreme levi taster miša i kad stignemo na željeno mesto za
kopiranje pritisnemo istovremeno i desni taster miša.

https://informatikasg.files.wordpress.com/2014/02/untitled.jpg

Page 65

n

3. Promena boja: boja konture (Outline) se vrši desnim klikom na selektovani objekat (selektovanje se
uključuje na pick tool ) , a boja samog objekta (Fill) levim klikom na paletu boja.Redosled objekata: Ako
se dva ili više objekata preklapaju Corel ih crta jednog preko drugog tako da je objekat koji je prvi
nacrtan ostao u pozadini i slaže ih preko prethodnog, a poslednji na vrhu. Ako nam je potrebno da
promenimo taj redosled desnim klikom miša na selektovani objekat biramo naredbu Order i uređujemo
njihov raspored

Crtanje zvezde i opisivanje kruga oko njenih krajnjih tačaka:

Zvezda se nacrta levim tasterom miša sa itovremenim pritiskom na taster CTRL, zatim se deselektuje
zvezda i uzme alat za crtanje elipse. Potrebno je držati istovremeno pritisnute tastere CTRL i SHIFT i
krenuti sa crtanjem iz centra zvezde.

Transformisanje objekata:

a) Skaliranje je promena veličine objekta. Postoje dve vrste skaliranja: proporcionalno (krug ostaje
krug) i slobodno (krug se pretvara u elipsu).Oko selektovanog objekta koji smo nacrtali Corel iscrtava
osam kvadratića koji služe za njegovo skaliranje (rastezanje ili sabijanje). Četiri kvadratića koja se nalaze
u ćoškovima namenjeni su proporcionalnom, a druga četiri slobodnom skaliranju.

b) Rotacija se dobija dvostrukim klikom na neki objekat i time dobijamo mogućnosti krivljenja i
rotacije. Za rotaciju koristimo zakrivljene strelice koje se nalaze u uglovima, dok kružić sa tačkom u
sredini predstavlja centar rotacije koji se takođe može pomerati.

KOPIRANJE I RAZMEŠTANJE OBJEKATA – COREL DRAW

Kada na crtežu postoje delovi koji se ponavljaju više puta, dovoljno je takav deo nacrtati samo
jednom. Posle toga, nacrtani deo može se kopirati na ona mesta gde se ponavlja. Ako se on
sastoji od više delova, treba ga, pre kopiranja, grupisati u blok. U Corel-u postoje dve naredbe
kojima se pravi kopija označenog objekta: Duplicate i Clone. Obe komande su u meniju Edit.
Razlika između njih je u sledećem. Kada se na originalu koji je kopiran vrše neke modifikacije
ili transformacije, na kopiji dobijenoj primenom komande Duplicate ne dolazi do promena, dok
na kopiji dobijenoj komandom Clone nastaju iste promene kao na originalu, sve dok se ne izvrši
neka izmena na kopiji. Objekat (ili objekte) kopiramo na tri načina.

Prvi način - selektujemo objekat (ili objekte), kliknemo na Edit/Copy ili pritisne mo Ctrl+C, kliknemo
na Edit/Paste ili pritisnemo Ctrl+V. Sada je selektovani objekat kopija koja se nalazi pr eko originala.

Drugi način - počnemo da prenosimo objekat na drugo mesto gde želimo da bu de kopija i pre
puštanja levog tastera miša pritisnemo desni, pa pustimo levi. Ako držite taster Ctrl objekat će biti
iskopiran (premešten) u ravni sa originalnim objektom.

Treći način - počnemo desnim tasterom miša da prenosimo objekat na drugo mesto gde želi mo da
bude kopija. Kada otpustimo desni taster pojavi se plivajući meni u kome izaberemo Copy Here.

Page 128

U opcije za snimanje u PDF
formatu ulazi se komandom
Publish to PDF iz menija F

Podesiti ovu verziju PDF-
a

Obavezno eksportovati tekst
kao krive

Kolor okruženje treba podesiti
na CMYK.

Page 129

Pisanje bar coda:

Corel DRAW poseduje mogućnost pisanja bar coda. Da bi se uključila ova opcija treba kliknuti
na (Edit i Insert Barcode).U bar
kodu
se

upisuju podaci o proizvodu. Svaka zemlja ima poseban svoj
početni broj a to su prve dve ili tri cifre.

Similer Documents