Download Vucud Mertebeleri Mustafa Tahralı Tez PDF

TitleVucud Mertebeleri Mustafa Tahralı Tez
File Size86.0 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 1

T.C.
MARAMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLAHİYAT ANABİLİM DALI

TASAVVUF BİLİMDALI


DERSİN ADI

VÜCUT MERTEBELERİ


YÜKSEK LİSANS / FİNAL ÖDEVİ

KONU

VÜCUD MERTEBELERİ


HOCANIN ADI
Prof.Dr. MUSTAFA TAHRALIHAZIRLAYAN

FATİH YILDIZ


İSTANBUL-2002

Page 2

Vahdet-i vücud ehli Allah-alem münasebetini izah ederken mükevvenatın nasıl yaratıldı-
ğını kendi anlayışlarına uygun olarak tarif etmişlerdir. Buna göre zat-ı ehadiyye kendi cemali-
ni, sıfat, isim ve fiillerini görmek istedi. Tecelli etti ve fiil sıfatına büründü. Batından zahire,
gaybden şehadete, vahdetten kesrete geldi. Kendi cemalini gördü sıfat, isim ve fiillleri müşahe
de etti.
Buradaki tecelli edip açığa çıkma olayı başka bir varlığın yardımı veya desteğiyle değildir.
İsteyende, tecelli edip açığa çıkanda sonunda müşahede edende yine kendisidir. Bu bir ihtiya-
cın veya zorunluluğun da sonucu değildir. Nitekim sevmediklerini rahat içersinde yaşatırken,
dostlarını ve nebilerini zorluklarla imtiham etmiştir. Herşey kendisine air olup, mülkünde de
tek hakim yine kendisidir. Kısacası alemin yaratılması bir takım mertebelerden geçerek
gerçek leşmiştir.
Bu yaratılış mertebeleri “Hazarâtü’l Hams” (Beş İlahi Hazret), “Tenezzülat-ı Seb’a” (Yedi
Ruhsal İniş) gibi isimler altında farklı rakamlarla teferruatlı olarak izah edilmiştir.
Dörtlü tasnife göre vücudun mertebeleri:
1.Lahût, zât
2.Ceberût, sıfatlar ve isimler
3.Melekut, ruhlar ve misal
4.Nasut ve şehadet alemleri ‘ ne ayrılmıştır
“Hazarat-ı Hamse” denilen beşli tasnifte ise yukarıdaki sıralamalardan biraz farklı olarak
Melekût alemi iki mertebe olarak kabul edilmiştir.Böylece vücud:
1.Zat-ı Sırf, Lateayyün, Ehadiyyet
2.Vâhidiyyet
3.Ervah
4.Misal
5.Şehadet ve İnsan-ı Kamil mertebelerine ayrılmıştır.
Yedili tasnifte ise hazarat-ı hamsenin ikinci mertebesi olan “vahidiyyet” mertebesi “vah-
det” ve “vahidiyyet” diye iki ayrı mertebe, beşinci hazret de yine “şehadet” ve “insan-ı kamil”
diye iki ayrı mertebe olarak itibar edimiş, böylece mertebe sayısı yedi kabul edilmiştir.

Sıralamada açıkça görülüyor ki, insan Allah’ın ilminde varoluşu noktasından ezeli varlık-
tır.Buna “teayyün-ü sânî” veya “hakîkat-i insaniyye” diyoruz.Biede varlık aleminde görünüşü
vardır ki bunu da mertebe-i insaniyyet olarak vasıflıyoruz.Bu keyfiyyete işaret için tasavvufta
şu formül kullanılır, “İnsan zuhurda son, fakat mertebede en yüce olan varlıktır”. Yani insan
gaye varlık olarak ezeli ilimde her şeyden önce vardı.Ancak gaye varlık olduğu için zuhur
edişi en son olmuştur.Çünkü o ezeli bir öz taşımaktadır.Onun son olan tarafı bu öze hamallık
eden bedendir.Varlığın tekamül ederek insana ulaştığını söylerken biz bu hamal varlığı yani
bedeni kast ederiz.Daha doğrusu varlık tekamül ede ede insanın özünü taşıyacak bir hamalı
yatiştirecek düzeye ulaşmıştır.
Bu mertebeler bahsinde bilhassa şu noktaya dikkat etmek gerekir.Yedili tanife göre “Al-
lah” mefhumu üç, beşli ve dörtlü tasnife göre iki mertebede mütalaa edilmiştir.”Allah” mefhu
mu ile alakalı bu iki veya üç mertebe, ayet-i kerimelerin yorumundan ileri gelmektedir. Çünkü
mutasavvıflar “Allah” isminin Kur’an-ı Kerim’de “zat”, “uluhiyyet” ve “rububiyyet” manala-
rında kullanılışına dikkat eder ve kelamcılar arasında mevzu edilen “zat” ve sıfatlar ayrımı
mertebe anlayışıyla ele alınıp konu ile ilgili bütün problemlere öylece yaklaşırlar.
İlk üç mertebeyi “lahut” diğerlerini ise “nasut” alemi olarak değerlendiren mutasavvıflar
içerisinde Aziz b. Muhammed en-Nesefi lahut alemini şu cümlelerle anlatır: “Lahut alemi
terettüb (uyumlu mertebeler) alemidir.Orda herşey vardır.Ama bir ve aynı oldukları için aynı
zamanda hiçbir şey yoktur da denilir.Bu mertebenin adı ve alameti, şekli ve sureti, zaman ve-
ya mekanı yoktur.Orada ezelle ebed, dün ile yarın aynıdır.Şeytan’ın Hz.Adem’e bir düşman-

Page 3

lığı olmayıp Nemrut ile İbrahim barış içerisindedir.Hz.Musa ile Firavun arasında savaş yok-
tur.Çünkü çoklouktan önce teklik, çokluktan sonra da yine bir teklik vardır.Bu son vahdet
önemlidir.Daha önemlisi bu dünyadayken o vahdeti kavrayabilmektir.İlahi kitapların geliş
amacı tevhiddir”.
Nasut alemini de şu cümlelerle açıklar: “Nasut aleminde ayrılık ve gayrılık önce isimlerde
sonrada madde de meydana çıktı.Ayrılık bazen “nefret”i bazen de “sevgi”yi doğurdu.Sevgi
parçanın bütüne olan aşkının yansıması idi.Herkes ikizini severdi.Öylede olması gerekirdi.
Nefret ise ayrılıktan dolayı oluşan benlik duygusunun yükselmesi ve diğer parçaları ya küçük
görmesinden veya mülke düşman ortakçı telakki etmesindendi.Halbuki kibre gerek yoktu, eş-
yanın hiçbir değeri olmadığından ve hiçbir eşya kendisinin olmadığından düşmanlığa da ge-
rek yoktu.Herşey O “bütün”e ve “tek” e aittir.Düşmanlık ta dostlukta “O”nun için olmalıydı”.
Her iki mertebeler grubunu birbirleriyle alaka ve fark yönünden şu veciz cümlelerle izah
eder: “Lahut alemiyle nasut alemi arasında uzaklık yoktur.Aralarında da büyük bir fark olma-
yıp her ikisi içi içe dokunmuştur.Lahuti aleme mecazen yokluk diyecek olursak o icmal, var-
lık alemi ise tafsilidir.Yokluk özet kitap, varlık mufassal kitap, yokluk sade levha, varlık nakış
lı levhadır.Nakışlı levhanın nakışlarını silerlerse o levha yokluk alemine, sade levhayı nakşe-
derlerse o levha varlık alemine çıkmış olur.Bazen bazı nakışlar silinip değişik nakışlar işlenir.
Bu bize dünyada değişme gibi görünür.Hergün birkaç kervan varlık aleminden yokluk alemi-
ne gelir.Bir süre kalır.O bu alemde kalırken birkaç kervan da çoktan yokluk aleminin yolunu
tutmuştur.İşte lahut ile nasut alemi arasındaki fark bu kadardır”.1
Vücudun çeşitli mertebelerde görünüşünden yola çıkarak onu muhtelif taksimata tabi
tutan İbnü’l Arabi önce vücudu en genel anlamıyla üçe ayırır.Sonradan yapacağı daha ileri
bölümlemelerinde esası olan bu temel taksim şöyledir:
1.Bizatihi aynında mevcud olan (vücud li-zatihi): Bu ancak vücud-ı mutlaktır.O hiçbir
şeyden hasıl olmadığından ona tekaddüm eden bir şey bulunamaz.O bütün eşyanın mucidi,
haliki, mukaddiri, mufassılı ve müdebbiridir.Hiçbir kayıtla mukayyed değildir.O Hayy, Kay-
yum, Alîm, Müridve Kadir olan Allah’tır.
2.Allah ile mevcud olan (Mevcud billah): Bu arş kürsi semavat-ı ûlâ ve içindekiler, arz ve
onda bulunanlardır.Bu alem aynında mevcud değildir.Ayrıca mucidiyle onun arasında bir za-
man da yoktur.Bu sebeple biri diğerinden öncedir veya sonradır denilemez.O, dünün bu güne
tekaddümü gibi vücud ile öncelenmiştir ve zamandan mücerrettir.Zira o zamanın kendisidir.
Alemin adem oluşu bir vakitte değildir.Fakat vehim Hakk’ın vücuduyla halkın vücudu arasın-
da bir süre olduğunu tahayyül etmektedir.
3.”Üçüncü şey”: Bu vücud veya ademle, hudüs veya kıdemle mevsuf olmayan şeydir.O
Hakk’ın ezeliliği ile ezelden beraberdir.Hak için ziyade isnadı imkansız olduğu gibi zaman ba
kımından aleme tekaddüm ve teahhürüde Hak için imkansızdır.Çünkü alem vücud değildir.
Alem bu üçüncü şeyden zahir olmuştur.O alemin hakikatlerinin hakikatidir.İbnü’l Arabi buna
“heyula, ilk madde, cevher-i ferdin aslı, felek-i hayat, cinslerin cinsi, ümmü’l ekvan, esma-i
ilahiyye, hakikat-ı Muhammediyye” gibi isimlerde verir.
Bu taksimden sonra İbnü’l Arabi vücudun zahirden batına çıkma sürecini dörde ayırarak
anlatır:
1.Vücud-ı Mutlak: Bu Allah’tır.mahiyeti bilinemez, O’na mahiyet bile denemez.
2.Maddeden soyutlanmış mevcud: Şekil ve suret kabul eden ruhami mufarık akıllardır.
3.Mekan ve hayyiz kabul eden mevcud: Bu da cirmler ve cisimlerdir.
4.Bizatihi değil bittabia hayyiz kabul edilen mevcud: Bu da arazdır.2
1 Yücer,Mahmut,Meratibü’l Vücud Hakkında Üç Risale,MÜSBE Y.L.Tezi,İstanbul,1996,59-63
2 Kılıç,Mahmut Erol,“İbnü’l Arabi”,DİA,İstanbul,1999,c.20,s.501

Page 4

GENEL
DEĞERLENDİRME

DÖRTLÜ TASNİF YEDİLİ TASNİF KIRKLI TASNİF

ÂLEM-İ LÂHÛT LÂ TEAYYÜN 1.Zatü’l İlahiyye
TEAYYÜN-Ü EVVEL 2.İlk Tenezzülât


ÂLEM-İ CEBERÛT


TEAYYÜN-Ü SANİ

3.İkinci Tenezzülât
4.Uluhiyyet
5.Rahmaniyyet
6.Rububiyyet
7.Malikiyyet
8.Esma ve Sıfatü’n
Nefsiyye
9.Celal İsimleri
10.Cemal İsimleri
11.Fiil İsimleri
a.Celali Fiil İsmileri
b.Cemali Fiil İsmileriÂLEM-İ GAYBÂLEM-İ MELEKÛT

ÂLEM-İ ERVAH
ÂLEM-İ MİSAL

12.Alem-i İmkan
13.Aklü’l Evvel
14.Ruhu’l A’zam
15.Levhü’l A’zam
16.Kürsi
17.Ulvi Ruhlar

18.Mücerred Tabiatlar
19.Hayal
20.Heba
21.Cevherü’l Ferd
22.Mürekkebat

23.Atlas Feleği
24.Zühre Feleği
25.Felekü’l Eflak
26.Sema-ü Zülal
27.Sema-ü Müşteri
28.Sema-ü Behram
29.Sema-ü Şems
30.Sema-ü Zühre
31.Sema-ü Utarid
32.Sema-ü Kamer
ÂLEM-İ ŞEHÂDET
ÂLEM-İ NÂSÛT
ÂLEM-İ ŞEHÂDET

33.Küre-i Ateş
34.Küre-i Hava
35.Küre-i Su
36.Küre-i Toprak
37.Ma’den
38.Nebat
39.Hayavan
40.İnsanlar Alemi

Page 5

TENEZZÜLÂT-I SEB’A
1. Lâteayyün Mertebesi:
Bu mertebe sırf Zat mertebesidir.Vücud bu mertebede sıfat ve vasıf bağından ve bütün ka-

yıtlardan münezzehtir.Bu mertebeye “ehadiyyet mertebesi” ismi verilmiştir.Bu mertebe Allah
Teala’nın künhü ve hakikatidir; bunun üstünde mertebe yoktur.

Teayyün (meydana çıkma), kayıtlanma ve farklı olma manasındadır.”La-teayyün” meyda-
na çıkmamak, tenezzül ve tezahür etmemek demektir.Bu mertebe, her şeyden boş olma mana-
sına gelen “ıtlak” makamıdır.
Peygamber Efendimiz (sav) “Eşya yaratılmazdan önce Allah Teala nerede idi” tarzında so-
rulan suale “Üzerinde ve altında hava bulunmayan âmâda idi” cevabını vermiştir.Âmâ ince bu
lut manasına gelmekte ise de, “üstünde ve altında hava olmayan” ifadesiyle onun “la-teyyün”
mertebesine işaret olduğu düşünülebilir.
Ahadiyyet Zat tecellisinden ibarettir.Hakkıyyet ve halkıyyet itibarlarının hepsinden tecrid
edilmiş olarak tecelli eden “Zat” mertebesidir.Ahadiyyet, isim ve sıfatların eser ve müessirle-
riyle beraber yokluğunu isteyen mertebedir.Yani bu mertebede isim, sıfat ve onların eser ve
müessirleri Hakk’ın Zat’ında müstağraktır.Mutlak Zat, isim ve sıfatların teayyününün aslı ve
dayanağıdır.Bu mertebede Hak Teala kendi kemalatını, kendi zatıyla idrak eder.
Allah Teala’nın Zat’ı ehadiyyetinin aynıdır.O’nun künhüne ne kadîm ne de hâdis ilim ula-
şamaz.Zat itibariyle O’nun hakikatine ulaşılamaz; bilinebilen sadece Zat’ına ve sıfatlarına ait,
rayiha ve eserleridir.Ahadiyyeti, mutlak vücudun, kendisi için, kendisinde kendisiyle olan te-
cellilerinin ilki olarak tarif edebiliriz.

2. Teayyün-i Evvel:
Bu mertebe Zat’ın uluhiyyet mertebesine tenezzülüdür.Bu tenezzül Zat’ın zuhura meylinin

bir neticesidir.Vücud bu mertebede, kendisindeki sıfat veisimleri mücmelen bilir.Sıfat bu mer-
tebede kendisinn aynı olduğundan, bu ilim, kendi Zat’ından olan ilimden ibarettir.Vücud bu
mertebede bütün isim, sıfat müsemma ve mevsuf ile muttasıf olduğundan “Allah” isminin mer
tebesidir.Bu mertebede Zat, la-teayyünün, taayyün suretiyle zuhur ettiği ilk tenezzül mertebesi
dir.Buna “birinci taayün”, “mutlak ilim”de derler.Bu mertebe “ev edna” mertebesidir.Çünkü
bu mertebenin üstünde la-teayyün mertebesinden başka bir şey yoktur.Birinci teayyüne “cebe-
rut” alemi ismi de verilmiştir.Ceberut alemi Muhammedi hakikatin Zat mertebesinden zuhura
meyl ile tenezzül ettiği ilk mertebedir.Bu mertebede eşyanın hakikatı bilkuvve mevcuttur.İlk
tecelli vücuda, ilme, nura ve şuhuda şamildir.İlk tecelliye insan-ı kamilin kalbi olan “hakikat-ı
muhammediyye” ismi verilmiştir.
Zat’ın zuhura meylindeki ilk mertebesinde temeyyüz yoktur.İlim, alim ve malum birdir.
Burada dört isim ve her birinin mazharı tecelli eder.Bu isimler, bütün varlıkları vücuda getiren
“Rahman”, her birine ayrı özellikler kazandıran “Rahim”, tedbir kılan “Müdebbir” ve eşyayı
birbirinden ayıran “Mufassıl” isimleridir...

3. Teayyün-i Sânî:
Vücud ilk teayyün mertebesinde isim ve sıfatlarını mücmel olarak bilmekle beraber, bu
isim ve sıfatlarının gerektirdiği bütün külli ve cüz’i manaların suretleri ikinci teayyün mer-
tebesinde birbirinden ayrılırlar.Zira isimler ve sıfatlar Zat’a delaleti cihetinden bir, kendilerine
delaleti cihetinden ayrı ve münferiddirler.Vücudun mertebeleri ve onların bu tarz değerlendir-
meleri akli veya keşfidir, hakiki değildir.Kevni suretlerin hakikatleri olan bu teayyünlerden
her birinin gerek kendi zatına ve gerek kendi zatının benzerlerine asla şuuru yoktur.Çünkü on-
ların vücudları ve temeyyüzleri ilmidir; yani bilkuvve mevcud, bilfiil ma’dumdur.
İkinci teayyüne “insan-ı kamil” mertebesi de denir.Kevni hakikatlerin isti’datları, meyda-
na çıkarılmış değildir.Bunlara “ezeli isti’datlar ismi verilmiştir.Bu mec’ûl olmayan kabiliyet-
ler Hak’tan hal lisanıyla zuhur taleb etmişlerdir.Her isim, Allah Teala’nın isimlerinden birinde
ilmen mevcuttur.Herşeyin özel bir ismi vardır ve o şey isti’dadını taleb ettiği ismin tasarrufu

Page 6

altındadır.Dönüşüde yine o ismin makamınadır.Hidayet, dalalet, saadet, şekavet, izzet, zillet,
hayat ve memat işte bu isimlerdendir.
Bu ikl üç mertebe vücud kadim, zaman ve mekan kayıtlarından münezzehtir.Bu hakikatle
rin kevni mücerred ve müşahhas hale tenezzülü ile vücud zaman ve mekan kayıtlarıyla kayıt-
lanmış olur ki vücudun bu mertebeleri gayriyyet mertebeleridir...
Sıfat ve Esma: Bütün eşyanın başlangıcı olan Vücud hayatın ta kendisidir.Çünkü her şeyi
harekete getiren O’dur.Vücudun çeşitli mertebelerdeki tecellileri, onun hareketinden gelmekte
dir.Hareket olan yerde hareket ettirende vardır ve O muharrik “diridir” (Hayy)Vücud hayat ile
muttasıf olunca kendi zatını ve nefsini idrak etmesi gerekir.Bu ise O’nun zatına olan ilmidir.
”İlim”de hayat gibi bir sıfattır.”Hayat” ve “ilimle” muttasıf olan vücudun “irade” ve “kudret”
le muttasıf olmaması düşünülemez.Bu sıfatlara “semi’”, “basar” ve “tekvin” sıfatlarını da ila-
ve edersek vücud bu yedi sıfatla mevsuf olmuş olur.Bütün bunların esası “hayat”tır.Sıfat is-
min menşeidir; çünkü bir şeyde sıfat olmazsa, bir isimle isimlendirilemez. Zat sıfat ile, sıfat
isimle meydana çıktığından, isim sıfatın,ve sıfat Zat’ın zahiri; zat sıfatın, sıfatta ismin batını-
dır.

4.Mertebe-i Ervâh:
Vücud birinci teayyün ve vahidiyyet mertebesinden sonra, ilmi suretler sebebiyle ruhlar
mertebesine tenezzül eder.Bu mertebede ilmi suretlerden her biri birer basit cevher olarak za-
hir olur.Bu basit cevherlerden her birinin şekli rengi olmadığı gibi, zaman ve yer ile de mutta-
sıf değillerdir.Zira zamanla mekan, cisimde meydana gelir: bunlar ise cisim değildir.Cisim
olmadıklarından yanma ve bozulma da kabul etmez.Bu alemi duyu organlarımızla idrakimiz
ve işaretimiz mümkün değildir.Bu mertebede her bir ruh, kendini ve kendi mislini ve kendi
başlangıcı olan Hakk’ı idrak eder.”Elest bezmi” bu mertebede vuku’ bulmuştur.Bu mertebe,
ayrılık ve gayriyyetten bir nev’ üzere zatın hariçte zuhurundan ibarettir.Ruh kendi zatıyla
kaim olup, beka hususunda bedene muhtaç değildir.Mücerredolma cihetinden bedene aykırı-
dır.Fakat tedbir ve tasarruf yönünden bedenle alakası vardır.Beden şehadet aleminde ruhun
sureti ve kemalinin mazharıdır.
Meleklerin Hakikati: Vücudun “insani hakikat” mertebesinden tenezzülü, yine o mertebe-
de sabit olan “Kudret” sıfatının mezahiri ile meydana gelir.Kudret de diğer sıfatlar gibi Hakk’
ın vücudunun şuunatından olduğundan zatının gayri değildir.Fiiller kevvet ile tezahür edece-
ğinden “ilahi ef’al” de meleklerle meydana çıkar.İlahi kuvvetin ismi peygamber lisanında “me
laike”dir.Melek kuvvet ve şiddet manasınadır ve “tabii” ve “unsuri” olmak üzere iki kısımdır.
Tabii olnalar Adem’e secde ile emrolunmamışlardır.Unsuri olanlar anasıra mensub ruhlardır
ve Adem’e secde ile emrolunmuşlardır.
İblisi’in Hakikati: İblis “Mudill” isminin tam mazharıdır.Melekler ise “Hadi” ismin tam
mazharlarıdırlar.Vahidiyyet mertebesinde bir olan “Hadi ve “Mudill” isimleri, iki zıt kuvvet
olarak tezahür eder.İşte bu iki kuvvetten biri “Mudill”isminin mazharı olan İblis’tir.İblis’e bağ
lı bulunan ruhların hepsi insanları idlal ve iğvaya memurdurlar.İblis akl-ı küll’e tabi olmadığı
için Allah Teala onu diğer kuvvetler arasından “Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” hitabıyla
kovdu.
Adem ve Havva’nın Hakikati: Vücud insani hakikat olan “vahidiyet mertebesi”nden “Ruh
lar mertebesi”ne tenezzül ettiği zaman üç marifet meydana gelir.Birisi “marifet-i nefs” (kendi
zatını ve hakikatını bilmek), ikincisi “marifet-i mübdi’” (mucidini bilmek), üçüncüsü mucidi-
ne karşı ihtiyacı bilmektir.Bu marifet gayriyyeti gerektirir.Bu ruh ruh-u muhammedi’dir, diğer
ruhlar onun ruhunun cüzleridir.Bu ruh “akl-ı küll”ün suretidir ki o da Adem’in hakikatidir.
Havva “nefs-i küll”ün suretidir ve akl-ı evvel’in dı’l-i eyser (sol kaburga kemiği) inden meyda
na gelmiştir.Bu çeşitli teayyünlerin zuhuru ve çeşit çeşit suretlerin meydana gelişi “akl-ı küll”
ile “nes-i küll”ün izdivacındandır.

Similer Documents